1.Destnlardan ve yazıtlardan Türk tarihinin ilk dönemlerine ait hangi bilgilere ulaşabillmekteyiz?

2.Coğrafya,insan hayatını nasıl etkilemektedir?

3.Ülkemizin bulunduğu yer,Türk silahlı kuvvetlerinin önemini nasıl etkilemektedir? 4.İpek Yolu'nun, toplumların sosyal ve kültürel hayatındaki rolü nedir?

5.Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinin dünya siyasi tarihi ve kültürel hayatı üzerindeki etkileri nelerdir?

Her maddeyi ayrı ayrı cevaplayın lütfen puan kasmak için saçma yorumlar yapmayın

1

Cevaplar

2013-01-01T19:35:51+02:00

 

 

 

Öncelikle Türklerin neden islamiyeti din olarak seçtiklerini inceleyelim;

1. Türkler kültürel değerlerinden dolayı diğer dinlere karşı büyük bir hoşgörüye sahipti. İslamiyet de bir hoşgörü diniydi.

2. Eski Türk dinleri ile İslamiyet arasındaki benzerlikler:
a-Tek tanrı inancı
b-Ahiret inancı
c-Hac ve kurban ibadetlerine benzer ibadetlerin varlığı

3. Sosyolojik faktörler,aile kavramına verilen önem,namus,temizliğe verilen önem İslamiyet’teki cihat ve gaza anlayışı ile Türk-Cihan hakimiyeti düşüncesinin benzerlik göstermesi.

4. Ekonomik ve sebepler,eski Türk toplumunda sosyal sınıflar yoktu.İslam dininde de böyle bir ayrımın yapılmaması,dolayısıyla her iki düşüncede de halkın refah ve mutluluğunun gözetilmesi vardır.

5. Siyasi ve Askeri tercih 8. yüzyilda Türk-Çin rekabeti hızla devam etmekte,hatta hakimiyet yavaş yavaş Çinlilerin Türklerin elindeki Maverünnehir’i de alarak egemenliği ele geçirmek istiyordu.Güneyde Arap yarımadasında ortaya çıkan İslam dinide büyük bir hızla yayılarak Çinlilerle rakip olabilecek konuma gelmiştir.
751’de Çinlilerle Araplar arasında meydana gelen Talas savaşında Türkler İslam ordusu yanında Çinlilere karşı savaşmış ve büyük bir zafer elde edilmiştir.Bu olaydan sonra Türklerle Araplar, arasındaki yakınlaşma hızlanmistır.

=> Kısaca İslamiyetle birlikte Türklerin birlikteliği ve manevi gücü artarak dünyada sözü geçer hale gelmiştir. Dolaysıyla Türklerin Kültürü ve yaşam biçmi diğer milletleri etkilemişti.

Türklerin avrupa savaşlarıyla avrupalılar temizliği yıkanmayı ve tuvaleti komşuluğu nezaketi türklerden öğrenmiş.

 

 

 

 Ülkemizin bulunduğu yer veya konum Türk silahlı kuvvetlerinin önemini nasıl etkilemektedir?

Türkiye Cumhuriyeti bulunduğu jeopolitik konumu dolayısıyla Türk silahlı kuvvetlerine çok büyük avantajlar sağlamaktadır.

Ülkemizin doğu bölümleri dağlık ve zor kış şartlarında olması yeni yetiştirilen askerlerin en zor şartlar altında dahi hayatta kalacak ve düşmanı yok edecek bir şekilde eğitim almalarına sebebiyet vermektedir. ormanlıklar,Sarp kayalıklar, derin vadiler gibi insan pskolojisini ve bedenini zorlayacak bütün iklimsel özellikler türkiyede mevcut olduğundan askerimiz sürekli en zor şartlar altında dahi üstün başarılar göstermesinin sebeplerinden biride budur.

Ayrıca ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olmasıda su üstü ve su altı savunmada türk silahli kuvvetlerinin kendini bu alanda geliştirmesine ve düşma geçit vermeyecek şekilde çalışmasına sebep olmuştur, Denizler sayesinde komşu ülkelere havadan, su üstünden ve su altından müdahale etme olanağıda sağlamış oluyor.

 

 İpek Yolu

İpek yolu ülkeler arası ticaret yoludur bu yol haritasında bir çok kültür mirası kalmıştır.
İpek Yolunun dünya tarihindeki en önemli rolü, öncelikle Doğu ve Batı kültürleri arasında bir köprü kurulmasını sağlamış ve bu sayede Doğu' nun zengin medeniyeti Batı' nın uygarlığını ve ticaretini geliştirmiş, Avrupa coğrafyası içine sıkışmış kalmış Batı uygarlığı bu sayede yeni ufuklara yelken açmıştır. Bunun yanında İpek Yolu üzerinde yer alan medeniyetler birbirleri ile daha derin iletişimler kurmuş ve insanın yeryüzünü algılaması konusunda son derece ciddi mantıklar geliştirmiştir.

 

 

 Coğrafya

Coğrafyanın İnsan Yaşamı Üzerine Etkisi
İnsanın ilk ortaya çıkışından itibaren ve bundan sonraki süreçlerde, coğrafya insanların yaşam biçimlerinde büyük bir etkiye sahiptir. İnsanlar tarihi süreç içerisinde yaşayış özelikleri bakımından birbirlerinden ayrılmaya başlamışlardır. Buna binaen insanların yaşayış şekilleri toplumdan topluma farklılık arz eder. Bu farklılığın oluşmasında toplumların beslenme, giyim, çalışma, yerleşim biçimleri, uğraş alanları ve dilleri gibi etkenler önemli yer tutar. Toplumların farklılaşmasında, farklılığı oluşturan etkenlerin teşekkülünün temelinde coğrafyanın etkisi söz konusudur. İnsanın ilk olarak karşılaması gereken ihtiyacı beslenmedir. Çünkü insan bütün canlılar gibi beslenmeden yaşamını sürdüremez. Bu nedenle insanlar ilk olarak beslenmeye ihtiyaç duyarlar.
Beslenme ihtiyacını karşıladıktan sonra ise barınma ihtiyacı ortaya çıkar. Kendini doğa olaylarından ve vahşi hayvanlardan koruma zorunluluğunu hisseder. Bu düşünce ile barınmak için barınaklar yapılır. Bu barınakların hangi maddeden yapılması gerektiğini ise coğrafya tayin eder. Yine İnsanların dillerinin oluşumunda ve gelişiminde, giyim biçimlerinde, yerleşim şekillerinde, uğraş alanlarında, velhasıl kültürel öğelerin teşekkülünde ve kültürün şekillenmesinde coğrafyanın etkisi kaçınılmazdır. Bu saiklerden dolayı, insanların yaşadıkları coğrafyanın bilincinde olması gerekir. Yaşamını sürdürdüğü coğrafi bölgeye bu bilinçle yaklaşılırsa coğrafyanın imkânlarını, coğrafyaya zarar vermeden kendi lehine çevirebilir ve coğrafyadan daha bilinçli imkânlar elde edebilir.

 1.MAddeyi Bilmiyorum İnternettende Bulamadım :S

1 1 1