Uzun ve kendine özgü olmayanı şikayet ederim. Yeter ya! 25 puanlık soruya da bir cümleyle cevap vermeyin artık! Sanat hakkında kendinize özgü ve uzun söyleşi istiyorum deyim ya da özlü söz değil. Söyleşi yazmayanı, saçma sapan şeyler yazanı, uzun yazmayanı şikayet ederim. Lütfen link de vermeyin!

1

Cevaplar

2012-12-26T20:59:27+02:00

Sa­nat tek ba­şı­na dev­rim yap­maz, fa­kat doğ­ru bir çiz­gi­ye, dün­ya hak­kın­da doğ­ru bir si­ya­si gö­rü­şe sa­hip olan bir sa­nat­çı, eser­le­ri yo­luy­la, halk­la, kit­le­ler­le çok güç­lü bağ­lar ku­ra­bi­lir. Ve bu bağ­lar da çok si­ya­si ola­bi­lir. Bu an­lam­da sa­nat si­ya­si pro­pa­gan­da ve si­ya­si aji­tas­yon için ya­rar­lı ola­bi­lir; an­cak aji­tas­yon ve pro­pa­gan­da­yı ba­sit ve ku­ru an­la­mıy­la ele al­ma­yı red­de­di­yo­rum-o za­man sa­nat ol­mak­tan çı­kı­yor. Yi­ne bu an­lam­da ger­çek­ten dev­rim­ci sa­na­ta sa­hip ol­du­ğu­muz­da, sa­de­ce kit­le­le­ri de­ğil di­ğer sa­nat­çı­la­rı da et­ki­le­ye­bi­lir­si­niz. Si­ya­si bi­linç için or­ta­mı ha­zır­la­mış olur­su­nuz. Bu an­lam­da, sa­nat bir si­lah­tır, tü­fek­tir; fa­kat sa­na­tın ken­di­ne öz­gü bir di­li var­dır, sa­de­ce sa­na­ta ait olan bir dil. Bu di­le ta­ma­men ve mut­la­ka say­gı gös­te­ril­me­li­dir. Sa­na­tın di­li­ne say­gı gös­ter­mez­se­niz, o za­man bu si­lah si­zi öl­dü­rür. Ge­ri tep­me özel­li­ği var­dır.” (13)


1 5 1