Cevaplar

2012-12-23T18:35:10+02:00

Doğal Destanlar anonim (yazarı belli olmayan),ilkel dönemde yaşanmış olayları konu alan ve sözlü destan türüdür. Türk edebiyatında doğal destanlar İslamiyet öncesi ve İslami dönem olmak üzere ikiye ayrılır. Bu destanların çoğu destan döneminde yani İslamiyet öncesi dönemde ortaya çıkmıştır. Destan dönemi çok eski dönemlerde mitolojilerin ortaya çıktığı dönemdir. İnsanların evreni, yaradılışlarını, yaşanılan tüm doğa olaylarını sorguladıkları, adlandırmaya çalıştıkları dönemdir. (Örn. Yunan mitolojisindeki Zeus ve Afrodit gibi tanrı ve tanrıçaların ortaya çıkması bu dönemdedir.)

Destanların temelinde çekirdek bir olay vardır. Bu olay gerçektir. Zaman içerisinde yaşanmış olan bu gerçek olay o millet tarafından; kimi zaman benzetmeler, kimi zaman abartmalar kullanılarak yaratılmıştır.


Özellikle İslamiyet öncesi döneme kaynaklık ederler.


Destanların dil ve anlatımı kimi zaman kahramanlara olağanüstü özellikler kazandırır, ifadeler açıktır. Uzun betimlemeler yer almaz.


Sözlü ürünlerdir. Doğal destanların üç dönemi vardır :


1. Ortaya çıkma


2. Yayılış


3. Derleme


Destanlar manzum örneklerdir. Bu, akılda kalıcılığı ve sürekliliği sağlamak içindir.


İslamiyet öncesi Türkler göçebe yaşam tarzı sürerlerdi. Atçılık ve avlanma onlar için önemlidir.Göktanrı inancı hakimdir. Tüm bu sosyal şartları aynı zamanda destanlarda görebiliriz.


Destanlarda iki tip vardır :


1. "Veli" tipi (yol gösteren, yaşlı pir kişi)


2. "Alperen" tipi (savaşçı, cesur, korkusuz kişi)


Özellikle bazı destanlarda, anlatılan bölüm hikâye, karşılıklı konuşmaların ve seslenmelerin olduğu bölüm nazımdır. Yani nazım ve nesir iç içedir. (Destanların aslı manzum örneklerdir)

Doğal destanların özellikleri


1. Toplumun ortak görüşlerini yansıtması

2. Olağanüstü özellikler taşıması

3. Kişilerinin seçkin olması (Kral, Han, Hakan, vb.)

4. Milli dilde söylenmiş olması

5. Milli nazım ölçüsüyle söylenmiş olması

6. Oldukça uzun olması

7. Konuları bakımından savaş, deprem, yangın, mizah, ünlü kişilerin yaşamları şeklinde sıralanabilmesi

Doğal destanlara örnek:

İliada, Odysseia - Yunanlıların (Homeros)

Kalevala - Finlilerin

Nibelungen - Almanların

Ramayana, Mahabarata - Hintlilerin

Cid - İspanyolların

Chanson de Roland - Fransızların

Gılgamış - Sümerlerin

0
2012-12-23T18:35:15+02:00

Destan

Destan milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış (savaş, göç, istilâ gibi) tarihî olayların (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) toplumsal ve doğal olayların çağdan çağa aktarılmış, aktarılırken de hayal unsurlarıyla oluşmuş, süslenmiş, değiştirilmiş manzum söylenceleridir
Destanlar, Araplar’da “esatir”, Batı’da “myth” olarak adlandırılır Destanlar ikiye ayrılır; Yapay ve Doğal Destanlar Yapay Destanlar: yazarı belli olan,daha yakın zamanda YAZILAN ve olağanüstü durumlara az yer veren bir destan türü iken, Doğal Destanlar: anonim( yazarı belli olmayan),ilkel dönemde yaşanmış olayları konu alan ve SÖZLÜ destan türüdür Destanlar İslamiyet’in kabulünden önceki Türk Edebiyatı kategorisine aittirler Ayrıca da çok uzun yazılardırlar 

Destanlar 3 safhadan oluşur:
1 Halkın benliğinde iz bırakan olaylar ve bunda rol oynayan kahramanlar,
2 Olayın ağızdan ağıza aktarılması,
3 Yazıya daha sonradan geçirilmesidir

Milletlerin toplumu derinden etkileyen, tarihi önem arz eden önemli olaylarını (doğal afetler, savaşlar, göç, yangın vb) konu edinirler Çoğu kez manzum olurlar Tarih, etnografya, folklor gibi bilimler destanlardaki bilgilerden yararlanır

Özellikleri:
1 Nazım şekli bakımından koşmaya benzer
2 Nazım birimi dörtlüktür Dörtlük sayısı sınırlı değildir
3 Hece ölçüsünün 11’li kalıbı kullanılır
4 Son dörtlükte şairin mahlası geçer
5 Destanda konu olarak toplumu ilgilendiren, heyecana getiren savaş, kahramanlık, isyan, yangın gibi konular, ayrıca; dalkavukluk, gülünç olaylar, parasızlık vb işlenir
6 Bu türe en güzel örneklerden biri; Kayıkçı Kul Mustafa’nın Genç Osman Destanı’dır

* Halk Edebiyatındaki en uzun nazım şeklidir Bazı destanlarda dörtlük sayısının yüzü geçtiği görülür
** Koşmadan farkı; uzun oluşudur
***Âşık Edebiyatı nazım şekillerinden olan destan, milletlerin tarihine ait kahramanlıkları konu edinen halkın ortak malı olan destanlarla karıştırılmamalıdır 

0