Cevaplar

2012-12-23T16:45:52+02:00

Ağır azot içeren 2 bakterinin normal azot içeren ortamda 3 kez mitoz geçirdiği varsayılırsa oluşan DNA moleküllerinde melez sayısı nedir? 

Cevap
Melez DNA sayısı bir hücre için 2 iki hücre için 22= 4 bulunur 

Ağır azot içeren 2 bakterinin normal azot içeren ortamda 3 kez mitoz geçirdiği varsayılırsa oluşan DNA moleküllerinde Melez/Normal= ve Normal/Toplam DNA = oranları nedir 

Cevap
Bir hücre için toplam DNA 23 = 8 bulunurİki hücre için toplam DNA=
28=16 bulunur 16 DNA nın 4
Tanesi melez olduğuna göre 16-4=12 normal azotlu DNA vardır
Melez/Normal=4/12=1/3 bulunur
Normal/Toplam DNA=12/16=3/4 bulunur 


3Soru

DNA da bulunup,RNA da bulunmayan organik baz hangisidir?

A ) Sitozin
B ) Timin
C ) Adenin
D ) Guanin 

Cevap: B


4Soru
Mayoz bölünme öncesinde X gr kadar DNA’sı olan bir hücrede,bölünme sonrası oluşan yavru hücrelerin her birinde ne kadar DNA bulunur

A ) Xmgr
B ) 2Xmgr
C ) 4Xmgr
D ) X/2mgr 

Cevap :A


5Soru
1200 nüklooti bulunan DNA molekülün de 400 sitozin vardır Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Fosfat:1200, timin:200 şeker:1200
B ) Fosfat:1200, şeker:1200 timin:600
C ) Fosfat:1200, şeker:600, timin:400
D ) Fosfat:600, şeker:600, timin:200 

Cevap:A


6Soru
Bir DNA zincirinde 2700 tane hidrojen bağı vardırbu zincirde 500 tane guanin varsa adenin kaç tanedir?

A ) 500
B ) 600
C ) 800
D ) 1000 

Cevap :B7Soru

Yapısındaki nükleotidlerin 1/5 i oranında, 200 Adenin bulunduran DNA molekülündeki guanin sayısı kaçtır ?

A ) 300
B ) 400
C ) 200
D ) 600 

Cevap: A8Soru

Çift zincirli DNA molekülündeki bazlar arasında zayıf hidrojen bağlarının bulunmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kimyasal bağlarını kuvvetlendirmek
B ) DNA ipliklerinin açılma ve birleşmesini kolaylaştırmak
C ) DNA ipliklerinin ancak enzimlerin katalizörlüğünde açılabilmesini sağlamak
D ) DNA ipliklerinde Adenin ile Guanin ve Sitozin ile Timinin birleşmesini sağlamak

Cevap: B

2 4 2
2012-12-23T16:46:50+02:00

http://www.derscalisiyorum.com/cikmis-sorular/biyoloji-cikmis-sorular/yonetici-molekuller-2.html#more-13074

ya da

 

SORULAR-2

 Ana sayfa    

1.

Yandaki nükleotidin  DNA’ya ait olduğu bilinmektedir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

 A) I ile gösterilen yapı tüm nükleotidlerde ortak olarak bulunur.
B) Bu nükleotid guanin nükleotididir.
C) II ile gösterilen yapı deoksiriboz şekeridir.
D) Guanin bazı karşısına DNA da sitozin gelir.
E) III  ile gösterilen bazın DNA da bulunma oranı 1/5 tir.

2. Protein sentezi ile ilgili mRNA’nın transkripsiyonu sırasında, ortamdaki moleküllerden en fazla kullanılanı hangisidir?

A) Riboz şekeri        
B) Urasil bazı           
C) Protein
D) Yağ     
E) Timin

3. DNA ile ilgili olarak aşağıda verilen oranlar dan hangisi yanlıştır?

 

4. I. tRNA sentezi
II. Organik bazların bağlanma sırası
III. Nükleotid sentezi
IV. mRNA sentezi

Yukarıdakilerden hangilerinin oluşumunda DNA’daki nükleotidlerin dizilişi etkilidir?

A) Yalnız I               
B) I ve II   
C) II ve III
D) I ve IV 
E) I, II ve IV

5. Bir hücrede sentezlenen proteini o hücreye özel kılan en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A) DNA’daki nükleotid dizilişi
B) Kullanılan tRNA çeşidi
C) Şifre taşıyan mRNA’daki kodon sayısı
D) Olayın meydana geldiği yer
E) Ribozomlarda kullanılan aminoasit sayısı

6. İki ayrı özellikteki proteinin sentezlenmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi farklılık göstermez?

A) Aminoasit dizilişi
B) Protein zincirinin uzunluğu
C) Aminoasitlerin kullanılma miktarı
D) Belli bir aminoasiti taşıyan t - RNA çeşidi
E) Sentezde kullanılan m – RNA’daki nükleotid dizilişi

7. Aşağıdakilerden hangisine bakılarak sentezlenen protein zincirindeki aminoasit sayısı belirlenemez?

A) mRNA’daki kodon sayısı
B) Kullanılan tRNA sayısı
C) Oluşan su miktarına
D) Oluşan peptid bağı sayısına
E) Lokustaki nükleotid sayısı

8. I. Tekrar tekrar kullanılma
II. Protein sentezinde görev yapma 
III. Çekirdekte üretilme
IV. Nükleotidlerden oluşma

Verilenlerden hangileri her üç RNA (mRNA, tRNA, rRNA) için ortak özelliktir?

A) I ve II   
B) II ve III 
C) III ve IV
D) I, II ve III             
E) I, II, III ve IV

9. I. Zayıf hidrojen bağı bulundurma
II. İki nükleotid zincirinden oluşma
III. Azotlu organik baz bulundurma
IV. 5 C’lu şeker bulundurma

Yukarıdaki verilenlerden hangileri DNA ve mRNA için ortak özelliktir?

A) l ve II   
B) II ve III 
C) III ve IV
D) I, II ve III             
E) II, III ve IV

10. Canlılarda aynı nükleotidler kullanıldığı halde DNA’ların farklı bilgi taşıması aşağıdakilerden hangisi açıklanabilir?

A) Kullanılan beş karbonlu şeker çeşidi
B) Nükleotidlerin sayı ve dizilişi
C) Yaşanılan ortamın farklı olması
D) Canlıların organizasyon düzeyinin farklı olması
E) Şeker ile fosfat arasında kurulan bağ

11. Aşağıdakilerden hangisinde nükleotid bulunmaz?

A) Virüs    
B) Ribozom             
C) rRNA
D) Kloroplast           
E) Hormon

12. Protein sentezi ve hücre bölünmesi gerçekleştirmekte olan bir hücrede nükleik asitlerin yapısına katılan birimlerden hangisi en fazla kullanılır?

A) Riboz  
B) Deoksiriboz         
C) Adenin
D) Urasil   
E) Fosfat

13. I.Gen
II. Adenin
III. Nükleotid
IV. DNA
V. Kromozom

Bir bireyin kalıtsal yapısını oluşturan yukarıdaki birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I – II – III – V - IV                
B) II – III – I – IV – V 
C) II – IV – III – I – V  
D) II – III – IV – V – I 
E) II – IV – I – III – V

14. I. Yalnızca DNA da bulunur.
II. Karakterlerin aktarımını sağlar.
III. Protein sentezi ile ilgili şifre verir.
IV. rRNA’yı sentezler.

Gen ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) l ve IV 
B) II ve III 
C) II ve IV
D) I, II ve III             
E) O, II, III ve IV

15. Aşağıdakilerden hangisi protein sentezinde en son gerçekleşir?

A) Aminoasit sentezi
B) Aminoasitlerin ribozoma taşınması
C) DNA’nın şifreyi vermesi
D) Peptit bağının kurulması
E) tRNA’nın aminoasit ile bağlanması

3 4 3