Cevaplar

2012-12-22T22:29:32+02:00

Spor Nedir

Evrensel kültürün bir parçası, dünyada dili, ırkı, dini farklı insanları birleştiren önemli bir vasıtadır Dünya barışına katkı sağlayan bir etkinliktir diyebileceğimiz gibi çağımız sporunu, fiziksel faydalarının yanı sıra insanların ruhsal sağlığını da olumlu etkilemek, sosyal ve moral kazançlar sağlamak amacı ile yapılan hareketler topluluğu olarak da tanımlayabiliriz
Britannica ansiklopedisi spor’u <> olarak tanımlamaktadır Spor bir yandan popüler ve yaygın oluşuyla diğer yandan genç kuşaklar ve çeşitli sınıf üzerinde etkisiyle önemli bir toplumsal olgudur Kimi için bir eğlence, saygınlık,dinlenme kaynağı olan spor, kimi içinde bir kazanç yada sömürü kaynağı olmaktadır
Kapitalist toplumlarda spor; ya bir boş zamanları değerlendirme etkinliği yadakazançaracı olarak ortaya çıkmakta ya da spora daha çok bu gözle bakılmaktadır 

Bu toplumların sınıfsal niteliğine bağlı olarak spor; egemen güçlerin elinde onların çıkarları doğrultusunda kullanılmaktadır Örneğin; Hitler Almanya’sındaki gibi…Bazılarına göre boş ve gereksiz bir uğraş, bazılarına göre ise üretken olmayan nefretle bakılan ve gerekli bir uğraşıdır Örneğin; Sporunşeytan işi olduğu söylenmiştir
Aslında bu farklılığın nedeni sınıflı toplumlarda spor alanında ortaya çıkan eşitsizlikler ve bazen de sporun kötüye kullanılmış olmasıdır

Spor; çocukluk yıllarında bir oyun biçiminde ortaya çıkar ve bir enerjibirikiminin ortaya çıkmasında aile ortamı dışında bazı ilişkilerin ortaya çıkmasına neden olur Aile ortamına yada toplumsal ortama uyumsağlayamayan gençlerspora yöneldikleri zaman psikolojik boşalım nedeniylerahatlamaktadengeli bir kişiliğe kavuşmaktadır

Spor; kolektif bir uğraşı olmak nedeni ile insanlar arası ilişkilerin gelişmesine ve toplumsal katılımın artmasına hizmet eder Aynı zamanda özgürlükbilincininyerleşmesine de katkıda bulunur Spor toplumun yapısına ve yöneticilerininspor politikasına bağlı olarak kitleler arasındaki olumlu ya da olumsuz birikimlere neden olabilir Aynı zamanda kişiler arasında iş birliğini ve dayanışmayı da arttırır 

What is Sports

A part of universal culture in the world, language, race, religion, uniting different people can be called an activity that contributes to world peace as a means of our time sports, as well as the physical benefits of a positive influence on people's mental health, social and moral gains as a collection of movements made with the purpose of providing also describe the
Encyclopedia Britannica Spor <> is defined as the occurrence of Sports on the other hand the younger generation on the one hand, and a variety of popular and widespread impact on the class for some important social phenomenon, a fun, dignity, which is a source of recreation sports, or exploitation is a source of some gain in
Capitalist societies, sports, or emerging as a leisure-time activity or sport yadakazançaracı more likely be viewed with

Depending on the nature of these societies gym class, in accordance with their interests in the hands of the sovereign powers are used, for example, such as Hitler's Germany at the time ... According to some empty and useless effort, according to some of the non-productive and necessary preoccupation with hatred cared for example, is said to be the work Sporunşeytan
In fact, due to these differences in class inequalities in societies emerging field of sport and sometimes abuse is the use of sport

Sports; occurs in childhood in the form of a game, and the emergence of a enerjibirikiminin some relationships outside the family environment or the social environment, family atmosphere leads to the emergence of psychological discharge when they were oriented uyumsağlayamayan gençlerspora retrieve a personality nedeniylerahatlamaktadengeli

Sport, due to a collective pursuit of human relations serves to increase people's participation in development and in the same time contribute to özgürlükbilincininyerleşmesine Sports, depending on the structure of society and among the masses yöneticilerininspor policy may result in a positive or negative accumulations same time, cooperation and solidarity among people increases2 5 2
2012-12-22T22:30:04+02:00

Back to overview topics in the words of Atatürk Sport
-I love namuslusunu agile athlete.

-Sports, morals.

-Turkish youth, the future of our nation is guaranteed if healthy overt sports.

-The nature and value of sport in the whole nation to be successful in sport to be understood and to connect it with love from the heart, and it is necessary to consider military service.

-I want to be strong by the Turkish youth sports.

-World sports life and the world of sports is very important. This is important as much as the sports life is important for us. Because it is a matter of race, the race issue, and even a bit of civilization is a matter of breeding and kişayişi

2 3 2