Cevaplar

2012-12-26T19:06:57+02:00

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Hükümdara tanhu, şanyu ve idikut gibi unvanlar verilirdi.
B) Hükümdarın tanrı tarafından seçildiğine inanılırdı.
C) Hükümdarın eşi hatun yönetimde söz hakkına sahiptir.
D) Yönetim alanında Çin’den etkilenilmiştir.
E) Ülkede federatif (İkili) bir yönetim sistemi vardır.


2. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri İslam öncesi Türk devletlerinde hükümdarlık alametlerinden biri değildir?

I. Tuğ II. Otağ III. Sorguç
IV. Hilat V. Menşur VI. Davul

A) I-II B) IV-V 
C) IV-V-VI D) III-IV 
E) V-VI

3. İslam öncesi Türk devletlerinin en önemli yönetim organı kurultaydır.
Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri değildir?

A) Bugünkü Bakanlar Kurulunun aynı işlevini görür.
B) Devletle ilgili tüm işlerin görüşülüp karara bağlandığı organdır.
C) Kurultaya sadece kağan ve boy beyleri katılırdı.
D) Kurultay yılda bir kez genel toplantı yapardı.
E) Kurultay kağan çadırında toplanırdı.


4. Eski Türk devletlerinde yönetim alanında ikili sistem denilen bir yönetim şekli uygulanırdı. Aşağıdakilerden hangisi ikili sistemle ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Ülke Doğu ve Batı diye 2’ye ayrılırdı.
B) Doğuyu kağan, Batıyı yabgu yönetirdi.
C) Kağan askeri ve ekonomik işlere, yabgu siyasi işlere bakardı.
D) Kağan protokolde yabgudan önde gelirdi.
E) Bu sistem Türk devletlerinin kısa bir sürede yıkılmalarına ve bölünmelerine sebep olmuştur
5. Eski Türk devletlerinin zayıflamasında ve parçalanmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
A) Hatunun yönetimde söz hakkına sahip olması
B) Göçebe yaşam sürmeleri
C) Çin’in bölücü ve yıkıcı faaliyetleri
D) Hanedan üyelerinin hepsinin kağan olma hakkına sahip olması
E) Türklerin çok geniş bir alana yayılmış olmaları

0
2012-12-26T19:15:27+02:00

iyi cevapladı vallaha güzeldi

0