Cevaplar

2012-10-02T18:53:38+03:00

HASAN FIRAT SİMYADAN KİMYAYA TEST SORULARI
http://hasanfirat.com Sayfa 1
SORU 1:
I. Hava II. Su III.Toprak
Yukarıdaki maddelerden hangileri Aristonun element olarak tanımladığı günümüzde bileşik olduğu bilinen elementtir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III
D)I ve III E)II ve III
SORU 2:
Arap İslam simyacıları bitkilerin bazı kısımlarını kullanarak aşağıdaki maddelerden hangilerini elde etmek için uğraşmışlardır ?
A)İlaç B)Tuz ruhu C)Glikoz
D)Sabun E)Mumya
SORU 3:
Eski simyacılar aşağıda verilen yöntemlerden hangilerini kullanmamışlardır?
A)Damıtma B)Süzme C)Elektrliz D)Kristallenndirme E)Kavurma
SORU 4:
Aşağıdakilerden hangisi simyagerlerin kimya endüstrisine yaptıkları katkılardan biri değildir ?
A)Barutun keşfi B)Esans üretimi
C)Boya üretimi D)Seramik ve cam üretimi E)Yapay ipek üretimi
SORU 5:
Simyacıların hedefinde bazı metalleri ………… metaline dönüştürme vardı. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bakır B) Altın C) Demir
D) Gümüş E) Bronz
SORU 6:
I. Damıtma II. Kavurma III. Mayalama Yukarıda verilen laboratuvarda kullanılan yöntemlerden hangileri simyanın kimyaya mirasıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) YalnızIII D)I ve III E)I,II ve III
SORU 7:Aşağıdakilerden hangisi hem simyacıların hem de modern kimyacıların ortak amaçlarından biri olabilir?
A) Hayatın iksirini bulmak
B) Değersiz metalleri altına çevirmek
C) Hayatı kolaylaştırıcı yeni maddeler bulmak
D) Toprak elementinin özelliklerini keşfetmek
E) Doğayı tahrip etmek
SORU 8:
İslamiyetin ilk asırlarında simyacılar bitkilerin kullanılması ve karıştırılması ile,
I. ilaç II. Deterjan III. Plastik maddelerinden hangilerini elde etmişlerdir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D)I ve III E)I, II ve III
SORU 9:
Eski çağlardaki element tanımı ile günümüz element tanımı farklıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun element olarak kabul ettiği maddelerden biri değildir?
A) Toprak B) Su C) Ateş
D) Hava E) Altın
SORU 10:
Modern kimyanın gelişiminde Müslüman - Türk simyacılarının da büyük katkısı olumuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kimyanın babası sayılan Müslüman - Türk alimidir?
A) Cabir bin Hayyan B) İbn-i Sina
C) Dalton D) Lavosier E) Ebubekir el Razi
SORU 11:
“Ben Aristoyum bana göre hava, su, ateş ve Toprak birer elementtir.” Yukarıda Aristo’nun bir konuşması verilmiştir. Buna göre,
I. Aristo’nun element düşüncesi deneysel sonuçlara dayanmıyor.
II. Aristo doğru bir yaklaşım sergilemiştir.
III. Aristo’nun o zaman element dediği maddelerin hepsi bugün birer bileşiktir. yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D)I ve III E)I,II ve III
SORU 12:
Robert Boyle ve Antoine Lavoisier çalışmaları sonucu elementler için halen kullanılan tanımı geliştirmişlerdir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu bilim insanlarının element tanımına uyar?
A) Toprak, su, hava ve ateş elementtir.
B) Farklı tür elementlerin aynı tür atomları olabilir..
C) Element atomları parçalanabilir.
D) Element tek tür atomlardan oluşan saf maddelerdir.
E) Bir element aynı tür moleküllerden oluşur.
SORU 13:
Simyacılar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaptıkları çalışmalar kimya biliminin temelini oluşturmuştur.
B) Tüm simyacılar hayalperesttir.
C) Halen kullanılan birçok madde elde etmişlerdir.
D) Değişik araçlar geliştirmişlerdir.
E) Hastalıkların tedavisinde kullanılan değişik ilaçlar geliştirmişlerdir.
SORU 14:
İlk çağ simyacıları bakırdan kap-kacak ve süsleme eşyaları yapmışlar fakat bakırın yumuşak bir maden olması nedeniyle bakırı saf olarak kullanmamışlardır.
I. kalay ile eriterek alaşımını yapmak,
II. bakır madenini kavurmak,
III. bakın, altına çevirmek Bakırı sertletirmek için, işlemlerinden hangilerini uygulamak onları amaçlarına ulaştırmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E)I, II ve III
SORU 15:
Simyacıların arayışları ile ilgili,
I. Bilimsel değil ruhsaldır,
II. Ölümsüzlük iksiri Ab-ı Hayat’ı bulmaktır.
III. Tüm madenleri mükemmel addettikleri altına dönüştürmektir. verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C)I ve II
D) II ve III E) I,II ve III
SORU 16:
Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyanın gerçek bilimsel niteliğe kavuşmasında etkili olmamıştır?
A) Terazinin 17. yüzyılda kullanılmaya başlanması
B) Suyun element olmadığının bulunması
C) Robert Boyle’nin bileşik ve karışımları ve özelliklerini bulması
D) Doğadaki kimyasal maddelerin yararlarının deneme-sınama ile keşfedilmesi
E) Lavoisierin kimyasal tepkimelerin prensipleri üzerinde çalışmaları

0