Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-27T20:53:56+02:00

destan

Ermeni Devleti, Rusya’da Çarlık sisteminin yıkılıp yerine Sosyalist bir devlet kurulması üzerine 1918′de ortaya çıktı. Taşnak Partisi tarafından idare ediliyordu. Ermeniler, sınırlarımıza saldırıyor, Müslüman halka aşırı zulüm, haksızlık ve katliam yapıyordu. Bunun üzerine, TBMM Ermenilere karşı askeri harekete geçilmesine karar verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, İcra Heyeti’ne (Bakanlar Kuruluna) mütareke hükümlerine uyularak boşaltılan, “Elviye-i Selâse” (doğuda bulunan 3 ilimiz) Kars, Artvin ve Ardahan’ın tekrar geri alınması için gereğinin yapılması yolunda ayrıca yetki vermişti. Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa 30 Mayıs ve 4 Haziran 1920 tarihinde Doğu’daki durum hakkında hükümete rapor verdi. Bu raporda; “Ermenilerin ilk fırsatta Erzurum’u dahi ellerine geçirmek için teşebbüslerde bulunacakları, Ermeni ordusuna karşı hâkim ve müsait bir vaziyet almanın zorunluluğu, Brest Litovsk ve Batum Antlaşması ile Türkiye’ye bırakılan Elviye-i Selâse’yi işgal etmek üzere harekete geçmenin gerekliliği” açıklanmış ve hükümetçe de bu durum uygun görülmüştü. Taarruz için 7 Haziran’da emir verildi. Ancak, Sovyet Dışişleri Bakanının Ermenistan, İran ve Türkiye sınırlarının belirlenmesinde, Rus Sovyet Hükümeti’nin arabuluculuğu ile meselenin siyasi yollardan halledilmesinin mümkün olduğunu bildirmesi üzerine, ordunun taarruzu geciktirilmişti. Bu arada Ermenilerin, Türk topraklarına ve halkına karşı tecavüzü, Oltu’yu işgal etmeleri ve Gürcülerin de 25 Temmuz’da Artvin’i almaları üzerine, 28 Eylül 1920′de ordumuz taarruza geçti. 29 Eylül’de Sarıkamış, 30 Ekim’de Kars (15. Kolordu Kafkas Tümeni Komutanı Albay Halit Bey (Karsıalan) yönetiminde), 7 Kasım’da Gümrü geri alındı. Kesin barış antlaşması 2-3 Aralık gecesi imzalandı. Gümrü Barış Antlaşması, TBMM Hükümetinin imzaladığı ilk antlaşmaydı ve Misak-ı Milli’nin Doğu sınırlarını da kısmen belirliyordu.Güney Cephesi
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın, İtilaf Devletleri tarafından tek taraflı, haksız ve yanlış bir şekilde uygulanışı çerçevesinde Güney Anadolu’nun işgali, bu bölgede milli mücadele cephelerinin kurulmasına ve düşman saldırısına karşı direnmeye sebep olmuştu. Fransızların Adana’yı, İngilizlerin ve Fransızların beraberce Urfa, Maraş ve Antep’i işgal etmeleri halk arasında korku, nefret ve endişe oluşturmuştu. Fransızların, Ermenilerle işbirliği yaparak sömürge yönetimi usullerini burada uygulamaları, yer yer bölgesel savunma tertiplerinin alınmasına ve milli kuvvetlerin kurulup teşkilatlanmasına etken oldu.


KURTULUŞ SAVAŞI
*Kurtuluş savaşı,milletimizin bağımsızlık mücadelesinin adıdır.Bu mücadele Mustafa Kemalin
19 Mayıs 1919da Samsuna çıkışıyla başladı ve yaklaşık 4 yıl sürdü
*Bu süre içersinde;
=Doğu CephesindeErmenilerle
=Güney Cephesinde Fransızlarla
=Batı Cephesinde Yunanlılarla savaşıldı.
DOĞU CEPHESİ
*Türk devletleri,tarih boyunca egemenlikleri altında yaşayan toplumlara daima hoşgörülü davranmışlardır.
*Ermeniler de bu toplumlardan biridir.
*Ermeniler,Anadolunun Türk yurdu olmasından sonra rahat bir hayata kavuştular.İstedikleri yere yerleşip
sanat ve ticaretle uğraştılar.Devlet işlerinde de görev aldılar.
*Bu durum,19.yüzyılın son çeyreğine kadar sürdü.Bu dönemde bir Ermeni sorunun ortaya çıkması,Osmanlı Devletini
parçalamak isteyen devletlerin uyguladığı bir siyasettir.
*19. yüzyılda ortaya çıkan milliyetçilik akımlarının etkisi,Rusya ve İngilterenin teşvik ve desteğiyle Ermeni
teşkilâtlanmaya başladı.
*Bu nedenlerle Doğu Anadoluda Ermeni komiteleri kuruldu.Bu komiteler bazı yerlerde ayaklanma çıkardılar.
İstanbulda Padişaha saldırıda bulundular.Faaliyetlerinin amacı,Doğu Anadoluda bir Ermeni Devleti kurmaktı.
*Ermeniler,Birinci dünya savaşında Ruslarla birleşerek Türk ordusunu arkadan vurmaya başladılar.Doğu Anadoluda
baskınlar düzenlediler;kadın, çoçuk,ihtiyar demeden,çok sayıda Türkü katlettiler.
*Bunun üzerine Osmanlı Hükümeti,bölgede yaşayan insanlarn mal ve can güvenliğini sağlamak için Ermenileri yine
Bir Osmanlı toprağı alan suriyeye göç etmeye karar aldı.(1915).
*Birinci dünye savaşından sonra Kafkasyanın güneyinde bir Ermenistan devleti kuruldu.İtilaf devletleri,mondros ateşkes
anlaşmasına koydukları bir madde ile doğu anadoluyu ermenilere vermeyi planladı.
*Bundan cesaret alanErmeniler oluşturdukları askeri birlikleri ve çetelerle,1920 yılı ortalarında Türk topraklarına yeniden
saldırıya geçtiler.

1 1 1