Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2014-02-17T16:30:20+02:00
ÖN ASYA UYGARLIKLARI Eski ça¤larda Anadolu, çevresindeki kültür ve uygarl›klardan etkilenmifltir.Bunlar›n en önemlileri M›s›r ve Mezopotamya uygarl›klar›d›r.1. MISIR SANATIA. GiriflM›s›r, bir Afrika ülkesidir.M.Ö.IV. binden beri yerleflimgörmüfltür.M›s›r’›n tarihi; Eski ‹mparatorluk, Orta ‹mparatorluk, Yeni‹mparatorluk olmak üzere üç dönemde incelenir. M›s›r sanat› herdönemde farkl› özellik gösterir.B. M›s›r MimarîsiMezar an›tlar›: Yukar›M›s›r’›n Gize ve Sakkara nekropollerinde(mezarl›k) çok rastlanan mastabalar Eski ‹mparatorlukDöneminde yap›lm›fl ilk mezarlard›r.Mastabalar; dikdörtgenplânl›, piramit gövdeli, alçak, tu¤laveya tafl yap›lard›r.M›s›r uygarl›¤›n› dünyayatan›tan piramitler de Eski ‹mparatorlukDönemi mezar yap›lar›d›r. ‹ki tür piramit vard›r:Basamakl› ve düz piramitler.Sakkara’da bulunan Coser(Koser) Piramidi basamakl› piramitlerin ilk örne¤idir (Resim: 28).Antik döneme ait Gize’debulunan düz piramitlerden Keops,Kefren ve Mikerinos ile görkemliSfenks an›t›, M›s›r’›n sembolüdür(Resim 29, 30).39SANAT TAR‹H‹ 2Resim 28: Coser Piramidi, Sakkara - M›s›rResim 29 : M›s›r piramitleri, Gize - M›s›rResim 30 : Sfenks an›t›, G
0
2014-02-17T16:30:53+02:00
Sadece Anadolu'ya Yakın Doğu, Ön Asya (Küçük Asya=Asia Minor) gibi adlar verilmiştir tarih boyunca ve gerçekten de Asya'nın en ileri ucudur. İran, Irak, diğer Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika Orta Doğu olarak bilinir. Öyle ki bazıları Orta Doğu'yu batıdaki ucu Fas, doğudaki ucu Pakistan olan bölge olarak tanımlar.
2 5 2