Cevaplar

2012-12-31T15:29:57+02:00

Türk tarihinin yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biride hiç şüphe yoktur ki Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’tür. O, Türk milletinin kurtuluş mücadelesindeki en büyük askeri dehası olması yanında, ülkenin savaş sonrasındaki kalkınmasının da baş mimarı olmuştur. Yalnızca bağımsızlık savaşının kazanılmış olmasını kafi görmeyen bir anlayışa sahip olan Atatürk, Türkiye’nin başından beri iç ve dış meselelerine azami özen göstermiş, atılacak adımların sonuçlarını göz önünde bulundurarak milletini sonu belli olmayan hiçbir maceraya sürüklememiştir.

Yakılmış, yıkılmış harap bir hale gelmiş ülkeyi ayağa kaldırmanın ne derece zor olduğunu bilmesine karşın hiçbir zaman cesaretini yitirmemiş, kendisinde olan özgüven, azim ve kararlılığını halkına da aşılamıştır. Gerçekleştirmek istediği bütün yenilikleri zamanı geldiğinde hayata geçirmiş, aceleci davranmamış, ülkenin ve milletin menfaatleri doğrultusunda akılcı ve gerçekçi bir siyaset izlemiştir. Düşmanın 1922’de Büyük Taarruz ile birlikte yurttan tamamen atılmasına karşın, Cumhuriyetin 29 Ekim 1923’te ilan edilmesi ve Mustafa Kemal’in Yeni Türk Devleti’nin ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi onun üstün liderlik vasıfları yanında sabırlı, kararlı ve ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunun ispatıdır adeta.

Gelişen süreç içerisinde gerçekleştirmek istediği bütün devrimleri aceleye getirmemiş, ne olacağını iyi hesaplamış, ancak ondan sonra gündeme getirmiştir. Halk desteğine her zaman önem vermiş, çıkmış olduğu yurt gezilerinde gerçekleştirmek istediği her yeniliği onlarla paylaymış, halkını dinlemeyi ihmal etmemiştir. Ancak vatanın ve milletin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan da hiçbir zaman geri kalmamıştır. Türk milletinin çağdaş toplumlar seviyesine yükselmesi için, başta lâiklik olmak üzere her alanda köklü ve radikal değişiklikleri hayata geçirmiş, Türk dilini, Türk tarihini ve Türk kültürünü öğretmek, Türk gençliğinin milli şuurunu güçlendirmek için olağan üstü çaba sarf etmiştir. Cumhurbaşkanı olmasına karşın bütün çalışmaları yakından takip etmiş, bu çalışmalara bizzat katılarak örnek bir devlet adamı portresi çizmiştir.

Devlet işlerini plân ve program dâhilinde yapan Büyük Önder, hiçbir işi tesadüflere bırakmamış, buna karşın süratli, kesin ve isabetli kararlar vermiştir. Atatürk’ün isabetli ve çabuk karar verme kabiliyetinin gelişmesinde, yıllardır almış olduğu askeri eğitim ve tecrübenin de büyük katkısı olmuştur. Eğitim ve öğretim alanında da gerçekleştirdiği yenilikler ile Türk milletine modern bir eğitim anlayışı getirmiş, Türk milletinin bu sayede dünya milletleri ile yarışır bir hale gelmesini sağlamıştır.

Atatürk, çalışmayı çok seven, çalıştığı zaman vaktin nasıl geçtiğini anlamayan bir liderdi. Yapacağı işi bitirinceye kadar uyumaz, dinlenmez ve yemek yemeden çalışırdı. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun, resmî, millî veya vatanî bir görev ortaya çıktı mı, derhal onu yerine getirmeye gayret ederdi. Yaptıkları ile büyük olan Atatürk, fikir ve idealleri ile de büyük bir devlet adamıydı

0
En İyi Cevap!
2012-12-31T15:30:58+02:00

Atatürk'ün Devlet Adamlığı - Devlet adamı olmak, belli bir durumda imkân dahilin dekinin en iyisini yapmak ve ulaşılması imkânsız olan şeylerden ise aynı kararlılıkla vazgeçmek demektir. Bu husus göz önünde bulundurulduğunda Atatürk, gelmiş geçmiş zamanların ve ulusların en büyük devlet adamlarından biridir.Atatürk, her şeyin büsbütün kaybolduğu sanıldığı bir anda Türk milleti hakkında verilen esaret ve ölüm kararına ve bu kararın uygulanışına Türk milletinin iradesi doğrultusunda karşı gelen, isyan eden;bir ulusun kurtarıcısı, yeni bir devletin kurucusudur.Kurduğu müesseseler ve yaptığı yenilikler ile eserini "Büyük Devlet Adamlığı"nı en güzel örnekleriyle ortaya koyan kişidir.

Devlet Kurucusu Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk’ün "devlet adamı" niteliği, çökmekte olan bir imparatorluktan çağdaş, millî ve bağımsız bir devletin yani Türkiye Cumhuriyeti’nin tarih sahnesine çıkış süreci içinde ortaya çıkmıştır. Bu özellikleriyle Atatürk "Modern Türkiye"nin kurucusudur. Dolayısıyla O, yalnız bir devlet adamı değil, ondan çok daha önce bir devlet kurucusudur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni siyasî, ekonomik ve sosyal açılardan şekillendirirken ortaya koyduğu tavır ve düşünceleri onun "Devlet adamı" ve "Lider" olarak vasıflarını anlamamızı sağlamaktadır. Onun "büyük devlet adamı" olma niteliği, olayların gelişimi içerisinde oynadığı roller vurgulandığında ortaya çıkmaktadır.

Her şeyin bittiği sanıldığı bir dönemde, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması yeni Türk Devleti’nin kuruluşunu müjdelemişti. Yeni devleti meşru temellere dayandıran, ona hukukî bir nitelik veren ilk Meclisti. 20 Ocak 1921 tarihli ilk Teşkilât-ı Esasiye Kanununun 3. maddesi: "Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisince yönetilir ve hükûmeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti adını taşır" demekle, Osmanlı Devleti’nden ayrı farklı bir adla yeni devletin kurulduğu açıklanmış olmaktadır. Kurulan yeni devletle birlikte Atatürk Türk milliyetçiliğini, Türk millî davasının temel taşı yaparak millî duygu ve hasletleri tam bir olgunluğa eriştirmiş, milletin şuur ve benliğini hissettirerek millî bir devlet kurmuştur...............................

1 5 1