Cevaplar

2012-12-27T10:29:48+02:00

Bir bütün olarak göç olgusu, toplumsal yapıda ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal değişimlere neden olmaktadır. Sosyal değişim, bir sosyal yapıdaki maddi ve düşünsel koşullar, unsurlar ve güçler arasındaki niceliksel ve niteliksel ilişki ve bağıntılar arasındaki değişim olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile, sosyal değişme sosyal yapıdaki ve kurallardaki temel dönüşümleri içermektedir. 

Göç tanımlamalarından da anlaşıldığı gibi, kurallara göre göç sürekli nitelikte olabilmesinin yanı sıra belirli süreye yönelik olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Göç, birey tarafından yapılan talebin gidilmek istenilen ülkenin aynı doğrultudaki oluru ile oluşturulabildiği gibi bazı ülkelerin nüfus veya işgücü yetersizliği sebeplerinden kaynaklanan kendi talepleri ile de olabilmektedir. Her ülke tarafından farklı uygulamalar ile de bu gerçekleştirilebilmektedir. 

Göçler insanlık tarihinde yeni bir şey değildir. İnsanlar binlerce yıldır kıtlık, savaş, sürgün vb. nedenlerle yurtlarını terk etmek zorunda kalmışlardır. Ancak kapitalizmin gelişimiyle birlikte (sanayi devrimiyle) kırlardan şehirlere ve azgelişmiş ülkelerden kapitalizmin merkezlerine doğru kitlesel işçi göçlerinin başladığı görülür. Bugün hem yoksulluktan hem de savaşlardan dolayı göçler artarak sürmektedir.

0
2012-12-27T10:30:19+02:00

GÖÇ: İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerden dolayı sürekli yaşadığı yerlerden başka yerlere tolu olarak veya bireysel olarak yerleşmeleri olayına Göç denir.

Göç olayının temelindeki faktör insanların geçimlerini sağlamak için tarım, hayvancılık, açısından elverişli yerleri elde etme isteğidir. 

İnsanların nüfusları artınca doğal kaynaklar artan nüfusu beslemekte yetersiz olduğu yerlerden, tarım hayvancılık potansiyeli fazla olan yerlere doğru gitmektedirler.

Göçler bireysel veya toplu olabilir. Bu olay sürekli veya geçici olabilir. Göç olayları bazen gönüllü, bazen de zorunlu olabilir. Göçler bazen kısa mesafeli olduğu gibi, bazen de uzun mesafelerde gerçekleşebilir.        

Göç İle ilgili kavramlar: 

İç göç: Ülke sınırları içindeki belirli alanlar (il, bölge v.b.) arasındaki nüfus hareketliliği iç göç olarak tanımlanmaktadır.

Mevsimlik Göç: Kırsal kesimdeki bazı ailelerin büyük şehirlere, tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlere, yaz turizminin geliştiği yerlere bir müddet çalışmak üzere göç etmeleri ile gerçekleşir.

Dış Göç: Bir ülkeden diğer bir ülkeye yapılan göçlere dış göç denir.

0