Cevaplar

2012-12-29T19:35:49+02:00

Kanser vücut hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde üremeleri ile meydana gelen bir


hastalıktır. Hücreler henüz tam bilinmeyen bir nedenle, kontrolsüz olarak bölünmeye başlarlar. Bu yüzden bedende hızlı hücre çoğalmasından oluşan kötü 


urlar oluşur ve bunlara kanser denir. 


Organizmada meydana gelen ve hücreleri kontrolsüz büyüyen kötü huylu 


tümörlere verilen genel addır.

Vücuttaki dokulardan birine âit bir veya birkaç hücrenin normal özelliklerinin dışında bir değişim göstermesi ve kontrolsüz çoğalması ile meydana gelen ve genellikle tümör (kitle) meydana gelmesine sebeb olan, çağımızın en mühim hastalığı. Kanser, kelime anlamı olarak “yengeç” demektir.

Kanser oluştuğu dokuya bağlı olarak yüzden fazla çeşidi olan bir hastalık grubudur. Kanserler tümörlerin ilk olarak başladıkları organa bağlı olarak sınıflandırılırlar. Örneğin ilk olarak akciğerde oluşan kansere 


Akciğer kanseri denir.

Kanser hücreleri civarlarındaki dokulara ulaşarak, kan ve 


lenf sistemi yoluyla ile vücudun diğer taraflarına yayılırlar. Buna metastaz denir. Metastaz yapan kanserlerin tedavisi genel olarak daha zordur.

Vücudumuzun çeşitli doku ve organlarında meydana gelebilen tümörler veya urlar iki türlüdür. İyi huylu (selim) urlar, kötü huylu (habis) urlar. Kötü huylu urların epitel dokusundan gelişen türlerine kanser veya karsinoma, bağ dokusundan gelişen türlerine ise sarkom ismi verilmektedir. Fakat kötü huylu urların hepsine kanser demek âdet haline gelmiştir.

Kanser çok eski çağlardan beri bilinmekte ise de, 


20. yüzyılda dikkatleri üstüne çekmiş ve çağımız insanlarının en çok çekindiği bir hastalık olma vasfını kazanmıştır. Çağımızda kanserin en yaygın hastalıklardan biri olmasında, kesin teşhis imkanlarının artmış olmasının da rolü büyüktür. Kanser ilk geliştiği yerden vücudun diğer kesimlerine de sıçrarsa (metastaz), iyileşme ümidi hemen hemen yok gibidir.Günümüzde kesin teşhis ve tedâvi imkânları oldukça arttığından, erkenden teşhis edilen birçok vak’alar şifâ bulabilmektedir. Fakat teşhis, hastaların çoğu defâ ihmalleri yüzünden erken yapılamamakta, dolayısiyle de kanser, ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Birçok gelişmiş ülkelerde ve yurdumuzda kanserden olan ölümler ikinci sırayı almaktadır. Gerçekte ise, bu oran daha fazladır. Çünkü kanserden olan ölümlerin birçoğu istatistik kayıtlara geçmemekte bir kısmı ise kanser ölümü olarak gösterilmemektedir. Yurdumuzda her sene 40-50 bin kişinin kanserden öldüğü tahmin edilmektedir. Modern teşhis ve tedavi metodlarının gelişmesine rağmen 


İngiltere’de bütün ölümlerin % 20’si kansere bağlıdır.

Kanser, genellikle kontrolden çıkan hücrelerin sürekli çoğalmalarıdır.

Kanserler, malignant (kötü huylu) tümörlerdir; yani benign (iyi huylu) tümörlerin aksine başka dokulara sızma ve yayılma (metastaz) özelliği gösterir.

0
2012-12-29T19:35:52+02:00

Kanser hakkında genel bilgiler

Her üç kişiden en az biri kan­ser hastalığına yakalanır. İn­giltere'de halen yaklaşık iki milyon kişi Kanser tedavisi görmüş­tür ve bu 25 kişide birden fazladır. Bu kişilerin çoğu uzun süre yaşamış­tır. Kanser konusundaki tutumlar değişiyor ve çoğu insan için kanser konusu artık eskisi gibi tabu olmak­tan çıkıyor. Günümüzde kanser has­talan, tıpkı diğer hastalıklarda oldu­ğu gibi, kendilerine konulan tanı hakkında daha kolay konuşabiliyor. Duygularını paylaşabilmeleri, Aile ve arkadaşlarının hastaya destek ver­mesini kolaylaştırıyor.
Çoğunuzun bildiği gibi, tıp ala­nında yaşanan gelişmeler kanserli kişilerin konuya bakışı üzerinde bü­yük etki yapmıştır. Her zaman iyi so­nuçlar alınmasa da, yeni binyılın başlangıcında, eskiden beri çok da­ha az korkulan diğer pek çok hasta­lıkla karşılaştırıldığında, birçok kan­serli hasta için gelecek daha umut vericidir. Tam olarak ne tür yanlışlık­ların hücrelerin kanserleşmesine yol açtığı konusunda hızla daha fazla bilgi ediniyoruz ve yeni buluşlar he­yecan veren yeni tedavilerin gelişti­rilmesini sağlıyor.
Yirminci yüzyılda kanser giderek daha yaygın hale gelmiştir. Bunun nedenlerinden biri yaşlı nüfusun art­ması ve kanserin daha çok yaşlı kim­seleri etkilemesidir. Bir diğer önem­li neden de sigaradır. Ne var ki, kan­serin yaygınlaşmasına karşın, aynı zamanda tamamen iyileşme şansı da sürekli olarak artmaktadır. Henüz tamamen iyileşme şansına sahip ol­mayanlar da daha uzun yaşamakta ve yaşam kaliteleri yükselmektedir.
Bu olumlu gelişmelerin nedenle­ri arasında erken tanı, daha etkili te­davi olanakları, daha başarılı destek­leyici tedaviler ve daha başarılı sağ­lık örgütlenmesi bulunmaktadır. Kanserli tüm hastalar artık var olan en iyi tedaviden yararlanma ve çeşitli kuruluşlardan destek görmeyi bekleyebilir.
Bir diğer gelişme de hastaların artık kanser ve tedavi seçenekleri konusunda daha bilgili olmalarıdır. Hastalar çeşitli yollardan giderek da­ha çok bilgilendirilmekte, çeşitli kaynaklardan doğru ve yazılı bilgiler elde edilebilmektedir (bk. s. 90, Ya­rarlı adresler). Pek çok hastanede hastalara bilgi verilmesi artık günde­lik bir uygulamadır. Hastalar inter­nette gezinmektedir. Haklı olarak, hastalar, artık kendi Sağlıklarıyla ilgi­li karar vermede pasif bir ortak ol­maktan daha az hoşnuttur. Ayrıca, hem yerel hem de ulusal düzeyde, hastaların ve tıp mensubu olmayan diğer kişilerin kanserle ilgili sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunul­ması sürecine aktif olarak katılmala­rını sağlayacak olanaklar hızla art­maktadır.
Bu kitapta kanserin nedenleri ya da belli kanser türlerinin ayrıntıları üzerinde durulmayacaktır. Kanserler ve tedavileri konusunda daha yay­gın kanser türleri üzerinde yoğunla-şılarak söz edilecektir. "Yararlı adresler' başlığını taşıyan bölümde (bk. s. 90) listelenen diğer kaynak­lardan çok daha özgül bilgiler alına­bilir. Ayrıca en önemli bilgi kaynağı­nız kendi doktorunuz, hemşireniz ve diğer sağlık çalışanlarıdır.
Bu küçük kitapçığın temel amacı, kanserin özellikleri konusunda bili­nenlere, kanserli hastalar için neler yapılabileceğine ve genel olarak uy­gulanan tedavi ve bakım hizmetleri­ne yönelik kısa bir bilgi vermektir. Kanserle ilgili her şeyi inceleyen bilim dalına onkoloji adı verildiğini belirt­mekte yarar vardır; "onkos' sözcüğü Yunanca'da kütle anlamına gelir.
İlerleyen bölümlerde, önceki bö­lümlerde yer alan bazı kavram ve te­rimleri artık bildiğiniz varsayılacaktır. Bu nedenle kitabın büyük bölümü sizin durumunuza uygunluk göster­mese de, bir başlangıç olarak kitabın en azından ilk üç bölümünü okuma­nız çok yararlı olabilir.
Bu kitap kanserli hastalar, ailele­ri, arkadaşları ve konuyla ilgilenen diğer kişiler için yazılmıştır. Amacı­mız kolaylıkla anlaşılan yararlı bilgi­ler sunarak yardımcı olmaktır.

Kanser hakkında genel bilgiler

0