Cevaplar

2012-12-27T14:26:03+02:00

A- DOĞU CEPHESİ

Ermeni Meselesi Ø  Ermeniler XIX. yy ortalarına kadar Osmanlı hakimiyetinde barış içinde yaşamışlar, devlete olan bağlılıklarından dolayı kendilerine "millet—i sadıka" denilmiştir. Ø  Fransız ihtilalinin etkisi ve Avrupalı devletlerin kışkırtmaları sonucu XIX. yy'ın sonlarına doğru Ermeniler bağımsız olma fikrine sahip olmuşlardır.Ø  Ermeni meselesi ilk kez Berlin Antlaşması'nda (1878) günde­me gelmiştir. Bu antlaşmada Osmanlı Devleti'nden Doğu Anadolu'da Ermeniler lehine ıslahatlar yapması istenmiştir. Ø  Sultan II. Abdülhamit Ermenilerin bağımsız olmalarını sağla­yacak olan bu ıslahatları uygulamamıştır. I. Dünya Savaşı'nda Ermeni Sorunu ve Tehcir Kanunu Ø  Ruslar I. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde Ermenileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak bölgedeki Türkleri katlettirdiler. Ø  Ermenilerin doğuda sivil halka ve Türk ordusuna yönelik sal­dırıları üzerine İttihat—Terakki Hükümeti "Tehcir Kanunu"nu (1915) çıkararak katliamlara karışan Ermenileri Suriye ve Lübnan'a gönderdi. Ø  Rusya, 3 Mart 1918'de imzaladığı Brest Litovvsk antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne bırakmıştı. Ø  Fakat daha sonra Kars ve çevresini Ermeniler, Ardahan ve Batum'u Gürcüler işgal etti. Ø  TBMM, Osmanlı Devleti'nden kalan ve başında Kazım Karabekir Paşa'nın bulunduğu orduya hareket emri verdi. Ermenistan Savaşı Ø  TBMM, Ermeni meselesini çözmek için Kâzım Karabekir Paşa'yı Doğu cephesi komutanlığına tayin etti. Ø  24 Eylül 1920'de taarruza geçen Türk ordusu Ermenileri ye­nilgiye uğrattı. Ø  30 Ekim 1920'de Kars zaferi kazanıldı. GÜMRÜ ANTLAŞMAS3 ARALIK 1920 +TBMM ile Ermenistan arasında yapıldı. 1.  Aras Nehri—Çıldır Gölü hattı sınır olacak 2.  Kars, Sarıkamış ve Iğdır TBMM'ye verilecek 3.  Ermenistan Sevr'i tanımayacak, Misak-ı Milli'yi tanıyacak Önemi: Ø  TBMM'ye bağlı düzenli ordunun ilk başarısıdır. Ø  TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi ilk tanıyan devlet Ermenistan’dır. Ø  Ermeni meselesi sona erdi. Batum Antlaşması 23 Şubat 1921 Ø  TBMM ile Gürcistan arasında yapıldı. Ø  Artvin ve Batum çevresi TBMM'ye bırakıldı. Ø  Bu antlaşmalardan kısa bir süre sonra Ermenistan ve Gür­cistan Sovyet Rusya'nın egemenliğine girdi. Ø  Bu antlaşmaların yerine daha sonra Moskova ve Kars ant­laşmaları imzalandı.
1 1 1
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-27T14:26:45+02:00

. Doğu Cephesi

· Bu cephede, Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak isteyen Ermeniler ile savaşılmıştır.

· TBMM Hükümeti 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşayı Doğu Cephesi Komutanlığına atadı.

· 9 Haziran 1920'de harekete geçen Kazım Karabekir Paşa 30 Ekimde Ermenileri kesin bir mağlubiyete uğratarak Doğu Anadolu'nun tamamını kurtardı.

· Ermenilerin isteği üzerine Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. (3 Aralık 1920).

Antlaşmanın Yorumu:

· TBMM Hükümeti'nin uluslar arası alanda kazandığı İlk askeri ve siyasi başarısıdır.

· Sevr Antlaşması'nın geçersizliği ilk kez uluslar arası bir antlaşmada onaylanmıştır.

· Ermeni sorunu çözüme kavuşturulmuş oldu.

· Doğu Cephesi'nin kapanması ile buradaki güçlerin büyük bir kısmı Batı Cephesi'ne
gönderilmiştir.

2. Güney Cephesi

· Düzenli orduların savaşmadığı tek cephedir.

· Bölgede Fransız işgalcilere ve işbirlikçi Ermenilere karşı bölgesel direniş cemiyetlerince kahramanca mücadeleler verilmiştir.

· 12 Şubatta Maraş, 10 Nisanda Urfa, 20 Ekimde de Adana düşman işgalinden kurtarıldı. Sakarya zaferinden sonra Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşmasıyla Fransızlar bölgeyi terk etmişlerdir.

· Bu antlaşmayla (Hatay dışında) bugünkü güney sınırlarımız çizilmiş ve Fransızlar bölgeden çekilmiştir.

Önemli: TBMM 1973'te aldığı bir kararla kahramanlıklarından dolayı Maraş'a « Kahraman», Antep' e «Gazi» 1984 'te de Urfa' ya da « Şanlı » unvanı verilmiştir.

3. Batı Cephesi

· Kurtuluş Savaşı yıllarında en zorlu mücadelenin verildiği cephedir.

· Bu cephede Yunanistan ile savaşılmıştır.

· Bu cephede savaşlar 15 Mayıs 1919' Yunanlıların İzmir'i işgali ile başlamış ve 11 Ekim 1922' de imzalanan Mudanya Mütareke' ne kadar devam etmiştir.

· Başlangıçta Kuva-yi Milliye birlikleri ile karşı konulduğu için istenilen sonuçlar alınamamıştır.
· Dağınık ve düzensiz haldeki Kuva-yi Milliye Birliklerinin kaldırılıp yerine düzenli ordunun kurulmasıyla istenilen başarı elde edilmiştir.

Bu Cephedeki Gelişmeler

I. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921)


· Batı Cephesi'nde düzenli orduların Yunan ordularına karşı kazandığı ilk zaferdir.

I. İnönü Zaferinin Sonuçları

· Bu zafer TBMM'nin iç durumunu kuvvetlendirmiş, dışarıdaki itibarını arttırmış, Askere alım işlemleri hızlanıştır.

· İsmet Paşa, Albaylıktan Generalliğe terfi etmiştir.

· İtilaf devletleri hiç beklemedikleri bu yenilgi karşısında durumu görüşmek üzere Londra'da toplandılar.

· Sevr Antlaşmasını gözden geçirmek zorunda kaldılar.

· Bu zaferden sonra Çerkez Ethem İsyanı da bastırılmıştır.

I. İnönü Savaşı'ndan Sonraki Önemli Gelişmeler

Londra Konferansı (21 Şubat - 12 Mart 1921)

· Birinci İnönü zaferinden sonra İtilaf Devletleri tarafından toplanmıştır.

· Amaçları; Sevr Antlaşmasını yumuşatarak TBMM'ye kabul ettirmekti.

· İtilaf devletleri aralarındaki anlaşmazlıktan doğan yararlanmak amacıyla İstanbul Hükümeti ve TBMM'yi bir arada çağırdılar, ancak amaçlarına ulaşamadılar.

· Konferans herhangi bir sonuç alınamadan dağılmıştır.

Londra Konferansı'nın Sonuçları

· Yeni Türk Devleti ve TBMM ilk kez İtilaf devletleri tarafından tanınmıştır.

· TBMM, konferansa katılmakla barış yanlısı olduğun dünya kamuoyuna göstermiştir.

· Yeni Türk Devleti'nin haklı davası dünya kamuoyuna duyurulmuştur.

· Sevr Antlaşması'nın uygulanamayacağı anlaşıldı.

Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)

· Moskova'da TBMM heyeti ile Afgan heyeti arasında dostluk antlaşması imzalanmıştır.

· İki devlet karşılıklı olarak birbirini tanıdılar.

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)

· Rusya'da yeni kurulan Bolşevik Hükümeti ile TBMM Hükümeti'nin o dönemde Batı karşıtı olmaları iki tarafı birbirine yaklaştırmıştır. TBMM'nin doğu, güney ve batı cephesindeki başarıları da etkili olmuştur.

· Rusya Misak-ı Milli'yi ve yeni Türk Devleti'ni tanıyan İlk Avrupa devleti olmuştur.

· Bu antlaşma ile doğu sınırımızın güvenliği sağlanmış doğudaki birlikler batı cephesine kaydırılmıştır.

· Bu antlaşmayla Batum, Türkiye'nin liman hizmetinden yaralanması şartıyla Gürcistan'a bırakılmıştır. Bu Misak-ı Milli'den verilen ilk tavizdir.

Ayrıca I. İnönü Savaşı'ndan sonra 12 Mart 1921'de İstiklâl Marşı kabul edilmiş, 20 Ocak 1921'de İlk Anayasa ( Teşkilât-ı Esasiye) ilân edildi

1 1 1