Cevaplar

2014-02-16T18:53:17+02:00
Öğretici metinler; haber ve bilgi vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendir­mek, tanıtmak vb. amaçlarla kaleme alınan metinlerdir.13 ve 14. yüzyıllarda oluşturulan öğretici metinlerde İslam medeniyetinin zihniyet üzerindeki etkisinden ötürü birtakım Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmışsa da metinler genel olarak sade ve anlaşılır bir dille (sade ne­sir) kaleme alınmıştır.Bu metinlerde ele alınan en önemli temalar şunlardır: İslam, tasavvuf, din büyüklerinin ve tarihî şahsiyet­lerin yaşamları ve olağanüstü davranışları, tıp, tabiat. MAKÂLÂTMakâlât, Hacı Bektâş-ı Velî'ye ait, tasavvuf temalı bir eser­dir. Hacı Bektâş-ı Velî bu eserinde tasavvufi gerçekler üzerinde dur­muş, tasavvuftaki dört kapı ve kırk makam kavramlarına açıklık getirmiştir. Tasavvuftaki dört kapıdan maksat, şeriat, tarikat, ha­kikat, marifettir. Kırk makam ise bu kapılardan girilerek adımlanacak tasavvufi basamaklardır. Makâlât'ta bu kapıların nasıl aralana­cağına ve bu makamlara nasıl ulaşılacağına dair bilgiler verilmiştir.Makâlât'ın orijinal metni Türkçe değil, Arapçadır. Günümüzde "Makâlât" ismiyle bilinen kitaplar, Hacı Bektâş-ı Velî'nin yazdığı ori­jinal metin değil, bu metnin tercümeleridir.Hacı Beklâş-ı Velî (1208?-1271) Baba İshak tarafından Ana­dolu'da kurulan ilk tarikatlardan olan Bâbâîlik'in mensuplarından bi­riyken Baba İshak'ın bir isyan sonucunda öldürülmesinin ardından Bâbâîleri kendi etrafında toplayarak yeni bir tarikat kurmuştur. Ha­cı Bektâş-ı Velî'nin kurduğu tarikat olan Bektâşîlik'in ilk dönem Os­manlı padişahları ile Ahiler ve Yeniçeriler üzerinde çok derin etki­leri olmuştur.Hacı Beklâş-ı Velî, özellikle "hoşgörü, sade yaşam, içtenlik, paylaşım, ehl-i beyt" gibi kavlamlar üzerinde durarak tasavvufun Anadolu ve Rumeli'nin her tarafına yayılmasını sağlamıştır.
0
soruyu iyi oku
buldum bide
tmm yanlışmı krdş