Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-20T17:17:18+02:00

açılmıyooooooooooooooooo.......

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-20T17:19:58+02:00

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR………………………………………………………………..I
ÖNSÖZ………………………………………………………………………….II
GİRİŞ…………………………………………………………………………..III
ÖZET………………………………………………………….……………….VII
ABSTRACT …………………………………………………………........…VIII
BİRİNCİ BÖLÜM………………………………………………………………1
BİRİNCİ BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TOPLANMASI……..…………1
A. Meclis Kavramının Tanımı ve Osmanlı’da Meclis …………………………1
1. Osmanlı Devleti’nde Parlamenter Hareketler …......………………………. 1
2. İlk Osmanlı Parlamentosu………………………………..………......……….4
3. Milli Mücadele Döneminde Parlamenter Çalışmalar…..………..….……..10
4. Kongreler Döneminde Milli Hakimiyet Fikrinin Oluşması .……….….….12
5. Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Son Kez Toplanması………….……..….... 16
B. Birinci Meclise Doğru……………………...………….……...…...….……. 21
1. Seçim Kararının Alınması ve Uygulanması…………………..……............24
2. Seçimlerin Sonuçları ve Meclise Giren Milletvekilli Sayısı …...…...…… 27
3.Meclisin Adıyla İlgili Tartışmalar………………………………….………..30
C. Birinci Büyük Millet Meclisinin Açılışı ……………..……………...…….. 30
1. Birinci Büyük Millet Meclisi’nin İlk Faaliyetleri …….….……….........…. 31
2. Meclisin Otoritesini Hakim Kılma Çalışmaları……………………...…… 35
İKİNCİ BÖLÜM………………………………………………………………..40
BİRİNCİ BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN GENEL YAPISI………..……..40
A. Birinci Büyük Millet Meclisi’nde Hükümetin Kurulması………..….…....40
1. Meclis Hükümeti Sistemi………………………………………………….....41
2. Muvakkat İcra Encümeni……….……...………...………………………… 42
3. Layiha Encümeni…………………………………………………………….44
4. İcra Vekilleri Heyeti’nin İlk Programı….…………………...……………..45
5. Vekil Seçimlerinde Uygulanan Usuller ………….………...……………….46
B. Kuvvetler Birliği İlkesinin Uygulanması…………………………………..48
1. Yasama……………………………………………………………………….50
2. Yürütme ……………………………………………………….………...….. 51 3. Yargı………………………………………………………..………......……. 52
C. Birinci Büyük Millet Meclisinin Karakteri ……………………..……….. 52
1. Meclisin Meşruluğu…………………………………………………….….... 53
2. Meclisin Kurucuk Özelliği………………………………………………..….56
3. Meclisin İhtilalci Özelliği………………………………………………….....56
D.Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Sosyolojik Görünümü ………………….58
1. Milletvekillerinin Eğitim Düzeyi ve Meslek Grupları……………...……...59
2. Milletvekillerinin Yaş Grupları ve Kültürel Yapıları...………… ……......61
3. Milletvekillerinin Arasındaki Gruplaşmalar ve Muhalefet Yapan
Milletvekilleri ………………………………………………………………….63
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİRİNCİ BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN YAPMIŞ OLDUĞU
FAALİYETLER………………………………………………………………...72
A. İç Politika………………………………………………………..…….……..72
1. Hukuk Alanında ki Gelişmeler …………………...…………………….......72
1.a. Birinci Büyük Millet Meclisi Tarafından Çıkarılan Kanunlar ve
Uygulaması 1921 Anayasası ……………………….…………………………..72
2. Ekonomi Alanındaki Gelişmeler……………………………………….......80
2.a. Bütçeyi Arttırma Çalışmaları…………………………………………….83
2.b.Tarım Alanında Yapılan Çalışmalar……………………………………..83
2.c. Ticaret Alanında Yapılan Çalışmalar………………………………….. 86
2.d.Sanayi Alanında Yapılan Çalışmalar …………………………... ……….89
2.e. Ulaştırma Alanında Yapılan Çalışmalar …………………….. …………93
3. Eğitim ve Kültür Alanında ki Gelişmeler ……………..……………..……95
4. Sosyal Alandaki Gelişmeler …………………………………...……….…..101
B. Dış Politika ……………………………………………………….………...103
1. Batıya Karşı İzlenen Politika ………………………...…….….....…..…....103
1.a Yunanistan’la Olan İlişkiler…………………………………….………..105
1.b. Birinci İnönü Zaferi……………………………………….……….…… 106
1.c. Londra Konferansı ve İkinci İnönü Zaferi……………………………...106
1.d. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri……………………………………..…109
1.e. Sakarya Zaferi………………………………………………………….…109
1.f. Mudanya Ateşkes Antlaşması…………………………………………….111
1.g. Fransa ile Olan İlişkşler………………………………………………..…112
1.h. Ankara Antlaşması………………………………………………...……..113
1.ı. İngiltere İle Olan İlişkiler……………………………………...………….114
1.i. İtalya İle Olan İlişkiler…………………………………………………....115 2. Doğuya Karşı İzlenen Politika ………………………………...…………117
2.a. Sovyet Rusya İle Olan İlişkiler……………………………………..…..117
2.b.Ermenilerle Olan İlişkiler……………………………………….………119
2.c Gürcistan’la Olan İlişkiler…………………………………………..…..120
4.Afganistan’la Olan İlişkiler………………………………………………..121
SONUÇ …………………………………………………………………..……123
KAYNAKÇA ………………………………………………………………….125
EKLER …………………………………………….…………………………..131

0