Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-30T23:28:31+02:00

Sistemin Açıklaması: 
Bahsettiğimiz sistem ilk defa 1963 yılında Mısır'da denenmeye başlanan mahallî tasarruf bankaları sistemidir. 
Washington milletlerarası Pedogoji İlimleri Enstitüsü Başkanı Dr. R. K. Reedy'nin, "Değişim Aşamasında Arap Toplumu" isimli kitabına 2 dayanarak sistemi takdim edeceğim: 
Bankanın umûmî temeli, banka ile çiftçiler arasındaki doğrudan bağlantılar ve ilişkiler ile karşılıklı güvene dayanıyor. Bu bankanın kurucusu, diğer bankalarda olduğu gibi bir fâiz belirlemeye bu modelde yer bulunmadığını görmüştür; yâni mahallî tasarruf bankalarının kabûl ettiği sistem fâizsiz sistemdir. Fâize karşı olan İslâm'ın apaçık uygulamasına, dînî fâiz yasağına dayanmaktadır. Hareket noktalarından birisi de -yapılan incelemelerden sonra- köy ve kır bölgelerinden tasarrufları çekme mevzûunda, fâizin önemli bir âmil olmadığı kanâatine varılmış olmasıdır. Burada daha büyük tesiri olan başka âmiller, başka iticiler vardır. Mevdûât ile ilgili güven duygusu, ferdin istikrar hissi, hâlihazırda ve gelecekte garanti içinde olma inancı bunlar arasındadır. Bunların yanında, hizmetin banka yoluyla yürütülmesi yolunun önemi de büyüktür. 
Bu bankanın kurucusu şu anlayıştan hareket etmiştir: Çiftçiler alışkanlık gereği tasarruf ediyorlar, tasarruf ihtiyacı devamlıdır; ancak onlar, içinde yaşadıkları mıntıkanın iktisadî gelişmesine fayda getirmeyen bir şekilde, âdete uygun tasarrufta bulunuyorlar. Yâni tasarrufları ekseriya paralarını altına yatırmak sûretiyle oluyor. Yine ekseriya tasarruf ettikleri meblâğı düğün, cenaze merasimleri gibi faydalı ve iktisadî olmayan yollarda harcıyorlar. Öte yandan ödünç para alıyorlar; fakat parayı verene, istediği ağır şartları koyma fırsatı veren ağır şartlar ve zarûretler altında... Bu da sömürünün bir başka görüntüsü ve bölge kalkınmasının engeli oluyor. 
Bu sebeple köylerde, mahallî tasarruf bankalarının en önemli hedeflerinden birisi, öğretim ve eğitim vazifesini yüklenmek olmuştur: Nasıl tasarruf edecekler? Toplum kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde nasıl kredi kullanacaklar? Bankalar işte bu görüş açılarından bakarak vazifelerini yapma azmiyle yola çıkmışlardır. 
Bankanın hesapları çeşitli dînî ve pratik arzuları, meyilleri tatmin edecek şekilde ayarlanmıştır. Banka kredi açmak için, tasarruf hesabı açtıranın en az altı ay beklemesini şart koşuyor. Kuruluşlara, topluluklara ve mahallî idârenin teminâtı altında diğer fertlere kredi açıyor. Bunu üç ayrı tasarruf hesabı ile iki nevi kredi çerçevesinde yürütüyor.  

PEK KISA OLAMDI AMAA ... :D

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-30T23:33:00+02:00

Sistem veya düzenek, birbiriyle etkileşen veya ilişkili olan, bir bütün oluşturan cisim veya varlıkların, ki bunlar soyut veya somut olabilirler, bileşkesidir. Bir altsistem veya altdüzenek, sistemin parçası olan ve kendisi de bir sistem oluşturan bir öğeler kümesidir. Sözcük 'birleşme', 'oluşma', 'biraraya gelme' anlamını taşıyan Latince systēma'dan, o da Yunanca σύστημα (sustēma)'dan türemiştir.

Bu anlamda sistem birbiriyle madde, enerji veya bilgi alışversinde bulunan elemanlar veya parçaları anlamına gelebilir. Bu durumda bu elemanlarını ve onların eylemlerini kapsayan matematikselveya mantıksal bir model oluşturulabilir.

Sistem, davranış veya örgütlenmeyi belirleyen kurallara da değinebilir. Kanunlar insan sosyal davranışlarını belirleyen bir sistemdir. Gramer, dil kullanımını belirleyen bir sistemdir. Kladistik canlılar arasındaki evrimsel ilişkileri birbirlerine olan benzerliklerine bağlı olarak sınıflandıran bir sistemdir.

Gerçek cisimlerin veya varlıkların sistemlere bölünmeleri veya onlardan sistemlerin oluşturulması keyfidir, bu anlamda sistemler soyut bir kavramlardır.

Sistemlerin özelliklerini çalışan bilim dalı Sistem teorisi veya Sistem bilmi, daha yakın zamanda ise Sistemik olarak adlandırılmıştır. Bu bilim dalı, madde ve zihnin organizasyonunu inceler, sistemlerin ait oldukları konudan bağımsız olarak genel kavram ve ilkeleri araştırır.

Sistem kurallar bütünüdür.Bir organizasyonun olumlu sonuçlandırılması için zaman içinde elde edilen tecrübelerin birikimiyle oluşmuş bilgi kümelerinin ihtiyaç duyulan alanda kullanılmasıdır. Sisteme dayandırılmış her teori veya mühendislik kavramında esas olan, sistem hakkında özelliklerin aksiyomatik anlamda dile getirilmesidir; bundan meta-ontoloji, meta sistem ve meta-teorilerortaya çıkar. Sistem, aralarindaki iliskiler bulunan ve belli bir amaci gerceklestirmek uzere biraraya getirilmis elemanlardan olusan bir butun seklinde tanimlanir. Her sistem daha buyuk baska bir sistemin parcasidir.(uretim yonetimi, prof.dr. muh. Bulent Kobu)

0