Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-24T18:56:04+02:00

Destan (Manzum)

Aşık edebiyatında destan, aşıkların sevgilerini, kahramanlık olaylarını, günlük olaylarla ilgili kimi durumları ve bazı acıklı olayları anlattıkları, biçim olarak halk edebiyatı türlerinden koşmaya benzeyen, koşmadan dörtlük sayısı, konu, anlatım ve ezgi yönünden ayrılan halk şiiri. Kafiye şeması (abab), (cccb), (eeeb) şeklindedir.

DESTAN ÖRNEKLERİ 

Köroğlu Destanı'ndan 

(Köroğlu'nun Rus muharebesinde askerine söylediği) 

1

Yiğit olan gümbür gümbür gürlesin
Yiğidi doğuran ana bin yaşa 
Ağ göğdede kızıl kanlar şorlasın
Yiğidi doğuran ana bin yaşa 

Davlumbazlar yeğde yeğde uranda
Çarkacılar sağlı sollu dönende
Eğri kılınç ağ göğdeyi bölende
Yiğidi doğuran ana bin yaşa

Gel'e beyler cengi harbi çalınsun
Çamlıbel askeri ayrı bölünsün
Gece gündüz zarbı meydan kurulsun
Yiğidi doğuran ana bin yaşa

Asıl koç yiğitler busuda saklı
Belleri kılınçlı eli mızraklı
Hep şahin bakışlı arslan sıfatlı 
Yürü kan içenler hep binler yaşa

Köroğlu der bugün burda duralım 
Sabah olsun zarbı meydan kuralım
Akan kandan dolu şarap uralım 
Yürü deli Hoylu'm sen binler yaşa 

2

Yiğitler silkinüp ata binende 
Derelerde aç kurtlara ün olur
Yiğit olan döne döne döğüşür
Kötüler de attan düşer kan olur

Bir yiğit okunu almış eline
Başın komuş yiğitliğin yoluna
Kalkan paralana zırhlar deline 
Kanlı gömlek koç yiğide don olur

Bir yiğit okunu almış atıyor 
Ak elleri kızıl kana batıyor
Bir kötü yoldaşın komuş gidiyor
Kaçma kötü kaçma şimdi dön olur

Hasım da çağırır figan ağıtlar
İman ehli birbirini öğütler
Boydan boya demir donlu yiğitler
Çalar cidasını kahraman olur

Köroğlu da der ki kalmayın n'ç'r 
Serçenin gönlünden şahinlik geçer 
Şahini görünce ormana kaçar
Gider tenhalara kahraman olur 

3

Hemen Mevl' ile sana sığındım
Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey
Senden gayrı yoktur kolum kanadım
Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey 

Sana derim sana hey ulu yaylam
Nasıl başım alup bu ilden gidem
Okum senden yayım sendendir cıdam
Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey 

Hep sınadım Osmanlı'nın alını
Bulamadım bir gez gönlüm alanı
Anacığım sevdiğimin halını 
Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey 

Yüce yüce tepesinden yol aşan
Gitmez oldu günlümüzden endişen
Mürüvvetsiz beyden yeğdir dört köşen
Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey 
Köroğlu der tepelerden bakarım
Gözlerimden kanlu yaşlar dökerim
Bunca yıldır hasretini çekerim
Arkam sensin kal'am sensin dağlar

4

Mert dayanır n'mert kaçar 
Meydan gümbür gümbürlenir 
Şahlar ş'hı div'n açar 
Meydan gümbür gümbürlenir

Yiğit kendini öğende 
Oklar menzili döğende 
Şeşber kalkana değende 
Meydan gümbür gümbürlenir 

Ok atılır kal'asından 
Hak saklasın bel'sından 
Köroğlu'nun n'rasından 
Meydan gümbür gümbürlenir.

1 5 1