Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-05T09:49:43+02:00

-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak 
    olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?

a) Almanya              
b) İtalya                 
 c) Rusya                 
d) Avusturya-Macaristan


2-) Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

a) Kafkas                
b) Kanal           
c) Suriye                 
d) Çanakkale


3-)Mondros Ateş Kes Antlaşması’na Osmanlı Devleti’nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki
    kuvvetlerine en yakın antlaşma devletleri kumandanlığına teslim olacaktı Bu madde, 
   Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi özelliğine örnektir?

A)Osmanlı Devleti’ni güçsüz duruma düşürme
B)Sınırları belli olmayan yörelerin, eski coğrafya adlarını kullanma
C) Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığını tanıma
D) Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle bağlantısını kesme
 

4-).Balkan Savaşları sonucunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye’ye Kavala 
    Bulgaristan’a Yanya Selanik ve Girit Adası Yunanistan’a verilmiştir.

Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorunaşağıdakilerden hangisidir?
A)Ege hava sahası
B)Anadolu’ya yakın olan Yunan Adalarının durumu 
C)Ege denizi kıta sahanlığı 
D)Batı Trakya’da kalan Türklerin  durumu
              

5-).Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?
    
A) Sömürgecilik yarışı.        
B) Siyasi bloklaşma
C) Hızlı silahlanma        
D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması

                            
6-) Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?
    
A)    Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için.
B)    Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması.
C)    Halifenin dinsel gücünden yararlanmak.
D)    Rusya’ya yardım ulaştırmak.

7-) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir?

A) Özgürlük    
B) Eşitlik    
C) Ulusal egemenlik    
D) Vatan

8-)“TBMM içinden seçilen bir cumhurbaşkanının siyasi parti ile ilişiği kesilir ve 
  Milletvekilliği sona erer.”
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A)    Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile.
B)    Belli bir süre görev yapması ile.
C)    Devletin başı olması ile.
D)    Halkı temsil etmesi ile.
    
9-) Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar 
    kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak 
     üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.
     
        Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?


A-Üretimde kalitenin artması
B-İşçi sınıfının ortaya çıkması
C-Sömürgecilik yarışının hızlanması
D-Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması
                                                        
10-) Sanayi devrimi sömürgeciliği hızlandırmıştır. 1. Dünya savaşı da bir sömürge paylaşım 
         savaşıdır.
    Buna göre aşağıdakilerden hangisi arasında neden – sonuç ilişkisi yoktur?
                                 
Neden                                                              Sonuç
a) Sanayi Devrimi  -  Hammadde   ve     Pazar  İhtiyacı

b) Hammadde ve Pazar -  Sömürgeciliğin 
     İhtiyacı  Yaygınlaşması  
                                 
c) Sömürgeciliğin   -   Ulusal Devletin
           Yaygınlaşması     Ortaya Çıkması.

d) Sömürge arayışı    -   Devletlerarasındaki    Bloklaşma

1 5 1