Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-02T17:16:09+03:00

ÖZ
Mustafa Nihat Özön, Metinlerle Muasır
Türk Edebiyatı Tarihi adlı eseriyle Türk
edebiyatı tarihi çalışmalarına önemli katkılarda
bulunmuştur. Bu eser, türleri esas alarak
tasnif yapması, şahsiyetlere ilişkin
değerlendirmelerden sonra kaynakça bilgisi
vermesi vb. yönleriyle kendisinden önceki ve
sonraki Türk edebiyatı tarihi çalışmalarından
farklılık gösterir. Yazar, türleri sırasıyla
“nazım”, “tiyatro”, “roman”, “tarih”, “coğrafya
ve seyahat”, “edebiyat tarihi ve tenkit”,
“mektup ve hatırat”, “felsefe”, “hitabet ve
gazetecilik” olmak üzere dokuz bölümde
inceler. Her bölümün sonunda incelenen
türe/türlere ait metin seçkileri bulunmaktadır.
Mustafa Nihat Özön bu eserinde türlerdeki
değişimi özlü biçimde değerlendirmekte,
subjektif görüşlerden kaçınmaktadır. Bu yazıda
Mustafa Nihat Özön’ün edebiyat tarihiyle ilgili
diğer çalışmalarından da yararlanılmakla
birlikte ağırlıklı olarak Metinlerle Muasır Türk
Edebiyatı Tarihi, adlı eserinin Türk edebiyatı
tarihi çalışmalarına katkıları ve bu çalışmada
yazarın nasıl bir yöntem izlediği üzerinde
durulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Edebiyat tarihi, edebî
türler, tenkit, tasnif, yöntem, metin seçkisi.

ABSTRACT
Mustafa Nihat Ozon, Texts,
Contemporary Turkish Literature Arts
(Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi)
devoted to the studies of the history of
Turkish literature has made important
contributions. These types of work to do on
the basis of classification, assessment of
personalities, etc. to give the bibliography
information. aspects of the work of his
predecessor, and later on Turkish literature
vary. Author types, respectively, "verse",
"theater", "novel", "date", "geography and
travel," "literary history and criticism," the
letters and memories "," philosophy ","
public speaking and journalism "to 9
chapter examines. At the end of each
chapter studied species, there are
screenings of the text. Mustafa Nihat Özön
concise way to assess the change in types of
work, avoids the subjective opinions. İn this
article on the Mustafa Nihat Özön’s history
of literature, along with his other works are
being utilized mainly in the Texts,
Contemporary Turkish Literature Arts
(Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi)
w

1 5 1