11. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A)Çağatay edebiyatının en önde gelen şairi Ali Şir Nevai'dir.
B)Nedim, şiirimize şarkı türünü kazandıran Lale Devri şairidir.
C)"Surnâme" Nabi'nin mesnevi biçiminde yazılmış eseridir.
D)"Siham'ı Kaza" Nef'i'nin hicivlerini topladığı ünlü eseridir.
E)"Mevlid" Evliya Çelebi'nin ünlü eserlerinden biridir.

12. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana'ya ait bir eser değildir?
A) Mesnevi
B) Selçuklu Şehnamesi
C) Divan-ı Kebir
D) Fih-i Ma Fih
E) Mecâlis-i Seba

13........... edebiyatındaki şiirler daha sonraları .......... adı verilen elyazması defterlerde biraraya getirilmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Âşık, cönk
B) Tekke, divan
C) Halk, münşeat
D) Anonim, derleme
E) Divan, murabba

14. Aşağıdaki eser - yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Sergüzeştname - Bayburtlu Zihni
B) Risalet'ün Nushiye - Yunus Emre
C) Makalat - Hacı Bektaşi Veli
D) Budalaname - Kaygusuz Abdal
E) Divan-ı Hikmet - Hacı Bayram Veli

15. Halk şairlerimiz arasında kavganın ve özgürlüğün sembolü olan.........16. yüzyılda yaşamıştır. Coşkun bir seslenişle yazdığı ........... yiğitlik, aşk, doğa sevgisini çok sade bir dille anlatmıştır. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazan şair daha çok koçaklamalarıyla ünlenmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Köroğlu - koşmalarda
B) Karacaoğlan - güzellemelerde
C) Yunus Emre - ilahilerde
D) Âşık Ömer - semailerde
E) Seyrani - taşlamalarda

16. 19. yüzyılda yaşamış olan sanatçı iyi bir eğitim gördükten sonra istanbul'daki âşık kahvelerinde, konaklarda hatta sarayda bile şiirler okumuştur. Tasavvufa ilgi duyan sanatçı, bir süre sonra hicivleri yüzünden İstanbul'dan kaçmak zorunda kalmıştır. Aşık ve Divan tarzında şiirler yazan şair, sistemin aksayan yönlerini anlatan hicivleriyle tanınmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dertli
B) Seyrani
C) Kaygusuz Abdal
D) Erzurumlu Emrah
E) Karacaoğlan

17. 15. yüzyıl tasavvuf şairlerinden olan ..........,Yunus Emre izinde yazılan Tekke şiirinin en büyük temsilcisidir. Şair, şiirlerinde hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmıştır. Şiirlerine hiciv-mizah motifli tekerlemeler katarak sofularla, insanlık kusurlarıyla alay etmiştir. Bir Divan'ı bulunan şair, düzyazılarını "Budalaname" adlı eserinde toplamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hacı Bektaşi Veli
B) Pir Sultan Abdal
C) Hacı Bayram Veli
D) Kaygusuz Abdal
E) Eşrefoğlu Rumi

18. Aşağıda Halk edebiyatıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirlerde genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.
B) Hem düzyazı hem de nesir türünde eserler verilmiştir.
C) Hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsüyle de şiirler yazılmıştır.
D) Şiirlerde mazmunlara da yer verilmiştir.
E) Bütün Halk edebiyatı şairleri şiirlerinde dini konuları işlemiştir.

19. Dönemin ünlü asker ozanlarından olan şairin "Genç Osman Destanı" adlı destanı halk arasında ağızdan ağıza söylenir olmuş, her söyleyenin ağzında yeni eklemelerle büyümüş, yer yer yeniden kurgulanmış ve böylece nazım-nesir biçiminde yazılmış bir halk hikâyesi biçimini almıştır.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Karacaoğlan
B) Kayıkçı Kul Mustafa
C) Kaygusuz Abdal
D) Dadaloğlu
E) Köroğlu

20. Aşağıdaki Halk şairlerinden hangisi, şiirlerini sadece hece ölçüsüyle yazmıştır?
A) Yunus Emre
B) Kaygusuz Abdal
C) Eşrefoğlu Rumi
D) Pir Sultan Abdal
E) Âşık Ömer

1

Cevaplar

2012-12-24T11:32:03+02:00

11) E  Mevlid Süleyman Çelebinin eseridir

12)B  sELÇUKLU ŞEHNAMESİ HOCA DEHHANİNİN ESERİDİR

13)A

14)E DİVANI HİKMET HOCA AHMET YESEVİNİN ESERİDİR

15)E

16)A

17)D

18)E

19)B

20)D

2 1 2