ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
Afla¤›da verilen ifadelerin do¤ru ya da yanl›fl oldu¤unu örnekler vererek aç›klay›n›z.
a) Toplamlar› “0” olan tam say›lar toplama ifllemine göre birbirinin tersidir.
b) Tam say›lar›n toplama ifllemine tersinin tersi kendisine eflittir.
c) Küçük tam say›dan büyük tam say›y› ç›kard›¤›m›zda sonuç her zaman pozitiftir.
ç) ‹ki negatif tam say›n›n fark› her zaman negatif tam say›d›r.
Afla¤›da verilen ifllemleri yap›n›z.
a) (-1) + (-12) b) 0 + (-9) c) 10 + (-15)
ç) 18 - (-5) d) (-7) -6 e) (-11) - (-10)
f) (-5) + 5 g) (-5) - (-11) h) 12 - 19
1
2
3 (-4) + (-5) ifllemini say› do¤rusu üzerinde gösteriniz.
Bir dalg›ç önce 25 m su alt›na dal›p sonra 18 m yukar›ya ç›k›yor. Son durumda
dalg›c›n su yüzeyine olan mesafesini tam say› olarak ifade ediniz (Deniz seviyesini
bafllangݍ olarak kabul ediniz.).
4
Afla¤›daki ifllemlerin aras›na “< , > , =” sembollerinden uygun olan›n› yaz›n›z.
a) (-10) + (-5) 10 + 5 b) 29 + (-29) (-1) +1
c) (-6) + 18 (-18) +6 ç) 7 + (-5) + (-3) 7 + (-8)
d) (-4) - (-9) (-4) + (-9) e) -8 - 8 8 - (-8)

1

Cevaplar

2012-10-03T21:30:48+03:00

düzgün yazsanbelki cevaplardım

 

0