Cevaplar

2012-12-24T17:35:04+02:00

iletim a. iletmek işi. —Akust. Havayla iletim, seslerin dış ve orta kulağın oluşturduğu normal yollardan geçerek içkulağa İletimi. || Kemikle iletim, seslerin kemikli bir yüzeye (genellikle kafatası) yerleştirilen bir diyapazonla ya da bir vibratörle İletimi. (Kemikle İletim yalnızca içkulağın işlevini incelemeye olanak verir.)
—Bayınd. İletim kanalı, İSALE KANALr'nın eşanlamlısı.
—Bitki fizyol. Bitkinin bir bölümünden diğerine madde taşınması. (Böylece köklerin emici kıllarından içeriye giren su ve mineral tuzlar, kabuk parankimasından merkez silindire geçer, damarlara ulaşır, sonra, yapraklara kadar gider. Hafif molekül ağırlıklı ozltlerce zengin ongun besisuyu, kalbursu soymuk borularını kullanarak yapraklardan diğer organlara [kök, meyve, tohum, meristem, vb.] gider. Polarmış olan oksinin iletimiyse genellikle soymuk-damarlarla gerçekleşir, ama her canlı doku onun için iletici olabilir.) —Bot. Bitkilerde özsuyun dolaşımı. || iletim dokusu, ham ve ongun besisuyunu ileten dokuların tümü (odun damarları, soymuk boruları).
—Denizbil. iletim akıntısı, moleküllerin rüzgâr ve dalga çatlaması etkisiyle yer değiştirmesi sonucu oluşan deniz akıntısı.
—Elekt. Elektrolitik iletim, bozunma ve elektrolitik taşınma yoluyla bir devrede elektrik aktarımı yöntemi. (Bu yöntemi Faraday ortaya koydu.) || Gaz iletimi, iyonlaş-mış bir gaz içinde akım iletimi. (Yük taşıyıcıları, iyonlaştırıcı bir dış etken gerekmeden oluşuyorsa, özerk iletimden, tersi halde özerk olmayan İletimden söz edilir.) [Eşanl. ELEKTRİK BOŞALMASI, DEŞARJ ]
—Fiz. Bir cismin bir noktasından öbürüne, sıcaklık farkı ya da gerilim farkı etkisiyle, ısı (ısıl iletim) ya da elektrik (elektrik iletimi) geçişi. (Elektrik İletimine, elektron ya da iyon kökenli bir iletim akımı eşlik eder. iletim sırasında madde aktarımı olmaz.) [Bk. ansikl. böl.]
—Fizyol. Eylem potansiyelinin, sinir ve kas liflerinde, zarların boyunca yayılması. (Bk. ansikl. böl.)
—Hidr. pnöm. Hidrostatik iletim, motora bağlı değişken silindir hacimli bir pompa içeren ve hızı ayarlanabilen hidrolik iletim mekanizması. (Açık devreli iletim'de motordan çıkan yağ doğrudan hazneye geri döner; kapalı devreli iletim'de dönüş devresinde bir basınç sınırlayıcısı bulunur; kilitlenir devreli iletim'de her iki yöne de kapalı olan devre, devindirlci yükü engeller.) [Eşanl. HİDROSTATİK TRANSMİSYON.)
—Mak. san. AKTARMA'nın eşanlamlısı.
—Oto. TRANSMİSYON'un eşanlamlısı.
—Telekom. Bir noktadan bir ya da birçok noktaya İşaretlerle bilgi aktarımı. (Bk. ansikl. böl.) || Eşik dışı iletim, bir işaretin, artı ve eksi iki eşik arasında yer alan bölümlerine eşik değerlerini verme ve yalnızca eşiklerin aralığı dışındaki bölümleri iletme,
—ANSİKL. Fiz.
• Elektrik iletimi. Bu olay bir potansiyel farkı etkisiyle bir maddeden, elektrik akımının geçişini gösterir. Bu akım, elektrik yüklü parçacıkların akışından kaynaklanır; dolayısıyla iyi bir iletkenin, serbestçe yer değiştirebilen yükler taşıması gerekir.
Genellikle İki tür elektrik iletimi vardır: elektron iletimi metallerin, yarıiletkenlerin ve doğrusal zincirli kimi polimerlerln serbest elektronlarından kaynaklanır; iyon iletimi' ni ise, elektrolitik çözeltilerin ve iyon-sal iletkenler denilen kimi kat

0