Cevaplar

2012-12-25T17:17:08+02:00

Cevap: 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrede bulunan RNA molekülleriyle ilgili doğru bir ifade değildir?
A) DNA üzerinden sentezlenir
B) Tek zincirlidir
C) Bir gen tarafından kopyalanır
D) Azotlu bazlarının birbirine oranı her zaman birdir.
E) Protein sentezinde iş görür

2. Nükleik asitlerin yapısına,
I. Protein
II. Karbonhidrat
III. Yağ
moleküllerinden hangilerine ait bazı monomerier katılabilir?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II D) l ve III E) II ve III

3 Hücre zar yapısına,
ı DNA
II Protein
III RNA
IV Karbonhidrat
moleküllerinden hangileri katılamaz?
A) l ve II B) l ve III C) l ve IV D) II ve III E) III ve IV

4 Adenozin molekülünün yapısında,
I Baz
II Şeker
III Fosfat
moleküllerinden hangileri bulunur?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız D) l ve II E) l, II ve III

5 DNA moleküllerindeki nükleotitlerin tam hidrolizi ile oluşan
I Azotlu organik baz
II Pentoz
III Fosforik asit
moleküllerinden hangilerinin tamamı ATP molekülünün yapısına katılabilir?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) II ve III


l Ribozomlarda okunma
II Amino asit bağlama
III Proteinlerle kompleks oluşturma
Yukarıdaki özelliklere sahip RNA çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
l II III
A) mRNA rRNA tRNA 
B) rRNA tRNA mRNA 
C) mRNA tRNA rRNA 
D) tRNA mRNA rRNA 
E) tRNA rRNA mRNA 

7 ATP hidrolizinin gerçekleştiği bir hücrede,
I Adenin bazı
II Deoksiriboz
III Rİboz
IV Fosforik asit
moleküllerinden hangilerinin miktarı artar?
A) l ve II B) II ve III C) III ve IV D) l, III ve IV E) l, II, III ve IV

8
I Glikozit bağı bulundurma 
II Çift sarmal yapıya sahip olma 
III Genetik bilgiyi bulundurma 
V Purin ve pirimidin bazları bulundurma 
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sadece DNA ya aittir?
A) l ve II B) II ve III C) III ve IV D) l, H ve IV E) l, II, III ve IV

9
Frklı türlere ait iki canlının vücut hücrelerindeki DNA'lar ile ilgili;
1 Taşıdıkları gen sayısı aynıdır
2 Nükleotid dizilimleri farklıdır 
3 Oranları birbirlerine yakındır
A+T : G+C
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız II D) l ve II E) l, II ve III

10 Bir nükleotidin birimleri arasında bulunan l ve II numaralı bağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Glikozit Hidrojen
B) Glikozit Ester
C) Hidrojen Ester
D) Ester Glikozit
E) Ester Hidrojen

11 Bir hücrede görev yapan mRNA,
I Riboz şekerine sahip olma
II Tekrar tekrar kullanılabilme
III Timin nükleotidi bulundurma
IV Ribozomla kompleks oluşturma
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
A) l ve II B) II ve III C) III ve IV D) l, II ve IV E) l, II, III ve IV

1 5 1