Cevaplar

2012-12-24T21:36:33+02:00

1. Aşağıdaki güzel sanat dallarından biri değildir?

A) mimari       B) opera C) heykel     D) edebiyat    E) geometri


2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Sanat eserini öncelikli amacı fayda değildir.

b) Sanat eseri genellikle özneldir.

C) Sanat eserlerinde amaç doğruluktur.

D) Bilimsel eserler nesnel olmalıdır.

e) Sanat eseri güzellik amacı güder.


3. Aşağıdakilerden hangisi bir sanat değeri taşımaz?

A) Bir tahta parçasından yapılmış heykel b) Bal peteğinin altıgen şekli

C) Ölüm üzerine yazılan şiir

D) Matematik konulu şarkı

E) Deniz kıyısında kumlarla yapılan resim4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Edebiyat bilim dallarından etkilenir.

b) Şiir, gerçekleri doğrudan anlatır.

C) Şiirden şairin hayatıyla ilgili bilgiler çıkarabilir.

D) Şiirin ana duygusuna tema adı verilir.

E) Şiirde ahenk ölçü, kafiye ve ses tekrarıyla sağlanır.


5. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatla ilgili değildir?

A) Kullandığı malzemenin dil olması

b) Her konuyu işleyebilmesi

C) Duygu ve düşünceleri etkili bir şekilde anlatması

D) Bir sanat dalı olması

e) Tek amacının insanı bilgilendirmek olması


6. "II. Dünya Savaşını ele alıp bir eser yazmak isteyen sanatçı" hangi bilimden faydalanır ?

A) sosyoloji        B) fizik C) psikoloji D) tarih        E) tıp


7. Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metin değildir?

A) makale    B) hikaye    C) destan      D) roman       E) halk hikayesi


8. "Bir marangozun yaptığı mutfak dolabı " neden sanat eseri sayılmaz?

A) Yapı bakımından farklı özellikte olması

B) Amacın sanat yapmak olmadığından

C) Malzemelerindeki eksiklikten

D) Marangozun tam usta olmaması

E) Bir bütünlük arz etmediğinden


9. Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi edebî metnin özelliği olamaz?

A) Estetik duygulara hitap etmeye önem verilmemesi

b) Okuyucuda güzel duygular uyandırması

C) Yazıldıkları dönemi yansıtabilmeleri

D) Dilin zenginleşmesine faydaları

E) Yazarının üslup (anlatım) özelliğini taşıması


10. Aşağıdakilerden hangisi ahenk (ritim) ögesidir?

A) Tekrir        B) Dil C) Zihniyet       D) Tema     E) aliterasyon

 

 

11. "Aşk konusunu işler, halk edebiyatı nazım şeklidir, genellikle hece ölçüsüyle yazılır." bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) koşma     B) gazel C) şarkı D) ilahi E) mani


12........memnun ki yerinden

........dönen yok seferinden

Şiirin kafiye çeşidi ve ( varsa) redifi aşağıdakilerden hangisidir?

A) tam kafiye / redif (-den) b) -inden zengin kafiye

C) zengin kafiye / redif (-inden)

D) tam kafiye / redif (-inden)

E) sadece redif


13. Hangisi divan şiiri geleneğine ait bir özelliktir?

A) Beyit yerine dörtlük kullanılması

B) Sanatlı, günümüzde zor anlaşılır bir dili olması

C) Hece ölçüsünün kullanılması

D) Yalın bir anlatımı olması

e) İslâmiyet'in kabulü öncesine dayanması


14. 1- Onu koyduk bir ocağa

Uçup gitti bir bucağa

2- Aşık ağlar canan diye

Asker ölür vatan diye

3- .....gelmişse zamandan

.....bu limandan

4- ....senindir akşamlar ....gölgen var

5- ...şaşarmış beşer ...birer ikişer


Yukarıdaki şiirlerin hangisinde veya hangilerinde redif yoktur; sadece uyak vardır?

A) 4-5 B) 2-4 C) 3       D) 1 E) 2-5


15. ahi nerede gençliğimiz

sahi ilde savruluşları başıboş dalgaların yeri göğü çınlatan ahenkli gazeller

elde var hüzün

Bu şiirin teması nedir?

A) hüzün B) yalnızlık

C) gençlik başıboşluğu D) sahil özlemi

E) gençlik günlerini hatırlamanın hüznü


16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih (benzetme)yoktur?

A) Kömür gibi gözlerinde gördüm ufku

B) Kaplan gibi sağlam bir yürek

C) Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı

D) Kulu'nun eşsiz güzelliği büyüledi beni.

E) Köşelerde keklik gibi bakıp duran saksılar


İlim ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin

Ya nice okumaktır

17. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanın öncelikle kendisini tanıması gerekir

b) İlmin asıl amacı insanın kendisini bilmesidir.

C) Kişi kendisini tanımak için okumalıdır.

D) Bazı şeyleri öğrenmek okumakla olur.

E) Okumayan insan cahildir.


18. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Koşma dörtlüklerle yazılan divan şiiri nazım biçimidir.

b) Gazel aruz ölçüsüyle ve beyitlerle yazılır.

C) Kaside övgü şiirleridir.

D) Her okuyucu aynı şiirden farklı yorumlar çıkarabilir.

E) Gazel aşk, tabiat ve güzellik konularında yazılır.


19.Aşağıdaki mısraların hangisinde imge yoktur?

A) Yârim, yağmur yüreklim, duyuyor musun?

b) Sırrımı söylüyorum vefakar balıklara

C) Bir tren ışığına, güneşe çekmek seni

D) Ruhumu bayrak yapıp ben teslim edeceğim

E) Sana doğru uzanan çaresiz ellerimi


20. Hangisi Halk edebiyatına ait nazım şekillerinden biridir?

A) Gazel       B) Rubai       C) Mersiye       D) Varsağı       E)Mesnevi

 

                                   CEVAPLARI

E

C

B

B

E

D

A

B

A

E

A

D

B

A

E

D

E

A

E

D

 

10 3 10