Cevaplar

2012-12-20T20:24:51+02:00

A) Karışık halde verilmiş kelimelerin hepsini  kullanarak cümle yapınız.

 

1. Watching TV/ Derya /  at this time /will  be/ tomorrow

 

 

2. By  4 oclock /to you/ not/ I / will have / sent / the mail

 

 

 

B) Altı çizili olarak verilmiş  kelimelerden cümleye  dogru olanı daire içine alınız.

 

1. She didnt answer.She  must / must have slept .

 

2. You  could / could have  g o to Alanya  instead of Mersin.

 

3. He  shouldnt have / shouldnt  drunk  so much alcohol but he did.

 

4. Mr. Demir isnt  in his office now, but he might have /might  come in a few minutes.

 

 

C)  Cümleleri eşleştiriniz. (kutunun içine harfleri yazınız)

 

1. If I had done my homework,                                a) she could have called me .

 

2. If you had driven more carefully,                         b) my teacher wouldnt have been angry.

 

3. If Aylin had known my telephone number,        c) he  could  have  caught  the bus.

 

4. If Hakan hadnt gotten up late,                            d) you  wouldnt  have  had an accident.

 

5. If we hadnt spent much Money,                       e) the thief couldnt have  got in.

 

6. If the window had been closed,                        f)  we  would have travelled abroad.

 

 

D)  Parentez içindeki fiileri kullanarak boşlukları doldurunuz.

 

1. If I were rich,I .. (help) poors.

 

2. He could come with us if he (not-busy).

 

3. She ..(not-drive)  to the  school if she didnt have a car.

 

4. We  would  g  for a picnic if it . (be) sunny.

 

5. If you .. (take) more exercise, you wouldnt be  so fat.

 

0
2012-12-20T20:27:19+02:00

 


3. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (10 p)
Şarkı türünün en güzel örneklerini 18 . Asırda……………….. vermiştir.
Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme ………………………………denir.
Siham-ı Kaza Nefi’nin ………………………………türündeki eseridir.
…………………………..divan şiirinde beş dizelik bentlerle kurulan nazım şeklidir
Ruba inin bizim Edebiyatımızdaki en önemli temslicisi……………………..dir 
…………………………Divan Edebiyatına Türkler tarafından kazandırılan türlerden biridir
…………………Tekke Edebiyatı nazım şekli inançlardan alaylı bir şekilde bahseder.
Kanuni Mersiyesini ………………………yazmıştır.
Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sanatlı güzel sözlere …………………………denir. 
Fuzuli ve Baki …………………..asrın en önemli divan şairleridir.

(10 p)4. Makalat’ın kim tarafından yazıldığını belirterek eserde karşılaştırılan yargıları aşağıdaki tabloya yazınız.
Olumlu Yargılar
Olumsuz Yargılar
(5 p)5Aşağıdaki Edebi türlerin hangi ikisinde karakterler kurmacadır ve olay zinciri yoktur. (iki şık işaretle)

A) Mesnevi B) tuyuğ C) Nasrettin Hoca Fıkraları D) Gazel E ) Deneme f) şarkı

(10 p)-6 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlışların yanına Y yazınız. 
( )Dede Korkut Hikayeleri Dede korkut tarafından yazılmıştır. 
( )Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir. 
( )Fuzuli üç dilde (Türkçe,Arapça,Farsça) divan oluşturmuştur. 
( )Divân Edebiyatında anlamdan çok söyleyişe önem verilir 
( )Makâlat. Ve Manku’t Tayr öğretici metinlerdir 
(10 p) 7. Aşağıda bir bölümü verilen terkib-i bent metninde sosyal hayatla ilgili hangi konular ve uyarılar
dile getirilmiştir? 
Dünya Talebiyle kimisi halkun emekte Yok derdine bir çare ider Mir ü gedadan
Kimi oturup zevk ile dünyayı yemekte Sen çektüğün alamı gerek sakla gerek de….,

Kelimeler : derdine bir çare ider Mir ü gedadan : derdine ne beyden ne fakirden bir çare yoktur.
Alam : elemler 
CEVABI ARKAYA YAZINIZ
(10 p) 8. Nasrettin Hoca fıkralarının genel özelliklerini yazınız. ( beş madde)
CEVABI ARKAYA YAZINIZ

(20 p) 9. Aşağıdaki tabloyu konu başlıklarına uygun olarak doldurunuz 

NAZIM BİÇİMİ NAZIM BİRİMİ UYAK DÜZENİ KONUSU (TEMA)
GAZEL 1p
1p 2p
KASİDE 1p
1p 2p
RUBAİ 1p
1p 2p
ŞARKI 1p
1p 2p
TERKİBİ BENT 1p 
1p 2p

Başarı hakkınız olsun’’ 
Abdullah AĞIRTMIŞ / Türk Edebiyatı Öğretmeni /2009
1O EDEBİYAT CEVAP ANAHTARI TM
Birinci ve ikinci sorular aşağıdaki mısralarla ilgilidir. 
Arızun yadıyla nemnak olsa müjganım no’la arızın yadıyla : yanağını hatırlayarak / nemnak : ıslnasa
Zayi olmaz gül temennasıyla virmek hara su zayiolmaz : boşa gitmez / temenna : istemek /har : diken 
Suya virsun bağban gülzarı zahmet çekmesün bağban : bahçıvan ,/ gülzar : gül bahçesi / tek : gibi 
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzara su müjgan : kirpikler 

1. Yukarıdaki şiirin nazım şeklini söyleyerek , kafiye çeşitlerini bulunuz. (10 p)
KASİDE : AA XA hara su / gülzara su 
A su : REDİF / AR : TAM KAFİYE 

2. Yukarıdaki şiiri günümüz Türkçesine çeviriniz ,söz sanatlarını bulunuz ve kısaca şerh ediniz. (15 p) 
KİRPİKLERİM SENİN YANAĞININ ANIMSAMAKLA ISLANSA NE OLUR 
GÜL UMARAK DİKENE VERİLEN SU ZAYİ OLMAZ
BAHÇEVAN GÜL BAHÇESİNİ SUYA BOĞSA BİLE 
SENİN YÜZÜN GİBİ BİR GÜL AÇILMAZ VERSE DE BİN GÜLBAHÇESİNE SU
BİRİNCİ BEYİTTE TENASÜP 
2. BEYİTTE TEŞBİH 
HZ MUHAMMED GÜLE BENZETİLEREK YÜCELTİLMİŞ……. 
3. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (10 p)
Şarkı türünün en güzel örneklerini 18 . Asırda…NEDİM vermiştir.
Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme ……FAHRİYYE denir.
Siham-ı Kaza Nefi’nin …HİCİV türündeki eseridir.
…………MUHAMMES divan şiirinde beş dizelik bentlerle kurulan nazım şeklidir
Ruba inin bizim Edebiyatımızdaki en önemli temslicisi…YAHYA KEMAL dir 
……ŞARKI / TUYUĞ Divan Edebiyatına Türkler tarafından kazandırılan türlerden biridir
……ŞATHİYYE Tekke Edebiyatı nazım şekli inançlardan alaylı bir şekilde bahseder.
Kanuni Mersiyesini …………BAKİ yazmıştır.
Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sanatlı güzel sözlere …MAZMUN denir. 
Fuzuli ve Baki ……16. asrın en önemli divan şairleridir.

(10 p)4. Makalat’ın kim tarafından yazıldığını belirterek eserde karşılaştırılan yargıları aşağıdaki tabloya yazınız.
Olumlu Yargılar AKIL UTANMA HAYA İLİM 
Olumsuz Yargılar ÖFKE AÇGÖZLÜLÜK HASET

HACI BAYRAM V.

5.. .. Aşağıdaki Edebi türlerin hangi ikisinde karakterler kurmacadır ve olay zinciri yoktur. (10 p)
A) Mesnevi B) tuyuğ C) Nasrettin Hoca Fıkraları D) Gazel E ) Deneme f) şarkı

(10 p)-6 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlışların yanına Y yazınız. 
( Y )Dede Korkut Hikayeleri Dede korkut tarafından yazılmıştır. 
( Y )Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir. 
( D )Fuzuli üç dilde (Türkçe,Arapça,Farsça) divan oluşturmuştur. 
( D )Divân Edebiyatında anlamdan çok söyleyişe önem verilir 
( D )Makâlat. Ve Manku’t Tayr öğretici metinlerdir 
7.. Aşağıda bir bölümü verilen terkib-i bent metninde sosyal hayatla ilgili hangi konular ve uyarılar
dile getirilmiştir? (10 p)
Dünya Talebiyle kimisi halkun emekte Yok derdine bir çare ider Mir ü gedadan
Kimi oturup zevk ile dünyayı yemekte Sen çektüğün alamı gerek sakla gerek de….,
Kelimeler : derdine bir çare ider Mir ü gedadan : derdine ne beyden ne fakirden bir çare yoktur.
Alam : elemler 
BİRNCİ BEYİTTE : EMEK HALK ZEVK ……2. BEYİT : ZENGİNLİK VE FAKİRLİK 

(10 p) 8. Nasrettin Hoca fıkralarının genel özelliklerini yazınız. ( beş madde)
DÖNEMİNE AİT TOPLUMSAL ÖZELLİKLER VARDIR
GÜLDÜRÜRKEN DÜŞÜNDÜRÜR
SÖZLÜ EDEBİYAT GELENEĞİN EBAĞLIDIR.
MİZAH ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE GELİŞMİŞTİR
KISA VE ÖZ ANLATIMA SAHİPTİRLER 
9. Aşağıdaki tabloyu konu başlıklarına uygun olarak doldurunuz (20 p)
Nazım birimi Kafiye Düzeni konu ( tema )
Gazel 1 BEYİT 
1p AAXA
2AŞK SEVGİLİ TASSAVVUF

Şarkı 
1p BENT 1p AAAA BBBA
CCCA 2SEVGİLİ
ZEVK EĞLENCE
rubai
1p DÖRTLÜK 1p AAXA 4 felsefe tasavvuf
kaside
1p BEYİT
1p AA XA
2p övgü yalvarma naat

 

0