Cevaplar

2012-12-20T20:01:33+02:00

hayatlarını devam ettiremezler su canlıların besin kaynağıdır

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-20T20:01:34+02:00

Yaşamımızı sürdürmek için doğal kaynaklardan yararlanırız Hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve madenler doğal kaynaklarımızı oluşturur Bitmeyecekmiş gibi görünen bu kaynaklar, insanların bilinçsizce davranışları sonucu hızla azalmaktadır Görevimiz, bunları yok etmek değil, korumaktır

Bitkiler ve hayvanlar, yaşamları için gerekli oksijeni havadan alırlar Havanın çeşitli şekillerde kirletilmesi, bu kirliliğin yağmur suları ile yeryüzüne inerek akarsu, yer altı suları ve toprağa karışması, orada yaşayan canlıları olumsuz yönde etkiler Onların türlerinin azalmasına veya yok olmasına neden olur Çünkü doğadaki canlıların zenginliği, sağlıklı bir çevrenin var olmasına bağlıdır

Su, sağlıklı bir hayatın devamı için canlıların gereksinim duyduğu en önemli doğal kaynaklardandır Yeryüzünün yaklaşık dörtte üçünü ve canlı vücudunun önemli bir kısmını su oluşturur İnsanlar birçok alanda (temizlik işlerinde, elektrik enerjisinin elde edilmesinde, bahçe ve tarlaların sulanmasında, deniz ulaşımında vb) sudan yararlanır Su, içinde yaşayan birçok canlıya da yaşama ortamı sağlar Burada yaşayan balıkların beslenmemiz açısından önemi büyüktür

İnsanların yıllarca deniz, göl ve akarsulara bıraktığı atık maddeler, buralarda yaşayan canlı türlerinin azalmasına, bazılarının da yok olmasına neden olmuştur Ayrıca buna bağlı olarak birçok önemli turizm merkezi de özelliğini yitirmiştir Örneğin, bugün yurdumuzda Haliç ve İzmit Körfezi'nin çeşitli şekillerde kirletilmesi, çevre ve orada yaşayan canlılar için önemli bir tehlike oluşturmaktadır Sanayinin hızla gelişmesi de su kaynağının tüketimini etkilemektedir Ancak ülkelerin kalkınmasında ve iş olanaklarının oluşturulmasında sanayi kuruluşlarına da gereksinim vardır Burada dikkat edilmesi gereken konu, suyun tutumlu bir şekilde ve kirletilmeden kirletilmeden kullanılmasıdır

Aynı şekilde doğal kaynaklarımızdan olan ormanların da sayılamayacak kadar yararları vardır Bunlardan, gelecek kuşakların da yararlanmasını sağlamak için onları korumalıyız Nüfus artışına paralel olarak giderek artan bir biçimde kullanılan bu kaynaklar korunmadığı takdirde zamanla tükenme noktasına gelir Bu durum, doğa için bir felaket oluşturur

Yaşamın doğal kaynağı olan toprağa bırakılan zararlı katı ve sıvı atıklar, zamanla toprağın özelliğini kaybetmesine neden olur Verimliliğini yitiren toprak, üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gelir Bitki örtüsünden yoksun kalan toprak, sularla taşınarak gölleri doldurur ve oradaki canlıların yok olmasına neden olur

Doğal kaynaklarımızdan olan yer altı zenginlikleri (madenler) de insanlar tarafından bilinçsizce tüketilmesi sayesinde her geçen gün azalmaktadır Madenlerden; sanayi alanında, enerji elde etmede ve başka alanlarda yararlanmaktayız Yapılan araştırmalara göre çok önemli birer enerji kaynağı olan petrol, kömür ve doğal gaz, yeni yataklar bulunmazsa, aşırı kullanılmaları nedeniyle çok kısa bir zaman sonra tükenecekleri belirtilmektedir Bu bakımdan gerek enerji kaynaklarımızı, gerekse diğer yer altı kaynaklarımızı bilinçli kullanarak onlardan daha uzun bir süre yararlanmayı sağlamalıyız

Şu halde yaşamımız için vazgeçilmez birer kaynak olan doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmak, en başta gelen görevlerimiz içerisinde olmalıdırGünlük yaşantımızda, okulda ve evde bilinçli birer tüketici olmak durumundayız Su, elektrik, yakıt ve besin maddelerini israfa kaçmadan gerektiği kadar kullanmalıyız

Doğal kaynakların tükenmesi yada bitmesi sonucunda insan yaşamı sona erer Çünkü insanın doğanın bir parçası doğal kaynaklar ise doğal yaşamın nedeni Doğal kaynaklar, insanların ve diğer canlıların yaşama nedenleridir Doğal kaynakların yok olması demek hayatın durması ve yaşamın sona ermesi anlamına gelir Bu nedenle elimizdeki kaynakları dikkatlice kullanmalı, tasarruf etmekten kaçınmamalı, ışığı gerektiği zaman açık tutmalı, ocağımızdaki gazı gerektiği kadar açmalı ve zamanında kapamalı, musluğumuzda bir arıza varsa gidermeli ve suyun damla damla akıyor olsa dahi boşa akmasını önlemeli, dişimizi fırçalarken musluğumuzu kapamalı, yazı yazarken sadece bir sayfayı değil bir dalın her iki tarafınıda kullanmalı, kağıtları tasarruflu kullanmalı ve çöpe atmak yerine kağıt atık depolarının özel konteynırlarına atmalı,

2 5 2