Cevaplar

En İyi Cevap!
2014-03-10T21:41:05+02:00
Basit Çekimli EylemSadece bir kip eki alan eylemdir.İstanbul’a daha dün geldik.En kısa zamanda buraya gelmelisin.Bu cümlelerde “geldik” eylemi “-di’li geçmiş zaman kipi’yle çekimlenerek (gel – di – k), “gelmelisin” eylemi “gereklilik kipi”yle çekimlenerek (gel – meli – sin) birer kip eki almıştır. Dolayısıyla bu eylemler, basit çekimlidir.Aşağıdaki cümlelerde haber ve dilek kipleriyle çekimlenen eylemler, sadece birer kip eki aldığı için basit çekimlidir.Hemen oturup dedeme mektup yazdım.(yaz – dı – m) -di’li geçmiş zamanSipariş ettiğim kitap dün gelmiş.(gel – miş) -miş’li geçmiş zamanBu sorunun cevabını biliyorum.(bil – i – yor – um) şimdiki zamanYeni şirket binasını yakında göreceksin.(gör – ecek – sin) gelecek zamanİnsanlar her sabah bu parkta koşarlar.(koş – ar – lar) geniş zamanİşinizi çok çabuk yapmalısınız.(yap – malı – siniz) gereklilik kipiBu haberi birlikte okuyalım.(oku – y – a – lım) istek kipiHastanın durumunu bir de ona sorsanız.(sor – sa – nız) dilek-koşul kipiHemen yerinize oturun.(otur – un) emir kipiBileşik Çekimli (Zamanlı) EylemBirden fazla kip eki alan eylemdir.Senin anlattıklarını ben zaten biliyordum.Bu cümlede “bilmek” eylemi önce “şimdiki zaman kipi eki”ni ardından “-di’li geçmiş zaman kipi eki”ni alarak (bil – i – yor – du – m) iki kip ekine sahip olmuştur. Dolayısıyla bu eylem, bileşik çekimlidir.Ona sürpriz yapacağımızı biliyormuş.Bu konuda bir şey biliyorsan söyle.Bu cümlelerin birincisinde “bilmek” eylemi “şimdiki zaman kipi”nin yanında “-miş’li geçmiş zaman kipi”ni de alarak (bil – i – yor – muş); ikincisinde de “şimdiki zaman kipi”nin yanında “şart kipi”ni alarak (bil – i – yor – sa – n) bileşik çekimli eylem olmuştur.Not: Bileşik çekimli eylemde, ikinci kip “idi, imiş, ise” biçiminde okunarak da bulunabilir.Senin anlattıklarını ben zaten biliyor idim.Ona sürpriz yapacağımızı biliyor imiş.Bu konuda bir şey biliyor isen söyle.Daha önceki örneklerde “biliyordum, biliyormuş, biliyorsan” biçiminde yazılan eylemler, bu cümlelerde “biliyor idim, biliyor imiş, biliyor isen” biçiminde yazılmıştır. Böylece -cümlelerin tamamını okumak şartıyla- bileşik eylemler yanlışsız olarak bulunabilir.Verilen örneklerde görüldüğü gibi, bileşik çekimli eylemlerde ikinci kip “-di’li geçmiş zaman kipi, -miş’li geçmiş zaman kipi ve şart kipi” olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkar. Buna göre, bileşik çekimli eylemler üçe ayrılır:1. Hikâye Bileşik Çekimli EylemBasit çekimli eylemlere ikinci kip eki olarak “di’li geçmiş za-man kipi” eki getirilerek yapılır.Her gün kitap okuyordu. (okuyor idi)Bu cümlede, “oku-” eylemi, “şimdiki zaman kipi” ekini aldıktan sonra ikinci kip olarak “-di’li geçmiş zaman kipi”ni aldığı için, bileşik çekimlidir ve “şimdiki zamanın hikâyesi” olarak adlandırılır.Aşağıda, bir eylemin farklı kiplerle hikâye bileşik çekimi verilmiştir.okurdu             (okur idi / geniş zamanın hikâyesi)okuyacaktı       (okuyacak idi / gelecek zamanın hikâyesi)okuduydu        (okudu idi / – dili geçmiş zamanın hikâyesi)okumuştu        (okumuş idi / miş’li geçmiş zamanın hikâyesi)okuyaydı         (okuya idi / istek kipinin hikâyesi)okusaydı          (okusa idi / şart kipinin hikâyesi)okumalıydı      (okumalı idi / gereklilik kipinin hikâyesi)2. Rivayet Bileşik Çekimli EylemBasit çekimli eylemlere ikinci kip eki olarak “-miş’li geçmiş zaman kipi” eki getirilerek yapılır.Onu her sabah, parkta otururken görürmüş. (görür imiş)Bu cümlede, “gör-” eylemi, “geniş zaman kipi”yle çekimlendikten sonra ikinci kip olarak “-miş’li geçmiş zaman kipi”ni aldığı için bileşik çekimlidir ve “geniş zamanın rivayeti” olarak adlandırılır.Aşağıda, bir eylemin farklı kiplerle rivayet bileşik çekimi verilmiştir.görüyormuş (görüyor imiş / şimdiki zamanın rivayeti)görecekmiş (görecek imiş / gelecek zamanın rivayeti)görmüşmüş (görmüş imiş / -miş’li geçmiş zamanın rivayeti)göreymiş (göre imiş / istek kipinin rivayeti)görseymiş (görse imiş / şart kipinin rivayeti)görmeliymiş (görmeli imiş / gereklilik kipinin rivayeti)3. Şart Bileşik Çekimli EylemBasit çekimli eylemlere ikinci kip eki olarak “dilek – koşul kipi” eki getirilerek yapılır.Öğretmenini dinlersen başarılı olursun. (dinler isen)Bu cümlede, “dinle-” eylemi, “geniş zaman kipi”yle çekimlendikten sonra ikinci kip olarak “şart kipi”ni aldığı için bileşik çekimlidir ve “geniş zamanın şartı” olarak adlandırılır.Aşağıda, bir eylemin farklı kiplerle şart bileşik çekimi verilmiştir.dinliyorsa        (dinliyor ise / şimdiki zamanın şartı)dinleyecekse    (dinleyecek ise / gelecek zamanın şartı)dinlediyse        (dinledi ise / -di’li geçmiş zamanın şartı)dinlemişse       (dinlemiş ise / -miş’li geçmiş zamanın şartı)dinlerse           (dinler ise / geniş zamanın şartı)dinlemeliyse    (dinlemeli ise / gereklilik kipinin şartı)
2 5 2
Bileşik Çekimli Eylem Örnekleri

1. Hikaye Bileşik Zamanlı Eylem Örnekleri

· Oku - yor - du - m (Bileşik zamanlı fiil)

(Şimdiki zamanın hikâyesi 1. tekil kişi)

· Çözüyorduk —> Çözmek fiili

(Şimdiki zamanının hikâyesi 1. çoğul kişi)

· Anlasaydın -> Anlamak fiili

(Dilek - şart kipinin hikâyesi 2. tekil kişi)

· Sormuştunuz -> Sormak fiili

(Duyulan geçmiş zamanın hikâyesi 2. çoğul kişi)
2. Rivayet Bileşik Zamanlı Eylem Örnekleri

· Oku - yor - muş - sun (Bileşik zamanlı fiil)

( Şimdiki zamanın rivayeti 2. tekil kişi)

· Çözüyormuşuz

(Şimdiki zamanın rivayeti 1. çoğul kişi)

· Anlasaymışsın

(Dilek - şart kipinin rivayeti 2. tekil kişi)
3. Şart Bileşik Zamanlı Eylem Örnekleri

· Okuyacaksan

( Gelecek zamanın koşulu 2. tekil kişi )

· Çözüyorsanız

(Şimdiki zamanın koşulu - 2. çoğul kişi )

· Anlamışsak

(Duyulan geçmiş zamanın koşulu 1. çoğul kişi )
bunlar ...
tmm tmm kalsın yine de çok teşekkür ederim benim ile ilgilendiğin için cnm :)
2014-03-10T21:42:25+02:00
Eylemin gerçekleşmesi, zaman kavramı içinde mümkündür. Zaman içinde eylem ya gerçekleşerek olup bitmiştir; ya gerçekleşmektedir, henüz bitmemiştir; ya da sözün söylenmesinden sonraki bir zaman diliminde gerçekleşecektir. Eylemin gerçekleş­mesi bir dilek biçiminde ifade ediliyor da olabilir. Dileklerde de örtülü bir gelecek za­man anlamı vardır. Fiilin gösterdiği kılış, durum veya oluşun zamana bağlı olarak nasıl gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini gösteren söyleyiş kalıplarına kip adı ve­rilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KİP NE DEMEK?                                                                                                                                                                                                                                Kip, dilbilgisinde fiilin kök veya gövdelerinin zaman, yargı ve konuşmacının niyetine göre girdiği geçici kalıp. Kip bir fiilin haber veya dilek kipi eklerinden birini almış hâlidir.Kip halindeki bir fiilde şahıs eki olmak zorunda değildir. Şahıs eki almamış kipler genellikle ilgili fiilin 3. tekil şahıs çekimi ile aynıdır:geldi, gitmiş, çalışır, duyacak, koş, yapmalı, alışsa vs.Fiil çekiminde kipe şahıs ekleri de eklenir:geldim, geldin, geldi, geldik, geldiniz, geldiler
1 2 1
kipleri işledik cnm biz :)
bulamadınmı yoksa??? ...
özür dilerim biraz zor bir soru çok normall :))))
yalnış cevap olması
evet :(