1. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin "mesnevisi yoktur?
A) Mevlana Celaleddin-i Rumi
B) Nabi
C) Ali Şir Nevai
D) Fuzûli
E) Baki

2. Aşağıdakilerden hangisi, Halk edebiyatıyla ilgilidir?
A) Münşeat B) Tezkire C) Cönk D) Hamse E) İnşa

3. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatının bir özelliği değildir?
A) Halkın yaşamını dile getirmesi
B) Yabancı etkilerden uzak olması
C) Şiirlerin ezgili bir söyleyişe sahip olması
D) Dilin sade, söyleyişin içten ve doğal olması
E) Şiirlerde hem hece hem de aruz ölçüsünün kullanılması

4. Âşık edebiyatının en büyük şairidir. Tasavvufla ilgilenmemiştir. Aşk, doğa, ölüm ve ayrılık gibi konuları ustaca işlemiştir. Şiirlerinde coşkun bir lirizm bulunan şair, koşma ve semaileriyle ün kazanmıştır.
Bu parçada tanıtılan 17. yüzyıl halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dadaloğlu B) Dertli
C) Köroğlu D) Karacaoğlan
E) Gevheri

5. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri olamaz?
A) Gazel, kaside, mesnevi gibi nazım biçimlerinin kullanılması
B) Duygu ve düşüncelerin mazmunlarla dile getirilmesi
C) Yabancı sözcüklerle yüklü ağır bir dilin kullanılması
D) Şiirlerde toplumsal konuların dile getirilmesi
E) Nazım biriminin beyit, ölçünün de aruz olması

6. Divan şiirinin son büyük şairi olan .......tasavvufun etkisinde kalmıştır. Mevleviliği benimseyen şair, musiki sanatının ustaları arasındadır. Didaktik tarzda yazdığı ve tasavvufu türlü aşamalarıyla dile getirdiği.........adlı
mesnevisi ünlüdür.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki şair ve eser adlarından hangisi getirilebilir?
A) Süleyman Çelebi, Mevlit
B) Nabi, Hayriyye
C) Şeyh Galip, Hüsn ü Aşk
D) Mevlana, Mesnevi
E) Ahmedi, Cemşit ü Hurşit

7. Aşağıdakilerden hangisi Divan nesrinin özelliklerinden değildir?
A) Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü olması
B) Bağfiillerin ve noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması
C) Secilerin kullanıldığı süslü ve sanatlı bir anlatıma sahip olması
D) Halka hitap eden ürünlerde sade ve anlaşılır bir dilin kullanılması
E) Bağlaçlarla uzayıp giden uzun cümlelerin kullanılması

8. Halk edebiyatında koşma, Divan edebiyatında gazel, Tekke edebiyatında ise .... lirik şiir kabul edilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) İlahi B) Nefes C) Devriye
D) Sathiye E) Nutuk

9. Kavganın ve özgürlüğün sembol şairidir. Şiirlerinde aşk, yiğitlik, doğa sevgisini yalın bir dille anlatmıştır. Şiirleri, hikayeci aşıkların nesirle anlatılan hikâyeleri arasına yerleştirilmiştir.
Bu parçada tanıtılan 16. yüzyıl halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köroğlu
B) Dadaloğlu
C) Kayıkçı Kul Mustafa
D) Âşık Ömer
E) Dertli

10. Aşağıdakilerin hangisinde "hamse" sahibi sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) Nedim, Baki, Fuzuli
B) Ali Şir Nevai, Taşlıcalı Yahya, Atâyi
C) Nabi, Ahmedi, Ali Şir Nevai
D) Hoca Dehhani, Fuzûli, Nabi
E) Şeyhi, Necati, Atayi

1

Cevaplar

2012-12-23T13:20:53+02:00

1.d

2.b

3.a

4.b

5.a

6.c

7.d

8.a

9.d

10.b

1 3 1