Cevaplar

2012-12-27T14:38:02+02:00

XVII. Yüzyıl Islahatları
I. Ahmet Islahatları
*Şehzadelerin sebep olduğu ayaklanmaları önlemek için şehzadelerin sancağa gönderilmesi geleneğini kaldırdı. "Kafes Hayatı" uygulamasını başlattı.
*"Ekber ve erşet" (en yaşlı ve en olgun) olan haneden üyesinin başa geçmesi kuralını getirdi. 

Kuyucu Murat Paşa Islahatları
*I. Ahmet dönemi sadrazamlarındandır.
*Ülkede asayişi yeniden sağlamak ve Anadolu'da devlet otoritesini kurmak amacıyla askeri yöntemlerle düzeltmeler yaptı.
*Anadolu Celali İsyanları'nı bastırmada, isyanın nedenlerini aramadan, korku ve şiddet yayarak, düzen sağlamaya çalıştı.
*Celali İsyanları'nı bastrmışsa da, isyanın nedenlerini ortadan kaldırmadığı için başarılı olamadı ve ölümü üzerine isyanlar yeniden başladı. 

II. Osman Islahatları
*Fatih Dönemi'nden beri devam eden padişahların saray dışından bir kızla evlenmemesi geleneğini yıkarak, saray dışından evlendi.
*1620 yılında yapılan Lehistan Seferi'nde aksaklıklar gördüğü için Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istedi.
*1622 yılında Yeniçeriler, ulemanın da desteğini alarak isyan çıkardı.
*Genç Osman, Yeniçeriler tarafından Yedikule zindanlarında boğularak öldürüldü. 

Kemankeş Mustafa Paşa Islahatları
*Padişah İbrahim döneminde vezirlik yaptı.
*İlleri yeniden kaydettirerek gelirlerini tespit etti.
*Piyasada bulunan ayarı düşük paraları kaldırarak, sikkenin yeniden değer kazanmasını sağladı.
*Uzun süredir dağıtılmayan Yeniçeri ulufelerinin dağıtılmasını sağladı. 

IV. Murat Islahatları
*Başlangıçta devlet yönetimi Yeniçeri Ağaları ve valide sultanların elindeydi.
*Devlet yönetimini eline alan IV. Murat, şiddete dayalı bir yönetim uyguladı.
*Yeniçeri ve sipah ağalarını ortadan kaldırdı.
*İçki ve tütünü yasakladı, meyhaneleri kapattı, gece sokağa çıkılmasını engelledi.
*Yönetim ve askeri yapıdaki bozulmalarının nedenini anlayabilmek için, Koçi Bey'e bir rapor hazırlattı. 

0
2012-12-27T14:38:10+02:00

17. YÜZYIL ISLAHATLARININ AMACI VE ÖZELLİKLERİ
Islahat Yapmak İstemelerinin Nedenleri:Osmanlı Devletinin savaşlarda eskisi gibi etkili olamaması, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu, sık sık isyanların baş göstermesi, ekonomik durumun bozulması gibi ne-denlerle Osmanlı devlet adamları ıslahat yapma gereği duydular. 
PADİŞAH ISLAHATÇI ISLAHATLAR
I. Ahmet Osmanlı Hanedanı içinde en yaşlı ve akıllı olanın (EKBER ve ERŞED) padişah olması esası benimsendi.
I Ahmet
Kuyucu 
Murat 
Paşa (1606-1611) 1606'da sadrazam olduğu zaman Murat Paşanın yaptığı en önemli iş, Celâlî İsyanlarını bastırmasıdır. Kuyucu Murat Paşa, aldığı sert önlemlerle devlet otoritesini yeniden sağladı. Ancak, sağlanan güvenlik ortamı, isyanların gerçek nedenlerini ortadan kaldırma şeklinde olmayıp tamamen askerî önlemlere yönelik olduğu için uzun sürmedi. Aslında ıslahatçı de-ğildi . 
Genç (II.)
Osman
1) Şeyhülislâmın fetva vermek dışındaki yetkilerini almak suretiyle ilmiye sınıfının devlet işlerine karışmalarına engel oldu.
2) Tamamen bozulan Yeniçeri Ocağını kaldırarak yerine Anadolu ve Suriye'deki Türklerden oluşan "milli bir ordu" kurmak istedi. (Yeniçeri Ocağını kaldırmak isteyen ilk Osman-lı padişahıdır.)
3) Kıyafette değişiklik yapmak ve zamana uygun kanunlar çıkarmak düşüncesindeydi.
4) Yönetimi devşirmelerin etkisinden kurtarmak için başkenti tamamen Türk olan Anadolu’da bir şehre taşımayı düşündü. 
5) Bozulan ahlaki düzeni düzeltmek amacıyla içki yasağı koydu.
6) Maliyeye önem vererek din adamlarına ve yeniçerilere verilen parayı kesti.
7) Fatih’ten beri uygulanmayan saray dışı evliliği başlattı. Saray dışından evlilik yaparak sarayı halka açmak istedi(sosyal alanda ilk). 
IV. Murat
 11 yaşında padişah oldu. 
1) Önce, yeniçerileri disiplin altına aldı ve İstanbul’un güvenliğini sağladı
2) Daha sonra yeniçerilerden destek alarak tımarlı sipahi zorbalarını ortadan kaldırdı.Anadolu’da güvenliği sağladı. 
3) Orduların başında İran’a iki sefere çıktı. Bu seferler sırasında, Anadolu'daki Celalileri ortadan kaldırarak, düzeni yeniden sağladı. 
4) Tütün yasağı koydu. Meyhaneleri kapatıp gece fenersiz sokağa çıkmayı yasakladı. Şiddete dayanan kuvvetli bir disiplin sağladı. Böylece asayişi sağladı. Daha çok topulmsal dü-zeni sağlayacak ıslahatlar yapmıştır. 
5) Haksızlık ve zorbalık yapan devlet memurları engellenerek kanun hakimiyeti kurulmaya çalışılmıştır.
6) Yönetimdeki bozuklukları düzelterek, yersiz ve fazla harcamaları önledi, gelirleri artırdı. 
7) Tımarlar eskiden olduğu gibi savaşlarda yararlılık gösterenlere verilmiştir.Anadolu ve Rumeli’deki tımarlı sipahilerin gerçek sayısını öğrenmek için yoklamalar yapılmıştır.
8) Devlet üzerindeki kadınlar ve saray ağaları saltanatına son verdi.

1 5 1