Cevaplar

2012-12-24T18:41:23+02:00

BATTAL-NÂME’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ [1]

 

Hasan KAVRUK-Ramazan ÇİFTLİKÇİ [2]

 

Gerek Türk tarihi, gerekse Türk dili ve edebiyatı açısından çok değerli bir eser olan Battal-nâme; Müslüman Türk kültürünün Anadolu coğrafyasında ürettiği en büyük tarihi, edebi ve kültürel metinlerimizden biridir. Bu eserle aynı süreçte oluşmuş Dede Korkut Kitabı, son elli veya yüzyılda Türk kültüründeki yerini almış olmasına rağmen Battal-nâme ihmal edilmiştir. Bu eser de tıpkı Dede Korkut Kitabı gibi ortaçağ Türk edebiyatında destandan halk hikâyesine ve hikâyeciliğine geçiş sürecinde Anadolu coğrafyasında Türkçe olarak meydana getirilen dini, milli ve destanî metinlerimizdendir.

 

     XIX. yüzyıldan itibaren daha önceki yazma nüshaların dışında matbaa tekniği kullanılarak çoğaltılmış ve halkımız tarafından basılı metinlerden eski yazı bilenler tarafından başta evlerde ve köy odalarında olmak üzere toplumun her tabakasında topluluk huzurunda sürekli okunmuş ve dinlenmiş hikâyeler arasında yer almıştır. Meddahların ve halk hikâyecilerinin repertuarında sözlü geleneğin yaşatıldığı yakın yıllara kadar mutlaka Battal-nâme’den bir meclis bulunmaktadır. Elimizdeki metin, Battal Gazi’nin, doğumundan 200 yıl önce Peygamberimiz döneminde onun müjdelenmesi ile başlamış ve doğumundan vefatına kadar geçen süreçte yaşanmış bütün maceralarını kapsayan altı cilt ve on dokuz meclis halinde anonim olarak düzenlenmiştir. Kim tarafından ve ne zaman yazıya geçirildiğini ve düzenlendiğini bilemiyoruz. Bazı nüshalarda eser, Battal türbesinin nasıl kurulduğunu açıklayan bir meclisle başlatılmaktadır. Bu bölüm de ayrı bir meclis sayılabilir. Böylece, eser, bir dibace ve 20 meclisten oluşur. Bu meclislerin adlarını, cilt ve sayfa numaralarıyla birlikte aşağıda sıralıyoruz:

 

Cilt I

1- Seyyid Battal Gazi’nin ortaya çıkması ve mansıb alması (2)

2-Ahmerle ceng edip onu müsliman eylemesi (32)

3-Kayser’in dört oğlunun, beş yüz bin asker ile gelip Seyyid’in onları bozması (45)

4-Abdusselam’ın Rum’a varıp esir olması (62)

5- Seyyid Battal Gazi Hazretleri’nin Mihran’ı öldürmesi (73)

6-Kayser-i Rum Veziri’nin, kızı Beyza’yı Seyyid Battal Gazi’ye göndermesi (83)

 

Cilt II

7-Seyyid Battal Gazi’nin mağribe varıp Firdevs’i katl eylemesi (96)

8-Seyyid Battal’ın Rum’a varıp esir olması ve kurtuluşu (126)

9-Seyyid Battal Gazi’nin saka suretine girip Kayser’i katl etmesi (Ulu Gaza) (149)

 

Cilt III

10- Meclis-i diger: Ukbe Kadının Fitnesi (208)

11-Seyyid Battal Gazi’nin Hindistan’a varıp devi katl eylemesi  (242)

 

Cilt IV

12-Seyyid Battal Gazi’nin Ketayun ile macerası ve cehennem kuyusuna indirilmesi (264)

13-Seyyid Battal Hazretlerinin İstanbul’a azm eylemesi (300)

14-Abdulvehhab Gazi’nin Rum’a varıp İslam’dan rücu etmesi (315)

 

Cilt V

15-Seyyid Battal Gazi’nin kûh-ı Kaf’a azm eylemesi (346)

16- Seyyid Battal’ın Babek mel’unu katl eylemesi (372)

 

Cilt VI

17-Seyyid Battal Gazi’nin Ra’d cazu ile macerası (407)

18-Seyyid’in havaricilerle cengi ve reisleri Hakmer (Hakem) mel’unu katl eylemesi (417)

19-Seyyid Battal Gazi’nin şehit olması (420)

20- Battal’ın türbesinin Ummuhan Sultan tarafından bulunup yaptırılması

0