Cevaplar

2012-12-20T18:19:48+02:00

1 SPEKTROSKOPİK TEKNİKLER
Spektroskopi, atom ve moleküllerdeki enerji geçişleri ve bu geçişlerin atomik ve
moleküler yapıyla ilişkisini inceler. Atom ve moleküller, oda sıcaklığında “temel hal”olarak
bilinen en düşük enerjili halde bulunur. Bir atom veya molekül elekromanyetik bir ışınla
etkileştiğinde, ışının enerjisi atom veya molekül tarafından soğurulur. Bu durumda atom
veya molekül “uyarılmış hal” olarak adlandırılan daha yüksek bir enerjili haldedir. Soğurulan
enerji, atom veya molekülün yapısı ve gelen ışının dalga boyu veya frekansıyla değişir.
Spektrometre tarafından otomatik olarak kaydedilen ışının dalga boyunun, ışının soğurulan
miktarıyla değişimi “soğurma (absorpsiyon) spektrumu” olarak adlandırılır.
Elektromanyetik ışımanın çeşitli türleri, dalga boyu ve eneji aralıklarıyla birlikte Tablo 1
de verilmektedir.
Tablo 1. Spektroskopi frekans aralıkları
Bölge Dalga boyu (m) Enerji
Gama (γ) ışını < 10
–10
>10
6
     kJmol
–1
X‐ışını 10
–8
– 10
–10
10
4
–106 kJmol
–1
Mor ötesi (UV) 4x10
–7
– 10
–8
10
3
–104 kJmol
–1
Görünür (VIS) 8x10
–7
‐ 4x10
–7
10
2
–103 kJmol
–1
Kırmızı ötesi (IR) 10
–4
– 2,5x10
–6
1 – 50    kJmol
–1
Mikro dalga 10
–2
– 10
–4
10 ‐100 Jmol
–1
ESR 10
–2
10          Jmol
–1
NMR 10 0,1         Jmol

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-20T18:20:04+02:00

1: Ametal ile metal elementlerin bir araya gelmesiyle meydana gelen iyonik bağlar arasında çok kuvvetli bir elektrostatik kuvvet var. Bu kuvvet neticesinde erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. Aynı zamanda oda sıcaklığında iyonik bileşikler kristal yapı halinde bulunurlar bu yüzden de katı haldedirler. 

 2:İyonik bağlı bileşiklerin erimiş hâllerinde ve çözeltilerinde, molekül formülünden söz edilemez; çünkü iyonlar serbest hâle geçmişlerdir. Katı hâlde zaten molekül yoktur; formül birim vardır. 

3:İyonik bileşikleri oluşturan birimler atom değil iyonlardır. İyonlar elektriksel itme ve çekme etkisiyle bir araya gelerek düzenli sayıda komşu ve zıt yüklü iyonun çekimi etkisindedir.
Kristal örgü yapısı nedeniyle iyonik bileşiklerin formülü maddedeki atomların sayıları oranını yansıtan en basit formüldür.
İyonik bileşikler suda iyi çözünürler. Su moleküllerinin – uçları(oksijen tarafı) pozitif, + uçları ise negatif iyonlara doğru yönlenir.
Bu nedenle iyonik bileşikler suda iyi çözünürler.
Kimyasal tepkimelerde katı “k” ile sıvı “s” ile gaz “g” ile sulu çözelti ise “suda”  olarak gösterilir.

Bazı iyonik bileşiklerin suda çözünmesi 
NaCl (k) ---------> Na+ (**) + Cl– (**)
CaCl2 (k) ---------> Ca+2 (**) + 2Cl– (**)
KNO3 (k) ---------> K+ (**) + NO3– (**)
Al2(SO4)3 (k) ---------> 2Al+3 (**) + 3SO4-2 (**)
NH4NO3 (k) ---------> NH4+ (**) + NO3– (**)
CH3COONa (k) ---------> CH3COO– (**) + Na+ (**)

0