Cevaplar

2012-12-27T21:24:47+02:00

tabiki bulurum bekle........................................

 

 

Listen /lisın/ : dinle 
Look /luk/ : bak
Come here /kam hiı/ : buraya gel 
Open your books /opın yur buks/ : kitaplarınızı açın
Close your books /kloz yur buks/ : kitaplarınızı kapatın
Repeat after me /ripit aftır mi/ : Benden sonra tekrar edin
Read the text silently /rid di tekst saylıntli/ : metni sessizce okuyun
Work in pairs /wırk in peyrz/ : ikili gruplar halinde çalışın
Do your homework /dı yur homwırk/ : ödevinizi yapın
Read a lot /rid ı lat/ : çok okuyun
Learn this by heart /lırn dis bay hart/ : bunu ezberleyin
Copy this into your notebooks /kopi dis intu yur notbuks/ : bunu defterinize kopyalayın
Fill in the blanks /fil in di blenks/ : boşlukları doldurun 
Ask a question /ask ı kwesçın/ : bir soru sorun
Answer the question /ensır di kwesçın/ : soruyu cevaplayın
Look at the board /luk et di bord/ : tahtaya bakın
Don’t read, listen to me /dont rid lisen tı mi/ : okumayın, beni dinleyin 
Practice a lot /prektis ı lat/ : çok uygulama yapın
Revise your notes /rivayz yur nots/ : notlarınızı gözden geçirin

 

DICIPLINE /DİSİPLİN: Be quiet, please /bi kvayit, pliz/ : lütfen sessiz olun 
Don't talk, please /dont tolk, pliz/ : lütfen konuşmayın 
Speak English /spik ingliş/ : ingilizce konuş
Stand up /stend ap/ : ayağa kalk
Sit down /sit dawn/ : otur
Put your fingers up /put yur fingırz up/ : parmaklarınızı kaldırın
Put your fingers down /put yur fingırz davn/ : parmaklarınızı indirin
No talking /no tolkin/ : konuşmak yok
Sit back /sit bek/ : sırtınızı dayayıp oturun
Close the window /kloz di vindov : pencereyi kapatın
Don’t run in the class /dont ran in di klas/ : sınıfta koşmayın 
Don’t miss classes /dont mis clasiz/ : dersleri kaçırmayın
Don’t be late for school /dont bi leyt fır skul/ : okula geç kaymayın 

 

FEEDBACK AND ENCOURAGEMENT / GERİDÖNÜT VE TEŞVİK ETME:

excellent /eksılınt/ : mükemmel 
perfect /perfect/ : kusursuz 
good /gud/ : iyi 
very good /veri gud/ : çok iyi 
well done /vel dan/ : aferin 
Thank you /thenk yu/ : teşekkür ederim 
You're welcome /yur velkım/ : bişey değil 
Try again /tray ıgen/ : tekrar dene 

 

1 5 1
2012-12-27T21:25:55+02:00

http://www.google.com.tr/imgres?q=s%C4%B1n%C4%B1f+ili+hakk%C4%B1nda&num=10&hl=tr&tbo=d&biw=1024&bih=673&tbm=isch&tbnid=hE82j4RX0DTnoM:&imgrefurl=http://www.kamudanhaber.com/egitim/sinif-ogretmenleri-sokta-h102033.html&docid=N2wRdIDZ8xFU0M&imgurl=http://www.kamudanhaber.com/images/haberler/sinif_ogretmenleri_sokta_h102033.jpg&w=433&h=288&ei=hKDcUKXnMYeEhQfzgoCABw&zoom=1&iact=rc&dur=325&sig=102982233617762549711&page=3&tbnh=131&tbnw=163&start=40&ndsp=20&ved=1t:429,r:46,s:0,i:229&tx=98&ty=79

1 5 1