Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-24T21:49:24+02:00


İslami hükümlerin üzerine bina edildiği temel kaynaklara denir. Bu kaynakların hepsi ilahi vahye dayanır, beşeri bir esasa dayanmaz.İslam’ın temel kaynakları Kitap(Kur-an), Sünnet, İcma ve Kıyas-ı Fukaha dır. Ancak Müslümanlar arasında daima delil olarak kabul edilmesi gereken şer-i deliller kitap(kur-an) ve Sünnettir. Diğerleri bu iki kaynakta bulunmayan hükümler olduğu zaman söz konusu olurlar ve bu iki kaynağa asla muhalefet etmezler.

1.KİTAP (Kur-an) İslamın ilk temel kaynak kitabı Kur-an’ı Kerim dir. Kur-an kelime olarak “Ka-ra-a” fiilinden mastar olup “Kıraat” ve “Tilavet” (yani okumak manasına gelir.
Kur-an ıstılah olarak: Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) e vahy olunan ve bize tevatür yoluyla nakl olunan ALLAH kelamının toplamına denir.
Kur-an’ı kerim en yüksek edebi uslub ve belağatı, en derin ve en geniş manası ile lafzen de manende ilahi ve eşsiz bir mucizedir.Kur-an İnsanlığı fert ve toplum olarak refah ve saadete ulaştıran her türlü inanç , amel ve ahlak esaslarını ve her türlü sosyal nizamı ihtiva eden ( içeren) İlahi bir kaynaktır.Kur-an’ı Kerim İlahi bir tecelli olarak kıyamete kadar , Cenab-ı ALLAH tarafından (bozulmaktan,değiştirilmekten) muhafa<zaq edilecek korunacaktır.Ayette: “Muhakkak ki Kur-an ı biz indirdik ve O’nu mutlaka biz muhafaza edeceğiz.(Hicr:9)” buyurmuştur.
Kur’an-ı Kerim 114 sure 6000 küsur ayetten oluşmaktadır. Miladi 610 yılında nazil olmaya başlamış 23 senede parça parça ayetler vahy edilerek Kur’an tamamlanmıştır.İlk nazil olan ayet Alak Suresinin ilk 5 ayeti,son nazil olan ayet ,se bakara suresinin 281. ayetidir.İlk nazil olan sure Fatiha ve son nazil olan sure ise Nas suresi dir.Peygamberimizin Medineye Hicretinden önce nazil olan ve İman ve İnanç esaslarına taalluk eden (alakalı olan)ayetlere Mekki , Hicretten sonra nazil olan, amel,ahlak sosyal hayat , Devlet nizamına ve hukuka taalluk eden ayet ve surelere ise Medeni denmiştir.
Kur’an-ı Kerim meseleleri gayet özlü bir biçimde açıklar. Bu özlü ifadeler den hüküm çıkarmak bir uzmanlık işidir. Bunu ancak uzmanlar yapabilir.Ancak Kur’an-ı Kerim’i okuyan herkes anlayabilir.    TEŞEKKÜR ET

2 3 2