Cevaplar

2012-12-23T19:45:45+02:00

1) FAALİYET KONUSU

Madde 1- Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar, Hazine Müsteşarlığı (HM) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce verilen izin ve/veya teşvik belgelerinde yazılı olan ve buna uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen Ana Sözleşmelerinde belirtilen konularla sınırlı olmak kaydıyla, her türlü mal ve hizmet üretimine yönelik sınai, ticari, zirai ve sair konularda faaliyette bulunabilirler.

Bankalar ile ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan mali kurumların kuruluş ve faaliyet izinlerine ve özel düzenleme konusu yapılan her nevi işlemlerine ilişkin konularda ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Bu hususlar ile ilgili başvurular Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile birlikte özel mevzuatlarında gösterilen mercilere yapılır.

2) YATIRIMLAR VE TİCARİ FAALİYETLER

Madde 2- Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar Türkiye'de yatırım yapmak ve ticari faaliyette bulunmak üzere Türk Ticaret Kanununa göre anonim veya limited şirket kurmak ve şube açmak için, aşağıdaki belgelerle HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederler.

1. Dışarıda yerleşik kuruluşlara ait:

a) Faaliyet Belgesi,

b) Son yıl Faaliyet Raporu (son yıl bilançosu ve faaliyet alanını ihtiva eden)

2. Dışarıda yerleşik kişilere ait:

a) Pasaport örneği,

b) Ticari ve sınai özgeçmişi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve bunları tevsik edici belgeler.

Faaliyet Belgesi ile pasaport örneği ilgili Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olacaktır. Pasaport örneğinin Türkiye'deki bir noterce tasdik edilmiş olması halinde başkaca tasdik aranmaz.

3. Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşun, Türkiye'de faaliyette bulunmak istediği konu için gerekli sermayeyi getireceğine dair niyet mektubu.

4. Ek 1'deki örneğe göre hazırlanmış müracaat formu.

5. Kurulacak şirketin anasözleşme taslağı.

6.Yatırım için ithali düşünülen makina, teçhizat ve demirbaşların proforma faturaları, prospektüs ve katalogları ile bunların FOB (menşe ülke döviz), FOB($), CIF (TL) ve gümrük vergi ve resimlerinin belirtildiği üç nüsha global liste.

7. Yatırım için teşvik araçlarından istifade edilmek isteniyorsa, Teşvik Mevzuatında öngörülen belgeler.

8. İzin alma işlemlerini yürütecek kişiye ortaklarca verilecek vekaletname( Noterden veya yukarıda belirtildiği şekilde tasdik edilmiş)

9. Eklenmesinde yarar görülen diğer bilgi ve belgeler.

3) İŞTİRAKLER

Madde 3- Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar Türkiye'de mevcut şirketlere ortak olmak veya hisse almak için aşağıdaki belgelerle HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederler (14'üncü maddede düzenlenen istisnalar hariç).

1. Dışarıda yerleşik kuruluşlara ait;

a) Faaliyet Belgesi,

b) Son yıl Faaliyet Raporu (son yıl bilançosu ve faaliyet alanını ihtiva eden)

2. Dışarıda yerleşik kişilere ait:

a) Pasaport örneği,

b) Ticari ve sınai özgeçmişi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve bunları tevsik edici belgeler.

Faaliyet Belgesi ile pasaport örneği ilgili Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olacaktır. Pasaport örneğinin Türkiye'deki bir noterce tasdik edilmiş olması halinde başkaca tasdik aranmaz.

3. Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşun, Türkiye'de faaliyette bulunmak istediği konu için gerekli sermayeyi getireceğine dair niyet mektubu.

4. Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşun ortak olacağı veya hissesini alacağı mevcut şirkete ait:

a) İlgili vergi dairesinden tasdikli son 5 yıla ait bilanço ve kar/zarar tabloları (yılın ikinci yarısında müracaat edilmesi halinde o yılın 6'ncı ay sonu itibariyle tanzim edilmiş şirketçe tasdikli bilanço ve kar/zarar tabloları da eklenecek),

b) Ana Sözleşmesinin son şeklinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

c) Müracaat tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü,

d) Sinai tesisler için, geçerli kapasite raporu ile varsa yatırım teşvik belgesi,

e) Ek 1'deki örneğe göre hazırlanmış müracaat formu,

5. Hisse devir işlemlerinin üçüncü kişiler eliyle yapılması halinde ortaklarca verilen noterden onaylı veya yukarıdaki şekilde tasdik edilmiş vekaletname.

Yabancı ortaklardan yerli ortaklara ya da Türkiye'de yerleşik diğer kişi ve kuruluşlara yapılacak hisse devirleri izne tabi olup, hisse satış bedelinin tesbit edilmesinde taraflar arasında belirlenen değerler esastır. Ancak HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, gerekli gördüğü hallerde değerlendirme yapabilir veya başka kuruluşlara yaptırabilir. Yapılan değerlendirme neticesinde tespit edilen değer üzerinden satışa izin verilebilir.

0