Cevaplar

2012-12-27T13:54:39+02:00

http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-12-27T13:55:14+02:00
1453 - İstanbul'un fethi, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi 1453 - Enez'in Fethi 1454 - II. Mehmed'in Birinci Sırbistan Seferi 1455 - II. Mehmed'in İkinci Sırbistan Seferi 1455 - Boğdan Voyvodalığı'nın Osmanlı'ya bağlılığını bildirmesi 1456 - II. Mehmed'in Üçüncü Sırbistan Seferi, Belgrad kuşatmasının başarısız olması 1458 - II. Mehmed'in Birinci Mora Seferi, Atina'nın Fethi 1459 - II. Mehmed'in Dördüncü Sırbistan Seferi, Başkent Semendire'nin Fethi ve Sırbistan'ın tamamen ilhakı 1460 - II. Mehmed'in İkinci Mora Seferi, Mora'nın Fethi 1461 - Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Osmanlılar tarafından yıkılışı 1461 - Candaroğulları Beyliği'nin ilhakı 1461 - Cenevizlilerden Amasra'nın alınışı 1462 - II. Mehmed'in Eflak Seferi, Eflak'ın tekrar Osmanlı idaresine girmesi 1463 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması 1463 -1470 - İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası 1463 - II. Mehmed'in Birinci Bosna Seferi, Bosna'nın Fethi 1464 - II. Mehmed'in İkinci Bosna Seferi, Bosna'nın fethinin tamamlanması 1466 - II. Mehmed'in Karaman seferi 1466 - II. Mehmed'in Birinci Arnavut Seferi seferi 1467 - II. Mehmed'in İkinci Arnavut Seferi seferi 1468 - Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlılar tarafından yıkılışı 1468 - II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi 1470 - Eğriboz'un Fethi, Ağrıboz adasının fethi 1470 - Kıreli Muharebesi, Akkoyunlular'a karşı zafer 1473 - Otlukbeli Savaşı'nda Akkoyunlu ordusuna karşı zafer 1475 -Fatih Sultan Mehmet döneminde ,Gedik Ahmet Paşa tarafından Kırım'ın Fethi 1481'de Osmanlı Devleti 1475 - Başarısız Boğdan seferi 1476 - Boğdan seferi, Boğdan kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı 1478 - II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi 1478 - II. Mehmed'in Üçüncü Arnavut Seferi seferi, Arnavutluğun tamamen fethi 1479 - Korfu hariç tüm İyonya adalarının fethi 1479 - Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi 1480 - Otranto Seferi 1480 - Başarısız Rodos Kuşatması 1480 - Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması 1481 - Mısır seferine çıkan II.Mehmed'in ölümü ve II. Bayezid'in tahta çıkışı II. Beyazid 1481 - 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi 1482 - Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası 1483 - Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı 1484 - Boğdan Seferi ve Kili ile Akkirman'ın fethi 1485 - Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması 1486 - Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi) 1488 - Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı 1489 - Memlüklere karşı toprak kaybı 1491 - Osmanlı-Memlük Barışı 1492 - Macar Seferi 1492 - İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi 1494 - Şehzade Süleyman'ın doğumu 1495 - Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü 1497 - İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi 1498 - Lehistan Seferleri 1499 - Venedik Harbi 1500 - ModonNavarin ve Koron'un alınışı
1 5 1