Cevaplar

2012-12-24T13:39:50+02:00

2. Mahmutun Yaptığı Yenilikler
Alemdar Mustafa Paşa, Anadolu ve Rumeli’de devlet aleyhine güç ve saygınlık kazanan Ayanları İstanbul’a çağırarak 1808’te Senedi İttifak sözleşmesini imzalamıştır. Bu senet uygulanamamıştır.

Niazam-ı Cedid yerine Sekban-ı Cedid adında bir ocak kurdu. Eşkinci Ocağını kurdu. ( Yeniçerilerin isyanı üzerine her ikisi de kaldırıldı.) Yeniçeri ocağı kaldırdı (Vaka-ı Hayriye-1826) Divan örgütü kaldırılarak bakanlıklar kuruldu. Müsadere sistemini kaldırdı. Asakir-i Mensure-i Muhammediye ordusunu kurdu. ( Başkomutanlığını yürütmek için Seraskerlik makamını oluşturdu.) Sadece Deniz Mühendishanesi mezunlarının kaptan olması kararlaştırıldı. Posta ve karantina örgütü kuruldu. Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı. Tımar sistemi kaldırıldı. Memurlar için kıyafet zorunluluğu getirildi. Padişah portreleri devlet dairelerine asılmaya başlandı. İlköğretim zorunlu oldu. Rüştüye (ortaokul) gibi orta dereceli okullar açıldı. 1821’de Tercüme odası adı ile ilk yabancı dil okulu açıldı. Eğitim amacıyla Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderildi. İlk resmi gazete Takvim-i Vakayi çıkarıldı. Polis teşkilatının temelleri atıldı. Yurt dışına çıkışta pasaport uygulaması başlatıldı. Avrupa tarzında müzik serbest bırakıldı. Yerli malların kullanılmasına teşvik edildi. Dar-üş Şura’yı Bab-ı Ali kuruldu.(Devlet memurlarının terfi ve yargı işleridir) Askeri işleri düzenlemek amacı ile askeri şura oluşturuldu. Medreselerin yanında günümüz üniversitelerine benzeyen; Harbiye Mektebi, Mekteb-i Marriffi Adliye, Mektebi Tıbbıye açıldı. Askeri İdadi (askeri lise) açıldı. Avrupalı tüccarlarla rekabet edebilmesi için, Osmanlı tüccarlarına gümrük kolaylıkları sağladı. Mehteran bölüğü kaldırılıp yerine Mızıka-ı Hümayüm kuruldu. 1826 da Tıphane-i Amire (askeri tıp okulu) açıldı.turkeyarena.net Enderun kaldırıldı, yerine devlet memurları yetiştirilen okullar kuruldu. Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu (1837) (Askerlik dışındaki tüm ıslahatların planlığı ve icraatların denetlendiği başlıca müessese.) Medreselerin yanı sıra pek çok Avrupa tarzı okul açıldı. (Böylece eğitim alanında ikilik ortaya çıktı. Kültür çatışmaları oluştu.) Çuha fabrikası kurulmaya çalışıldı. İngilizlerle Balta Limanı Anlaşmasını imzaladı. (1838) ( Osmanlı bu anlaşmadan sonra, Avrupanın açık pazarı haline gelmiştir.) 1836 da Anadolu ve Rumelide Müşirlikler kurulmuş ve Redif birlikleri bunlara bağlanarak müşirler hem idari hemde askeri yetkiler üstlenmiştir.
0
2012-12-24T13:40:30+02:00
A- askeri Alanda :

· Alemdar Mustafa Paşa tarafından " Sekban-ı Cedit" adında askeri ocak kuruldu.Ancak yeniçerilerin isyanı sonucu bu askeri ocak kaldırıldı.
· Yeniçerilerden seçilerek "Eşkinci" adıyla yeni bir askeri ocak kuruldu. Ancak bir süre sonra yeniçeriler biz talim istemiyoruz diyerek, bu ocağın yapılanmasına karşı çıktılar.* Bunun üzerine sarayda büyük bir divan kurulmuş , Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına karar verilmiştir. Halk,Esnaf,Medrese öğrencileri kaldırılmasını desteklediler.
· Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. " Vaka-i Hayriye " ( Hayırlı Olay ) ( 1826 ) Böylece, yeniliklerin önündeki en önemli engellerden birisi kaldırılmış oldu.
· "Asakir-i Mansure-i Muhammedi ye" ( Muhammed'in askerleri) adıyla yeni bir askeri ocak kuruldu.
· Askeri Bando kuruldu. ( Mızıka-i Hümayun )

B- Hükümet ve Yönetim Alanında :

· Divan Örgütü kaldırılarak, yerine bakanlıklar kuruldu.
· Sadrazam "Başvekil" unvanını aldı. ( Başbakan )
· Devlet memurları, Dahiliye ( İç) ve Hariciye (Dış) olarak iki bölüme ayrıldı.
· Memurlar için Rütbe ve Nişan kabul olundu.
· Memurlara kıyafet zorunluluğu getirildi.
· Tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak amacıyla çeşitli komisyonlar kuruldu.
· Memurların yargılanma işlerine bakmak üzere "Dar-üş-Şura-yı Bab-ı Ali" kuruldu.
· Bir fermanla, devletin bazı memur ve bazı halka uyguladığı Müsadere usulüne son verdi. Mülkiyet hakkı tanıdı. Müsadere : Devletin,memurun veya bazı halkın elindeki mallara el koyması demektir. Fermanı : " Bundan böyle saltanatın, millet için bir dehşet ve korku kaynağı değil, fakat bir destek olmasını istiyorum. Bunun için kişinin malına devletçe el konulması ( Müsadere) geleneğini kaldırıyorum"
· Memurlara maaş usulü getirildi.

0