Cevaplar

2012-12-28T20:08:03+02:00

 

i ÖNSÖZ  “En mühim, en esasl ı nokta e ğ itim meselesidir. E ğ itimdir ki, bir milletiya hür, müstakil, ş anl ı , yüksek bir cemiyet halinde ya ş at ı r, ya da bir milletiesaret ve sefalete terk eder.” diyen Atatürk, e ğ itimin bir millet için ne kadar hayati bir önem ta ş ı d ı ğ ı n ı görmü ş ve İ stiklal Sava ş ı ’n ı n en kritik günlerindeMilli E ğ itim Sisteminin esaslar  ı n ı belirlemek gayreti içinde olmu ş tur. 29 Ekim1923‘te ilan edilen Cumhuriyetin üzerinden alt ı ay geçmeden e ğ itimde ikili ğ eson vermek için 3 Mart 1924 tarihli 430 say ı l ı Tevhid-i Tedrisat Kanunuç ı kar  ı lm ı ş olmas ı bu hassasiyetin bir tezahürüdür.Atatürk taraf  ı ndan Türk Milli E ğ itim sistemini geli ş tirmek ve niteli ğ iniart ı rmak amac ı yla 1933 y ı l ı nda 2287 say ı l ı kanunla kurulan Milli E ğ itimBakanl ı ğ ı en yüksek dan ı ş ma ve karar organ ı olup; ilk kez 1939’dadüzenlenen Milli E ğ itim Ş uras ı ’ndan 1946’ya kadar geçen sürede toplananMilli E ğ itim Ş uralar  ı , bu dönem hükümetlerin e ğ itim politikalar  ı n ı belirlemedeçok önemli bir görev yerine getirmi ş lerdir.Birinci Türk Ne ş riyat Kongresi’nin ard ı ndan belirlenen Milli E ğ itimpolitikalar  ı nda ilk kez “ Ş ura” anlay ı ş ı do ğ mu ş tur. Bu çal ı ş mada 1939–1946y ı llar  ı aras ı nda yap ı lan Milli E ğ itim Ş uralar  ı ’n ı n önemi, bu ş uralarda al ı nankararlar  ı n ne kadar  ı n ı n uygulamaya geçirildi ğ i; ba ğ lay ı c ı olup olmad ı ğ ı ve budönem hükümetlerince nas ı l de ğ erlendirildi ğ i incelenmeye çal ı ş ı lm ı ş t ı r.Belirtilen tarihte, I. Refik Saydam Hükümeti taraf  ı ndan al ı nankararlardan biri olan ve Köy Enstitüleri Kanun Tasar  ı s ı ve Kabulü ile Köyenstitülerinin aç ı lmas ı olmu ş tur. 25 Ocak 1939 tarihinde Köy EnstitüleriKanun Tasar  ı s ı teklif edilmi ş ve tasar  ı üzerinde ayr  ı nt ı l ı görü ş melerinard ı ndan II. Refik Saydam Hükümeti taraf  ı ndan 17 Nisan 1939 tarihinde KöyEnstitülerinin kurulmas ı karar  ı al ı nm ı ş t ı r. Refik Saydam Hükümetleri dönemie ğ itim politikalar  ı , I.ve II. Saraço ğ lu Hükümeti dönemlerinde (Temmuz 1942-A ğ ustos) baz ı tenkitlere u ğ ram ı ş ve k ı smen seyrini de ğ i ş tirerek devametmi ş tir. Bu dönemde Köy Enstitülerinin güçlendirilmesine devam edildi ğ i gibiHalk Odalar  ı (Evleri) marifetiyle yayg ı n e ğ itime de büyük önem verilmi ş tir
1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-28T20:08:24+02:00

Türk dil kurumnu kurması arap alfabesini kaldırıp latin alfabesi getirmesi 

 

 

 

cevabımı en iyi secermisin noolluuurrr :)

3 4 3