Cevaplar

2012-12-30T20:04:48+02:00
1. Hali
Base Form
2. Hali
Past Simple
3. Hali
Past Participle
Türkçe
Anlamı
awake awoke awoken uyanmak be was, were been olmak beat beat beaten vurmak become became become olmak begin began begun başlamak bend bent bent bükmek bet bet bet bahse girmek bid bid bid emretmek bite bit bitten ısırmak blow blew blown esmek break broke broken kırmak bring brought brought getirmek broadcast broadcast broadcast yayımlamak build built built inşa etmek burst burst burst patlamak burn burned/burnt burned/burnt yakmak buy bought bought satın almak catch caught caught yakalamak choose chose chosen seçmek come came come gelmek cost cost cost değer biçmek creep crept crept emeklemek cut cut cut kesmek deal dealt dealt anlaşmak dig dug dug kazmak do did done yapmak draw drew drawn çekmek dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt rüya görmek drive drove driven sürmek drink drank drunk içmek eat ate eaten yemek yemek fall fell fallen düşmek feed fed fed beslemek feel felt felt hissetmek fight fought fought dövüşmek find found found bulmak flee fled fled firar etmek fly flew flown uçmak forbid forbade forbidden yasaklamak forget forgot forgotten unutmak forgive forgave forgiven affetmek freeze froze frozen donmak get got gotten elde etmek give gave given vermek go went gone gitmek grow grew grown büyümek hang hung hung asmak have had had sahip olmak hear heard heard duymak hide hid hidden saklamak hit hit hit vurmak hold held held tutmak hurt hurt hurt yaralanmak keep kept kept saklamak know knew known bilmek lay laid laid yaymak lead led led rehberlik etmek learn learned/learnt learned/learnt öğretmek leave left left ayrılmak lend lent lent ödünç vermek let let let izin vermek lie lay lain yalan söylemek lose lost lost kaybetmek make made made yapmak mean meant meant anlamına gelmek meet met met buluşmak pay paid paid ödemek put put put koymak read read read okumak ride rode ridden binmek ring rang rung çalmak rise rose risen yükselmek run ran run koşmak say said said söylemek see saw seen görmek sell sold sold satmak send sent sent göndermek show showed showed/shown göstermek shut shut shut kapamak sing sang sung şarkı söylemek sit sat sat oturmak sleep slept slept uyumak speak spoke spoken konuşmak spend spent spent harcamak stand stood stood ayakta durmak swim swam swum yüzmek take took taken almak teach taught taught öğretmek tear tore torn yırtmak tell told told anlatmak think thought thought düşünmek throw threw thrown fırlatmak understand understood understood anlamak wake woke woken uyanmak wear wore worn giymek win won won kazanmak write wrote written yazmak
0
2012-12-30T20:04:59+02:00

awake awoke awoken uyanmak 
be was, were been olmak 
beat beat beaten vurmak 
become became become olmak 
begin began begun başlamak 
bend bent bent bükmek 
bet bet bet bahse girmek 
bid bid bid emretmek 
bite bit bitten ısırmak 
blow blew blown esmek 
break broke broken kırmak 
bring brought brought getirmek 
broadcast broadcast broadcast yayımlamak 
build built built inşa etmek 
burst burst burst patlamak 
burn burned/burnt burned/burnt yakmak 
buy bought bought satın almak 
catch caught caught yakalamak 
choose chose chosen seçmek 
come came come gelmek 
cost cost cost değer biçmek

0