Cevaplar

2012-12-29T21:06:43+02:00

THE SIMPLE PRESENT TENSE (Geniş Zaman)

Türkçe'de geniş zaman olarak karşılığını bulan bu zaman çok yaygın olarak kullanı­lır. Kullanıma göre geçmişe ve geleceğe ait anlamlar yüklenebilir. Kullanıldığı yer­lere geçmeden önce yapısını inceleyelim.

 

YAPI

 (+) Olumlu Cümle Yapısı: Olumlu şekli özneden sonra fiilin mastar haline 3. tekil şahıs için -s/-es/-ieseklenerek, diğerlerinde sadece mastar şekliyle (fiil1) kullanılarak yapılır.

 

Özne + fiil1 [+ -s/-es/ies] + fiile uygun kelime(ler).

 

- They speak English fluently. 

- She gets up late in the mornings.

- My son goes to school by bus on weekdays. 

- He studies English.   Dikkat: Simple Present Tense (Geniş Zaman) cümlelerinde öznenin 3. tekil şahıs (he, she, it) olması durumunda fiile -s/-es/-ies eklerinden birinin getirilmesi kuralı şöyledir.    1- Fiil -y harfi ile bitiyorsa ve -y harfinden önce de herhangi bir sessiz harf varsa fiilin sonundaki -yharfi düşürülerek fiile -ies eki eklenir.   - study >>> studies - cry >>> cries - try >>> tries   Dikkat ederseniz -ies eki alan bu fiilerin -y harfi ile bitmesi dışında -y harfinden önce de bir sessiz harfi var. Yani son harfi -y olan her fiil -ies eki almaz. Fiilin son harfi -y'den önce bir ünlü harf varsa fiil -s eki alır.    - play >>> plays - obey >>> obeys - say >>> says   2- Fiil -o, -ch, -s, -sh-x,  -z harflerinden birisiyle bitiyorsa -es eki alır.   - do >>> does - watch >>> watches - pass >>> passes - wash >>> washes - fix >>> fixes - buzz >>> buzzes   3- Yukarıdaki iki kural dışında kalan tüm fiiller -s eki alır.   (-) Olumsuz Cümle Yapısı: Simple Present Tense (Geniş Zaman)'a ait do ve does olmak üzere iki yardımcı fiil vardır. Bunlar sadece olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır ve does yardımcı fiili, öznesi 3. tekil şahıs olan cümlelerde; do ise ise diğerlerinde kullanılır. Simple Present Tense'te olumsuz cümle do ve doesyardımcı fiillerine "not" olumsuzluk kelimesinin eklenerek  özneden sonra getirilmesiyle oluşturulur.

Özne + do/does + not + fiil1 + fiile uygun kelime(ler).

 

They  do not speak English fluently. 
She does not get up late in the mornings.
My son does not go to school by bus on weekdays. 
He does not study English.   İpucu: do not = don't ve does not = doesn't   Dikkat: Olumsuz cümlelerde özne 3. tekil şahıs olsa bile ana fiile -s/-es/-ies eklerinden hiç biri gelmez.  
(?) Soru Cümlesi Yapısı: Simple Present Tense (Geniş Zaman) soru cümleri do ve does yardımcı fiilerinin özneden önce kullanılmasıyla olur. Sorunun öznesi 3. tekil şahıs (he, she, it) ise does yardımcı fiili kullanılırken; 3. tekil şahıs dışındaki öznelerle ise do yardımcı fiili kullanılır.

Do/Does özne + fiil1 + fiile uygun kelime(ler).

Do they speak English fluently? 
Does she get up late in the mornings?
Does your son go to school by bus on weekdays?
Does he study English?   İpucu: Yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi yardımcı fiille başlayan tüm soru cümleri onaylama sorularıdır ve bunlara ya "evet" ya da "hayır" ile cevap verilir. İngilizce'de bu tür sorulara "Yes-No Questions" denir.

 

Does she get up late in the mornings? ( O sabahları geç mi kalkar?)   -Yes, she gets up late in the mornings. (Evet, o sabahları erken kalkar.)   -Yes, she does. (Evet, öyle.)   -No, she doesn't get up late in the mornings. (Hayır, o sabahları geç kalkmaz.)   -No, she doesn't. (Hayır, öyle değil.)   Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi "Yes-No Questions"daki kısa cevaplar zamir (I, you, we, they, he, she, it)  ve cümlenin yapısına ait (geniş zamanda "do" ve "does") özneye uygun (he, she, it zamirleriyle "does") yardımcı fiilden oluşur.

 

Onaylama soruları yani "Yes-No Questions" dışında bir de "bilgi soruları" vardır.  Bu sorular Türkçe'de "Ne, Nasıl, Nerede, Neden, Ne Zaman, Kim" gibi soru kelimeleriyle yapılırken; İngilizce'de bu soru kelimelerin İngilizcesi olan "What (ne), Who (kim), Why (neden), Where (nerede), Which, Whose (kimin), How(nasıl)" kullanılır. İngilizce'deki bu soru kelimelerinin hepsinde "w" ve "h" harfi geçtiği için bu sorulara da "Wh- Questions" denilmiştir. "Wh- Questions"larda soru kelimeleri daima sorunun en başında yer alır.

 

Where does she work? - What do you do at the weekends?

 

Uyarı: "Who" ve "What" soru kelimeleriyle sorulan sorularda özne soruluyorsa soru cümlesinde özne olmayacağına dikkat ediniz.   Who likes drinking milk in the mornings? (Kim sabahları süt içmeyi sever?) ["Who" ile özne sorulmuştur.]     Ali likes drinking milk in the mornings. (Ali sabahları süt içmeyi sever.) What makes you happy like this? (Seni böylesine mutlu eden nedir?) [Sorudaki "you" özne değil nesne görevindedir ve dolaysıyla "what" soru kelimesi özneyi sormaktadır.]     Love makes me happy like this. (Aşk beni böylesine mutlu eder.) What do you do to be healthy like this? (Böylesine sağlıklı olmak için ne yaparsın?) [Sorudaki "you" özne görevindedir ve dolaysıyla "what" soru kelimesi nesneyi sormaktadır.]      I go to the gym regularly to be healthy like this.   İpucu: Aslında cümle içinde belli olmamasına karşın "do" yardımcı fiili olumlularda da vardır.

 

►         I come here everyday.

►        We study hard to our lessons.

 

Bu cümleler vurgulu olarak söylenmek istendiğinde "do" yardımcı fiili ortaya çıkar.

►        I do come here everyday.

►        We do study hard to our lessons.

 

3. tekil şahıslı cümlelerde de vurgulu hal özneden sonra yardımcı fiil eklenerek (daha doğrusu fiildeki -s/-es/-ies öne kaydırılarak) yapılır.

►        She cooks well.                                                   ► She does cook well.

►        Mrs. Robinson likes going to the countryside. ► Mrs. Robinson does like going to the countryside.

 

2 5 2
2012-12-29T21:18:59+02:00

YAPI

 (+) Olumlu Cümle Yapısı: Olumlu şekli özneden sonra fiilin mastar haline 3. tekil şahıs için -s/-es/-ieseklenerek, diğerlerinde sadece mastar şekliyle (fiil1) kullanılarak yapılır.

 

Özne + fiil1 [+ -s/-es/ies] + fiile uygun kelime(ler).

 

- They speak English fluently. 

- She gets up late in the mornings.

- My son goes to school by bus on weekdays. 

- He studies English.   Dikkat: Simple Present Tense (Geniş Zaman) cümlelerinde öznenin 3. tekil şahıs (he, she, it) olması durumunda fiile -s/-es/-ies eklerinden birinin getirilmesi kuralı şöyledir.    1- Fiil -y harfi ile bitiyorsa ve -y harfinden önce de herhangi bir sessiz harf varsa fiilin sonundaki -yharfi düşürülerek fiile -ies eki eklenir.   - study >>> studies - cry >>> cries - try >>> tries   Dikkat ederseniz -ies eki alan bu fiilerin -y harfi ile bitmesi dışında -y harfinden önce de bir sessiz harfi var. Yani son harfi -y olan her fiil -ies eki almaz. Fiilin son harfi -y'den önce bir ünlü harf varsa fiil -s eki alır.    - play >>> plays - obey >>> obeys - say >>> says   2- Fiil -o, -ch, -s, -sh-x,  -z harflerinden birisiyle bitiyorsa -es eki alır.   - do >>> does - watch >>> watches - pass >>> passes - wash >>> washes - fix >>> fixes - buzz >>> buzzes   3- Yukarıdaki iki kural dışında kalan tüm fiiller -s eki alır.   (-) Olumsuz Cümle Yapısı: Simple Present Tense (Geniş Zaman)'a ait do ve does olmak üzere iki yardımcı fiil vardır. Bunlar sadece olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır ve does yardımcı fiili, öznesi 3. tekil şahıs olan cümlelerde; do ise ise diğerlerinde kullanılır. Simple Present Tense'te olumsuz cümle do ve doesyardımcı fiillerine "not" olumsuzluk kelimesinin eklenerek  özneden sonra getirilmesiyle oluşturulur.

Özne + do/does + not + fiil1 + fiile uygun kelime(ler).

 

They  do not speak English fluently. 
She does not get up late in the mornings.
My son does not go to school by bus on weekdays. 
He does not study English.   İpucu: do not = don't ve does not = doesn't   Dikkat: Olumsuz cümlelerde özne 3. tekil şahıs olsa bile ana fiile -s/-es/-ies eklerinden hiç biri gelmez.  
(?) Soru Cümlesi Yapısı: Simple Present Tense (Geniş Zaman) soru cümleri do ve does yardımcı fiilerinin özneden önce kullanılmasıyla olur. Sorunun öznesi 3. tekil şahıs (he, she, it) ise does yardımcı fiili kullanılırken; 3. tekil şahıs dışındaki öznelerle ise do yardımcı fiili kullanılır.

Do/Does + özne + fiil1 + fiile uygun kelime(ler).

Do they speak English fluently? 
Does she get up late in the mornings?
Does your son go to school by bus on weekdays?
Does he study English?   İpucu: Yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi yardımcı fiille başlayan tüm soru cümleri onaylama sorularıdır ve bunlara ya "evet" ya da "hayır" ile cevap verilir. İngilizce'de bu tür sorulara "Yes-No Questions" denir.

 

Does she get up late in the mornings? ( O sabahları geç mi kalkar?)   -Yes, she gets up late in the mornings. (Evet, o sabahları erken kalkar.)   -Yes, she does. (Evet, öyle.)   -No, she doesn't get up late in the mornings. (Hayır, o sabahları geç kalkmaz.)   -No, she doesn't. (Hayır, öyle değil.)   Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi "Yes-No Questions"daki kısa cevaplar zamir (I, you, we, they, he, she, it)  ve cümlenin yapısına ait (geniş zamanda "do" ve "does") özneye uygun (he, she, it zamirleriyle "does") yardımcı fiilden oluşur.

 

Onaylama soruları yani "Yes-No Questions" dışında bir de "bilgi soruları" vardır.  Bu sorular Türkçe'de "Ne, Nasıl, Nerede, Neden, Ne Zaman, Kim" gibi soru kelimeleriyle yapılırken; İngilizce'de bu soru kelimelerin İngilizcesi olan "What (ne), Who (kim), Why (neden), Where (nerede), Which, Whose (kimin), How(nasıl)" kullanılır. İngilizce'deki bu soru kelimelerinin hepsinde "w" ve "h" harfi geçtiği için bu sorulara da "Wh- Questions" denilmiştir. "Wh- Questions"larda soru kelimeleri daima sorunun en başında yer alır.

 

Where does she work? - What do you do at the weekends?

 

Uyarı: "Who" ve "What" soru kelimeleriyle sorulan sorularda özne soruluyorsa soru cümlesinde özne olmayacağına dikkat ediniz.   - Who likes drinking milk in the mornings? (Kim sabahları süt içmeyi sever?) ["Who" ile özne sorulmuştur.]     Ali likes drinking milk in the mornings. (Ali sabahları süt içmeyi sever.) - What makes you happy like this? (Seni böylesine mutlu eden nedir?) [Sorudaki "you" özne değil nesne görevindedir ve dolaysıyla "what" soru kelimesi özneyi sormaktadır.]     Love makes me happy like this. (Aşk beni böylesine mutlu eder.) - What do you do to be healthy like this? (Böylesine sağlıklı olmak için ne yaparsın?) [Sorudaki "you" özne görevindedir ve dolaysıyla "what" soru kelimesi nesneyi sormaktadır.]      I go to the gym regularly to be healthy like this.   İpucu: Aslında cümle içinde belli olmamasına karşın "do" yardımcı fiili olumlularda da vardır.

 

►         I come here everyday.

►        We study hard to our lessons.

 

Bu cümleler vurgulu olarak söylenmek istendiğinde "do" yardımcı fiili ortaya çıkar.

►        I do come here everyday.

►        We do study hard to our lessons.

 

3. tekil şahıslı cümlelerde de vurgulu hal özneden sonra yardımcı fiil eklenerek (daha doğrusu fiildeki -s/-es/-ies öne kaydırılarak) yapılır.

►        She cooks well.                                                   ► She does cook well.

►        Mrs. Robinson likes going to the countryside. ► Mrs. Robinson does like going to the countryside.

0