21. Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirlerde Allah aşkı, dünyanın geçiciliği, insan sevgisi gibi temalar işlenmiştir.
B) Hece ölçüsünün yanı sıra aruz ölçüsüyle de şiirler yazılmıştır.
C) Şiirler, tamamen aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
D) İnsanlara tasavvuf düşüncesini öğretmek ve benimsetmek amacıyla şiirler yazılmıştır.
E) Dini lirizmin ağırlıkta olduğu şiirlerde halkın anlayacağı yalın bir dil kullanılmıştır.

22. Aşağıdakilerin hangisi Divan edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?
A) İnsan ve doğa, gerçekte olduğundan farklı ele alınmıştır.
B) Nazım ön planda tutulmuş, nesir ikinci planda kalmıştır.
C) Genellikle saraya ve çevresine seslenir.
D) Anlatış biçiminden çok konuya önem verilmiştir.
E) Eserlerde süslü ve ağır bir dil kullanılmıştır.

23. Türkçenin gelişmesinde büyük hizmetlerde bulunan, bu konuda kalıcı eserler veren ilk Türkçeci şairlerimizdendir. O sadece Türkçe konuşup yazmamıştır, o güne kadar moda olan Arapça ve Farsçaya karşı Türk dilinin güçlü bir savunucusu da olmuştur. Sanatçının en tanınmış eseri 1200 beyitlik "Garipname" adlı mesnevidir.
Bu parçada tanıtılan Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Âşık Paşa B) Hoca Dehhani
C) Süleyman Çelebi D) Nedim
E) Nabi

24. 16. yüzyıl Divan edebiyatı sanatçılarından olan..........küçük yaşta iyi bir öğrenim görmüş, Arapça ve Farsçayı öğrenmiştir. Türkçe şiirlerini Azeri lehçesiyle yazmakla beraber, bütün Türk şiirine yıllarca etkisinden dolayı en büyük lirik şairlerimizden biri olmuştur. Devletin kendine bağladığı maaşı alamaması üzerine başından geçenleri devrin padişahına anlattığı mektup türünde yazdığı ........... adlı eserinin dışında Kerbela olayını anlatan...........adlı bir eseri vardır.
Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Nabi - Hayriyye - Hayrabad
B) Fuzuli - Şikayetname - Hadikat'üs Sü-eda
C) Mevlana - Mektubat - Mesnevi
D) Şeyh Galip - Hüsn ü Aşk - Divan
E) Fuzuli - Leyla ve Mecnun - Iskendername

25. 17. yüzyılın en büyük Divan şairlerindendir. Türk mizah ve hiciv edebiyatının şaheserlerinden olan, ince alay ve nükteleri içinde bulunduran 126 beyitlik "Harname" adlı eser sanatçının en önemli eserlerinden biridir. Ancak en büyük eseri "Hüsrev ü Şirin" adlı mesnevidir.
Bu parçada tanıtılan Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuzuli B) Baki
C) Nabi D) Şeyh Galip
E) Şeyhi

26. Klasik edebiyatımızın en büyük şairlerinden biridir. Osmanlı İmparatorluğunun muhteşem devirlerine yakışan muhteşem bir şairdir. Şiirinde felsefi düşünüşlere yer vermiştir. Sultanü'ş Şuara (Şairlerin Sultanı) olarak anılan şairin, birçok çevirisi vardır. Şiirlerinin en güzel örneklerinden birisi de padişahın vefatı üzerine kaleme aldığı "Kanuni Mersiyesi"dir.
Bu parçada tanıtılan Divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baki B) Nefi C) Nabi
D) Nedim E) Ahmedi

27. Divan edebiyatı diye adlandırılan bu dönem 13. yy'da başlamıştır. Arap ve Fars edebiyatı etkisinde ortaya çıkan bu edebiyatın bilinen ilk şairi..............Divan edebiyatı 14. ve 15.yüzyıllarda en olgun dönemini yaşamış ve 18. yüzyılın sonlarına doğru............son bulmuştur.
Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fuzuli'dir - Nefi'yle
B) Hoca Dehhani'dir - Şeyh Galip'le
C) Mevlana'dır - Nedim'le
D) Ali Şir Nevai'dir - Şeyhi'yle
E) Ahmedi'dir - Neşati'yle

28. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatına ait bir mesnevi değildir?
A) Iskendername B) Hayriyye
C) Hüsn ü Aşk D) Kâbusname
E) Hüsrev ü Şirin

1

Cevaplar

2012-12-23T13:59:11+02:00

asfasfasfgdfn mn qafaçknlıerthlrw gknsamdgqerf

0