Cevaplar

2012-12-25T18:40:18+02:00

arise (ortaya çıkmak)                            arose                           arisen
be 
(olmak)                                           was/were                    been
bear 
(dayanmak,doğurmak)                   bore                            borne
begin 
(başlamak)                                 began                         begun
bite 
(ısırmak)                                       bit                               bitten/bit
blow 
(esmek,üflemek)                           blew                            blown
break 
(kırmak)                                      broke                          broken
bring 
(getirmek)                                   brought                       brought
buy 
(satın almak)                                 bought                         bought
catch 
(yakalamak)                                caught                         caught
choose 
(seçmek)                                 chose                          chosen
come 
(gelmek)                                     came                           come
creep 
(sürünmek)                                 crept                           crept
dive 
(*suya* dalmak)                            dived/dove                  dived
do
 (yapmak)                                        did                              done
drag
 (sürüklemek)                                dragged                      dragged
draw 
(çizmek)                                      drew                           drawn
dream 
(düş kurmak)                             dreamed/dreamt         dreamt
drink 
(içmek)                                       drank                          drunk
drive 
(*araç* sürmek)                            drove                          driven
drown 
(*suda* boğulmak)                      drowned                     drowned
eat 
(*yemek* yemek)                            ate                              eaten
fall 
(düşmek)                                       fell                              fallen
fight 
(dövüşmek)                                  fought                         fought
fly 
(uçmak)                                          flew                             flown
forget 
(unutmak)                                  forgot                          forgotten
forgive 
(affetmek)                                 forgave                       forgiven
freeze 
(donmak)                                  froze                           frozen
get 
(almak,ele geçirmek vb.)                  got                              got/gotten
give 
(vermek)                                       gave                            given
go 
(gitmek)                                          went                            gone
grow 
(büyümek)                                   grew                           grown
hang 
(asmak)                                      hung                           hung
hide 
(saklamak,gizlemek)                     hid                              hidden
know 
(bilmek)                                      knew                           known
lay 
(yaymak,sermek)                            laid                             laid
lead 
(yönetmek, yönlendirmek)              led                              led
lie 
(yalan söylemek, uzanmak)              lay                               lain
light 
(aydınlatmak)                                lit                                lit
lose 
(kaybetmek)                                 lost                              lost
prove 
(kanıtlamak)                               proved                         proved/proven
ride 
(*ata/araca* binmek)                      rode                            ridden
ring 
(*zil,telefon vb* çalmak)                  rang                            rung
rise 
(çıkmak, yükselmek)                      rose                             risen
run 
(koşmak)                                       ran                              run
see 
(görmek)                                       saw                             seen
seek 
(araştırmak)                                 sought                         sought
set 
(kurmak, hazırlamak)                       set                               set
shake 
(çalkalamak)                              shook                          shaken
sing 
(şarkı söylemek)                            sang                            sung
sink
 (batmak)                                       sank                            sunk
sit 
(oturmak)                                         sat                               sat
speak 
(konuşmak)                                spoke                          spoken
spring 
(sıçramak, fırlamak)                    sprang                         sprung
steal 
(çalmak,aşırmak)                          stole                            stolen
sting 
(sokmak, batırmak)                      stung                           stung
strike 
(vurmak, çarpmak)                       struck                          struck
swear 
(yemin etmek,küfretmek)             swore                          sworn
swim 
(*suda* yüzmek)                          swam                          swum
swing 
(sallanmak, sallamak)                 swung                         swung
take 
(almak, götürmek)                         took                             taken
tear 
(yırtmak)                                        tore                             torn
tell 
(söylemek)                                      told                             told
throw 
(atmak, fırlatmak)                        threw                          thrown
use 
(kullanmak)                                    used                            used
wake 
(uyanmak, uyandırmak)                woke/waked               woke/woken/waked
wear
 (giymek)                                      wore                           worn
write 
(yazmak)                                     wrote                          written

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-25T18:40:23+02:00
Awake awoke awoken uyanmak be was, were been olmak beat beat beaten vurmak become became become olmak begin began begun başlamak bend bent bent bükmek bet bet bet bahse girmek bid bid bid emretmek bite bit bitten ısırmak blow blew blown esmek break broke broken kırmak bring brought brought getirmek broadcast broadcast broadcast yayımlamak build built built inşa etmek burst burst burst patlamak burn burned/burnt burned/burnt yakmak buy bought bought satın almak catch caught caught yakalamak choose chose chosen seçmek come came come gelmek cost cost cost değer biçmek creep crept crept emeklemek cut cut cut kesmek deal dealt dealt anlaşmak dig dug dug kazmak do did done yapmak draw drew drawn çekmek dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt rüya görmek drive drove driven sürmek drink drank drunk içmek eat ate eaten yemek yemek fall fell fallen düşmek feed fed fed beslemek feel felt felt hissetmek fight fought fought dövüşmek find found found bulmak flee fled fled firar etmek fly flew flown uçmak forbid forbade forbidden yasaklamak forget forgot forgotten unutmak forgive forgave forgiven affetmek freeze froze frozen donmak get got gotten elde etmek give gave given vermek go went gone gitmek grow grew grown büyümek hang hung hung asmak have had had sahip olmak hear heard heard duymak hide hid hidden saklamak hit hit hit vurmak hold held held tutmak hurt hurt hurt yaralanmak keep kept kept saklamak know knew known bilmek lay laid laid yaymak lead led led rehberlik etmek learn learned/learnt learned/learnt öğretmek leave left left ayrılmak lend lent lent ödünç vermek let let let izin vermek lie lay lain yalan söylemek lose lost lost kaybetmek make made made yapmak mean meant meant anlamına gelmek meet met met buluşmak pay paid paid ödemek put put put koymak read read read okumak ride rode ridden binmek ring rang rung çalmak rise rose risen yükselmek run ran run koşmak say said said söylemek see saw seen görmek sell sold sold satmak send sent sent göndermek show showed showed/shown göstermek shut shut shut kapamak sing sang sung şarkı söylemek sit sat sat oturmak sleep slept slept uyumak speak spoke spoken konuşmak spend spent spent harcamak stand stood stood ayakta durmak swim swam swum yüzmek take took taken almak teach taught taught öğretmek tear tore torn yırtmak tell told told anlatmak think thought thought düşünmek throw threw thrown fırlatmak understand understood understood anlamak wake woke woken uyanmak wear wore worn giymek win won won kazanmak write wrote written yazmak
0