Cevaplar

2012-12-22T13:08:29+02:00

türkler, memlûk olarak, Arap dünyasında halife Harun Reşit’in oğullan zamanında görülmeye başlamışlardır. Memun, Samanoğulları Devleti'nden, ödedikleri verginin bir kısmı yerine, Türk esirleri göndermelerim istemiştir. Kardeşi Mutasım ise satın alınan Türklerden güçlü bir ordu meydana getirmiştir. Bu ordu Mısır'da çıkan isyanların bastırılmasında etkili olmuştur. Böylece Türkler, Abbasî ordusunda önem kazanmışlar, devletin yüksek makamlarına getirilmişlerdir. Bilindiği gibi Tolunoğlu Ahmet de Abbasîlerin Mısır valisi idi. Mısır'da bağımsızlığını ilân ederek Tolunoğullan Devleti'ni kurmuştu.
Eyyubîler döneminde de Türklerden yararlanılmıştır. Eyyubî Sultanı Salih, Kafkasya'daki Kıpçak Türklerini köle olarak satın almış, bunlar Nil üzerindeki Ravza adasında bulunan kışlada eğitilmişlerdir. Eyyubîler bu Türk kölelere memlûk (kölemen) adım vermişlerdir.
Eyyubî ordusuna alınan memlûklar, kişisel yeteneklerini gösterdikleri takdirde azat edilebiliyorlardı. Böylece yükselerek önemli devlet hizmetlerine gelebiliyorlardı. Memlûk ordusu ayrıca kendi komutanını da seçebiliyordu.
Eyyubîlerin son dönemlerinde memlûk komutanları büyük güç kazanmışlardı.İşte bunlardan biri olan Aybek (Aybey), Eyyubî Sultanı Turanşah'ın öldürülmesinden sonra Mısır'da Eyyubî Devleti'ne son verdi. Aybek ile Mısır'da Memlûklar dönemi başladı (1250).
Memlûk Devleti'nde; 1250 - 1382 yıllan arasında Türk Memlûkları(Bahrî Memlûklar), 1382 - 1517 yıllan arasında da Çerkez Memlukları (Burcî Memlûklar) saltanat sürdüler.

2 5 2
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-22T13:17:59+02:00
EKONOMÎ

Memlûk Devleti'nin başlıca gelir kaynaklan; tarım ürünlerinden alınan öşür, kafa vergisi cizye, emlâk vergisi ve alış verişlerden alınan vergilerdi. Aynca gümrük gelirleri de devlet maliyesinin önemli kaynaklarındandı.
Ülkede, zaman zaman devlet tekeli uygulanırdı. Özellikle, sefer sırasında veya hazinenin sıkıntıya düştüğü anlarda, zenginler devlet giderlerine verdikleri para ile katkıda bulunurlardı.
Memlûk ekonomisini güçlü kılan ticaret gelirleri idi. Devlet,Hindistan'dan Avrupa'ya giden ticaret yolu üzerinde bulunmaktaydı. Avrupalı tüccarlar, doğu ülkelerinden aldıkları mallan Mısır üzerinden ülkelerine götürüyorlardı. Bu mallar için de Memlûk Devleti'ne gümrük ödüyorlardı. Özellikle Trablusşam, İskenderiye, Dimyat, Yafa ve Akka önemli ticaret merkezleri idî.
Avrupalıların Ümit Bumu yolunu bulmaları, Memlûk Devleti için çok önemli olan transit yolun değişmesine sebep oldu. Afrika kıyılarının dolaşılarak Hindistan'a ulaşılması, onların ekonomilerinin bozulmasında rol oynadı. Bu durum Memlûk Devleti'nin yıkılmasındaki sebeplerden birini teşkil etti.
Memlûk ekonomisi içinde tarım ve küçük sanayinin de yeri vardı. Tarım ürünlerine dayalı dokumacılık gelişmişti. Halkın bir kısmı geçimini demircilik, dericilik ve cam işçiliği ile silâh yapımından sağlamaktaydı.

 

 
1 5 1