Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-30T11:22:35+02:00

Daha önceleri konjuge yapıların açıklanmasında, rezonans yapı gösteren moleküllerin, rezonans yapısı olmayanlara göre daha kararlı olduğunu görmüştük. Bu durum benzende çok daha belirgindir, yani banzenin rezonans enerji kararlılığı oldukça fazladır ve kararlılığın ne kadar olduğu, deneysel olarak da hesaplanabilmektedir.

Alkenlere hidrojen katılması, ekzotermik (ısı veren) bir reksiyondur ve her bir çift bağ için yaklaşık 26-30 Kcal/mol enerji açığa çıkarır. Bu enerji farkı elkene bağlı guruplardan kaynaklanmaktadır.

Benzenin gerçek yapısı Kekulenin önerdiği 1,3,5-siklohekzatrienden daha farklı özellikler içermelidir. İste burada benzenin aromatik yapıda olduğu ve rezonans enerji karalılığının ise, 3×28.6 -49.8= 36 Kcal/mol olduğunu söyleyebiliriz. Aromatik yapılar bu rezonans enerjilerini korumak için * “Dünyadaki tüm nesnelerin en düşük enerjili yapıyı tercih ettigi” termodinamik yasasını hatırlayınız”* katılma tepkimesi vermeyip yerdegiştime reaksiyonu verir.

0
2012-12-30T13:33:26+02:00

SORULAR

 

1) Polarlığın çözünmedeki rolünü açıklayınız. 
2) Bir maddenin polar veya apolar olması nelere bağlıdır? Açıklayınız. 
3) Kovalent bileşikler genellikle moleküllerden oluştuğu halde iyonik bileşikler neden moleküllerden oluşmaz? Açıklayınız. 
4) Hangi elementler kovalent bağlı bileşik oluşturur? Örnekler veriniz. 
5) Ana grup elementlerinin olası yüklerinin nasıl tahmin edildiğini yazınız. 
6) Nötrallik ilkesi nedir? 
7) Hidrofil ve hidrofob kavramlarını tanımlayarak örnekler veriniz. 
8) CS2 bileşiğinin suda çözünüp çözünmeyeceğini açıklayınız.

0