Her geçen gün doğanın biraz daha kirlendiğine, yok olduğuna tanık oluyoruz. Ne yazık ki bu yokoluşlta insanlar›n hesaps›z ve kontrolsüz davranışlarının payı çok büyük. Belki de doğadaki varl›klar konuşabilselerdi bize bu tahribatı durdurmam›z› söyleyeceklerdi. Sizce doğadaki varlıklar konuşabilselerdi insanlara neler söylerlerdi? Siz onların yerine konuşunuz ve onlar›n mesajlar›n› insanlara iletiniz. Süreç Basamaklar› 1. Doğada bulunup da yok olmasına en çok üzüleceğinizi ya da olmamasından en çok zarar göreceğinizi düşündüğünüz bir varlık seçiniz. 2. Kendinizi bu varlığın yerine koyarak insanlar›n ona karfl› davranışllar›n›n onu nas›l etkileyebilece¤ini düflününüz. 3. Seçti¤iniz varl›¤›n yok olmas› durumunda hayat›n›zdan nelerin yok olaca¤›n› belirleyiniz. 4. Seçti¤iniz varl›¤›n ağz›ndan düflüncelerinizi yaz›n›z ve bir konuflma metni haz›rlay›n›z. 5. Seçtiğiniz varlığı çağrıştıran k›yafet, renk, ses gibi materyaller haz›rlay›n›z.

1

Cevaplar

2012-12-26T19:07:44+02:00

burda bizim yapmamız gerekn nedir 

1 5 1