Cevaplar

2012-10-03T18:38:18+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

SALİT HALİM PAŞA KİMDİR?

Sait Halim Paşa, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın dört oğlundan biri olan Mehmet Aldülhalim Paşa’nın oğludur. 1863 yılında Kahire’de doğmuştur. Sait Halim Paşa  ilk ve orta tahsilini Kahire’de özel olarak yapmış, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca öğrenmiştir. Daha sonra  İsviçre’de beş yıl siyasal bilgiler öğrenimi görmüştür.
1888’de Mîr-i Mîran rütbesi ile ve Mescîdî nişanı ile Şûra-yı Devlet(Danıştay) azası olmuştur. Kendisine, 1899’da II. Ve 1892’de I. Rütbe Osmânî ve 1899’da murassa Mescîdî nişanı, 1900’de de Rumeli Beylerbeyi pâyesi verilmiştir. 1908’de ise bulunduğu Şûrâ-yı Devlet âzalığından kadro dışı bırakılmış, ancak aynı dönemde Belediye genel seçimlerinde Yeniköy dairesi reisliğine tayin olunmuştur. Daha sonra ise ‘Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’ ikinci reisliğ, 1908’de de Âyân Meclisi âzâlığı yapmıştır.. 1912’de Şûrâ-yı Devlet reisliği de kendisine verilmiştir.
Sait Halim Paşa 1912’de reislikten çekilmiştir. Bu sırada İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin genel sekreterliğine seçilmiş, Mahmut Şevket Paşa’nın sadrazamlığı sırasında 1913’de de 2. Defa Şûra-Devlet reisliğine ve üç gün sonra Hariciye Nezareti’ne (Dışişleri Bakanlığı) atanmıştır. Mahmut Şevket Paşa’nın şehit edilmesinden sonra 1913’de Sadaret Kaymakamlığı’na (Başbakan yardımcılığı) vezirlik rütbesi ile getirilmiştir.
Sait Halim Paşa, 1913 Eylülünde,  Bulgarlarla Edirne’nin Osmanlı devletine kalması ve Meriç nehri hudut olmak üzere sulh imzalanması hizmeti sebebi ile Padişah tarafından imtiyaz Nişanı ile onurlandırılmıştır.
Osmanlı Devleti 1914 yılında tarafsızlığının ihlal edilmesi nedeni ile I. Dünya Savaşına katıldı. Bu süreçte Almanya sefiri Wangenheim ile ittifak anlaşması Yeniköy’de Sait Halim Paşa’nın yalısında imza edilmiştir.
30 Aralık 1921 günü büyük törenle Sultan Mahmut türbesinin bahçesine defnedilmiştir.

0