Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-30T20:02:31+02:00

İnsanların bir arada, düzen içinde yaşayabilmeleri hukuku gerekli kılmıştır.
Toplumsal bir düzenin kurulabilmesi ve sağlıklı işleyebilmesi için, bireylerin birbirleriyle
olan ilişkileri veya toplumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk düzeninin var olması
gereklidir. Bu noktadan hareket edersek hukuku, bireyler ve toplumlar arasındaki ilişkileri
düzenleyen ve uyulması devlet gücüyle yaptırıma bağlanmış olan kurallar bütünüdür
şeklinde tanımlayabiliriz.

Hukuk olgusu; çağdaş, demokratik toplumların olmazsa olmaz bir kurumudur. Çağdaş
toplumlarda din, dil, ırk, cinsiyet vs. ayrımı yapmaksızın bütün bireyleri eşit sayan hukuk
sistemi toplumsal düzenin sağlanmasında hayati bir öneme sahiptir. Hukuk, kişilerin birey
olmaktan kaynaklanan temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almıştır. 20. yy’ın
ortalarında ortaya çıkan temel hak ve özgürlük anlayışı ancak çağdaş hukuk anlayışına sahip
devletlerde hayata geçme imkânı bulabilmiştir.

Günümüzde de demokratik anlayışa, insanın insanca yaşamına ve temel özgürlüklere
en fazla hizmet eden kurum olarak hukukun önemini ve gerekliliğini içtenlikle
benimsemeliyiz.

Hukuk kurallarının amacı, toplum halinde yaşayan insanların ilişkilerini düzenlemek,
onların rahat, huzur, güven, barış, eşitlik ve özgürlüğünü sağlamak, yani toplum hayatının
devamını mümkün kılmaktır. Bunun yanı sıra toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılamak,
adaleti gerçekleştirmek ve ideal hukuka (olması gereken hukuk) ulaşmak hukukun diğer
amaçlarıdır.

Bu yüzden hukuk olmasaydı rahat,huzur, güven, barış olmaz, eşitlik ve özgürlük sağlanmaz, toplum
hayatının devamını sağlamak mümkün olmazdı...

1 5 1