Cevaplar

2012-12-25T18:01:52+02:00

http://www.egze.com/tarih/tarih_ilk%20Turk%20Devletleri

0
2012-12-25T18:02:39+02:00

 

1. Türk Adının Anlamı: Türk milletinin adının ne anlama geldiği konusunda, görüşlerin bazıları şöyledir:
- Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat’it Türk adlı eserinde olgunluk çağı anlamınabgeldiğini söyler.
- A. Wambery türemek fiilinden geldiğini ileri sürer.
- G.Doerfer (Dorfer) devlete bağlı halk anlamında olduğunu belirtir.
- Ziya Gökalp, türeli (töreli) kanun, nizam sahibi anlamında kullanır.
Türkiye adı VI. yüzyıla ait Bizans kaynaklarında orta asya için, coğrafi bir terim olarak kullanılmıştır. Türkiye adı IX. ve X. yüzyıllarda Volga Nehri nden OrtabAvrupa ya kadar uzanan bölge, XII. yüzyıldan itibaren de Anadolu için kullanılan bir ad olmuştur. Türkiye adı, bazı kaynaklarda XIII. yüzyılda Memlûkler egemenliğindeki Mısır ve Suriye için de kullanılmıştır.

2. Türklerin ilk Ana yurdu:
Türklerin ana yurdu Orta Asya (Türkistan) dır. Orta Asya; Asya Kıta sının ortasında yer alan, doğudan Kingan Dağları, kuzeyden Sibirya, batıdan Hazar Denizi, güneyden Hindikuş ve Karanlık dağları ile çevrili olan bölgedir. Türklerin ilk anayurdunun Ural-Ayltay Dağları ve Hazar Denizi arasında kalan bölge olduğu kabul edilir.

3. Türklerin Tarih Boyunca Yayıldıkları Bölgeler:
Türkler, MÖ 2.000 li yıllardan başlayarak MS XI. yüzyıla kadar Asya, Avrupa ve Afrika kıta sının çeşitli bölgelerine göç etmişlerdir.

Göçlerin Nedenleri:
- Kuraklık ve iklim şartlarını değişmesi,
- Nüfusun artması, tarım alanlarının daralması, otlakların azalması ve hayvan hastalıkları nedeniyle hayvancılığın gerilemesi
- Türk boylarının birbirleriyle mücadeleleri,
- Orta Asya ya yönelik yabancı kavimlerin baskılarına karşı koyamayan ve bunların egemenliğini kabul etmeyen Türk boylarının göç etmesi,
- Türklerin yeni yurtlar edinmek istemesi. Atı evcilleştiren ilk millet olan Türkler, at arabalarının yardımıyla bu göçleri kolaylıkla yapmışlardır. Türklerin hayvancılıkla uğraşmaları ve konar-göçer yaşamaları
da göçlerini kolaylaştırmıştır.

Göç Yolları:
Orta Asya dan doğuya gidenler Çin e, güneye gidenler Hindistan a, kuzeybatıya gidenler Hazar Denizi nin kuzeyinden Orta Avrupa ya, batıya gidenler iran, Irak, Andolu, Suriye, Mısır ve Afrika ya, kuzeye gidenler Sibirya ya yerleşmişlerdir.

4. iskitler (Sakalar):
iskitler, Orta Asya da Hazar Denizi ile Tanrı Dağları arasındaki geniş topraklarda yaşarken dış baskılar nedeniyle MÖ. VII. yüzyıl sonlarında Kafkasya üzerinden Karadeniz in kuzeyine gelip yerleştiler. En önemli hükümdarı destanlara da konu olan Alp Er Tunga dır. Eski Yunanlılar, bu kavimler
topluluğuna iskitler, Persler ise Sakalar adını vermiştir. Medlerle birleşerek Urartu Devleti ni yıkan iskitler, Suriye üzerinden Mısır a kadar olan bölgelere saldırılarda bulundular. Kızılırmak ın doğusunda kalan bölgelerin tamamına hükmettiler. iskitler, siyasi varlıklarını MÖ 2. yüzyılın sonlarına kadar sürdürdüler. Bugün Sibirya da yaşayan Yakut Türkleri iskitlerin torunlarıdır.

iLK TÜRK DEVLETLERi
1. Büyük Hun Devleti (Asya Hun Devleti)
Türk tarihi Hunlar ile başlar. Orta Asya Türk göçleri sırasında göçe katılmayıp Orta Asya da kalarak Orta Asya nın doğusunda, Orhun ve Selenga ırmakları çevresinde toplanan ve Hun adı verilen bu Türkler, Çin in kuzeyine doğru yayılmışlardı. Çinlilerin Hiung-Nu (fiiyung-Nu) dedikleri Hunlar tarafından Orta Asya da ilk Türk hâkimiyeti gerçekleştirilmiştir. insan, halk anlamına gelen Hun adını taşıyan bu Türklerin, Orta
Asya da Asya Hunları (Büyük Hun), Orta Avrupa da Avrupa Hunları, Kuzey Hindistan da da Ak Hunlar adıyla üç ayrı yer ve zamanda siyasi devletler meydana getirdikleri görülmektedir.Tarihte bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun (Asya Hun) Devleti dir. MÖ 7. yüzyılda yapılan Türk göçlerine katılmayan Türk topluluklarınca kurulan Büyük Hun Devleti, ilk dönemlerde Orhun ve Selenga ırmakları ile Ötüken ve Ordos bölgesinde yaşamışlardır. Kuruluş tarihleri kesin olarak bilinmeyen Büyük Hun(Asya Hun) Devleti hakkında ilk bilgiler, MÖ 318 yılına ait Çin ile yapılan ve Çince yazılmış bir antlaşma metnidir. Nitekim Hun Türklerinin akınlarından korunabilmek amacıyla Çin Seddi nin 3. yüzyılın sonlarında tamamlandığı bilinmektedir. Bu antlaşma ayrıca, Orta Asya tarihinde bilinen ilk yazılı antlaşmadır. imparator Shih-Huang-ti (MÖ 247 – 210) Hun akınlarını durdurmak amacıyla, kuzey sınırında inşa edilmiş olan kale ve kuleleri bir duvarla birleştirerek ünlü Çin Seddi ni meydana getirmiştir (MÖ 214).

 
0