Cevaplar

2013-01-01T20:47:15+02:00

Kavramlaı›n birbiri ile ilişkileri kavram haritası aracılığıyla ortaya
konur. Din eğitim-öğretiminde de kavram haritaları oluşturulabilir. Kavram haritası oluşturmanın aşamaları şunlardır: Beyin fırtınası aşaması,
gruplandırma aflaması, yerleştirme aşaması, ilişkilendirme aşaması,
gözden geçirme ve sonuçlandırma aşaması. Oluşturulması bir kavram
haritası doğruluk ve eksiklik, örgütleme, görünüm ve yarat›cılık yönlerinden incelenerek değerlendirilir. Kavram haritaları akıl çizgisi, dönen
diyagramlar ve dayandırılabilir ağaçlar şeklinde oluşturulabilir. Din öğ-
retiminde kavram haritaları, bir öğretim aracı olarak, öğrenme aracı olarak ve değerlendirme aracı olarak din öğretiminin plânlama, uygulama
ve değerlendirme aflamalarında kullanılabilir. diye düşünüyorum :)

0
2013-01-01T21:11:58+02:00

Kavramlar›n birbiri ile iliflkileri kavram haritası aracilğğıyla ortaya
konur. Din e¤itim-ö¤retiminde de kavram haritalar› oluflturulabilir. Kavram haritas› oluflturman›n aflamalar› flunlard›r: Beyin fırtınası aşaması
gruplandırma aşaması, yerleştirme aşaması ilişkilendirme aşaması 
gözden geçirme ve sonuçlandırma aflaması

0