Cevaplar

2012-12-27T00:13:11+02:00


Bir başka yaklaşımla, yaratıcı drama,
önceden yazılmış bir metin olmaksızın
katılımcıların kendi yaratıcı buluşları,
özgün düşünceleri, öznel anıları ve
bilgilerine dayanarak oluşturdukları
eylem durumları ve doğaçlama
canlandırmalardır (San;1998).
Olay, olgu, yaşantı ve bilgileri yeniden
yapılandırmaya yönelik olan yaratıcı
drama çalışmalarında, tiyatro olgusunda
olduğu gibi; bir başlangıç ve son bölümü
olmayabilir. Ancak bildiğimiz çocuk
oyunlarındaki gibi belli kuralları ve bu
kuralar içindeki sonsuz özgürlükleri
içerir. Tıpkı tiyatroda olduğu gibi,
gruptakiler belli bir atmosferi ve o
andaki oyun oynama yaşantısını
p a yl a ş ı r l a r (Ad ıgü z e l ; 1993) .


Yaratıcı Dramanın Boyutları
Yaratıcı drama, nerede uygulanırsa
uygulansın bir öğrenme yöntemi, kendini

ifade etmede bir araç ya da bir sanat
biçimi olarak kabul edilebilir. Drama
süreçlerinde bir öğrenme, etkileşim
sağlama ve sosyalleşme ile birlikte,
güven kendine saygıyı geliştirir. Ayrıca
bir topluma ait olma ya da bir grubun
üyesi olmanın getirdiği bir güç, iletişim
ve problem çözme yetilerinin de
geliştirilmesi yaratıcı dramanın önemli
boyutlarındandır.
Örgün eğitim kurumlarında bir ders
işleme yöntemi olarak eğitimde drama,
profesyonel ve amatör tiyatro oyuncusu
yetişiminde, küçük çocuk-çocuk ve
ergenlerin özgür zaman etkinliğinin
önceden belirlenmiş amaçlara uygun
biçimde yürütülmesinde, zihinsel ve
bedensel özürlülerle, içe kapanıkların
eğitilmesinde başvurulan değerli bir
k a y n a k t ı r ( S a n ; 1 9 9 0 ) .


Yaratıcı Dramanın Hedefleri
Günümüz eğitim sistemi içinde, yaratıcı
dramanın hedeflerinden bir bölümü şöyle
sıralanabilir (Adıgüzel 1993 ve Üstündağ
1998): Yaratıcılığı geliştirme, estetik
gelişimi sağlama, eleştirel düşünme
yeteneği kazandırma, birlikte çalışma
alışkanlığı kazandırma, sosyal gelişimi
sağlama, kendine güven duyma ve karar
verme becerilerini geliştirme, dil ve
iletişim becerilerini kazandırma, soyut

kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma,
imgelem gücünü, duygularını ve
düşüncelerini geliştirme.
Yaratıcı Dramanın İçeriği
Yaratıcı drama çalışmaları, sanat
eğitimi alanı başta olmak üzere eğitim
bilimlerinin tüm anabilim dallarından
yararlanır. Fotoğraftan müziğe, heykelden
şiire, öyküye, kitle iletişim araçlarının
eğitim açısından etkilerinden resme,
eğitimin psikolojik temellerinden
sosyolojiye olduğu gibi pek çok alandan
k e n d i n e i ç e rik o l u ş t u r a b i l i r
( Ü s t ü n d a ğ ; 1 9 9 8 ) .

 
0