Cevaplar

2013-01-02T14:34:52+02:00

Bence tarih kitabında öğretmenyazlarını çıldırdınız şey varsa onlar sorundur yoksa sn kendin çizdiğiyerlerlerden soru çıkar

1 1 1
En İyi Cevap!
2013-01-02T14:42:18+02:00

CEVAPLAR
( Y ) Türklerin tarihte kullandığı ilk takvim Celalî Takvimidir. (Oniki Hayvanlı Türk Takvimi)
( Y ) Çivi yazısını bulan uygarlık Lidyalılar’dır. (Sümerlerdir)
( Y) Tekerlek yontmataş devrinde bulunmuştur. (cilalıtaş devrinde bulundu)
( Y ) Güneş yılı esaslı takvimi Sümerler bulmuştur. (Mısırlılar buldu)
( D) Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yazısız kaynaklardan faydalanılır.
B) Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (20 P.)
Mısır hükümdarlarına firavun adı verilir
Olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan uzun süreli gelişmelere olgu denir.
Hikayeci tarih yazıcılığının ilk temsilcisi Heredot
Sümer şehir devletlerine site adı verilir
Asya Tarihi, Türkiye Tarihi, Ankara Tarihi; tarihin mekana göre sınıflandırılmasına örnektir.
C) Aşağıda soldaki sütunda tarihin faydalandığı bilimler, sağdaki sütunda da bu bilimlerin tanımları
verilmiştir. İlişkili olan tanımları eşleştiriniz. (15 P.)02 01 2013 9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2012-2013 | Bilgi Birikimi
bilgibirikimi.net/2012/09/29/9-sinif-tarih-dersi-1-donem-1-yazili-sorulari-2012-2013/ 3/10
Beğen 21 0 TTwweeeettllee 1
Tweetle Paylaş StumbleUpon Bookmark
E Paleoğrafi A Para üzerindeki bilgilerin incelenmesi
A Nümizmatik B Olayların tarih sırasına konması
D Arkeoloji C Toplumu inceleyen bilim dalı.
B Kronoloji D Kazı çalışmalarıyla bulgulara ulaşılması
C Sosyoloji E Eski yazıların okunması ve incelenmesi
D) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (her test sorusunun değeri 4 puandır)
1) Aşağıdakilerden hangisi tarihin çağlara ayrılmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?
A) Yazının kullanılması
B) Kavimler göçü
C) İstanbul’un fethi
D) Fransız ihtilali
E) Reform hareketleri
2) Aşağıdakilerden hangisi tarihin tanımı ile doğrudan ilgili değildir?
A) Tarih toplumların birbirleriyle ilişkilerini inceler
B) Tarih, olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini inceler.
C) Tarih toplumların ilişkilerini yer ve zaman göstererek inceler.
D) Tarih sadece büyük adamların yaptıklarından söz eder.
E) Tarih toplumların her türlü faaliyetlerini inceler.
3) Aşağıda verilen tarihlerin kaçıncı yüzyılın hangi yarı ve çeyreğine denk geldiğini yazınız.
MS. 1173: 12. yy., II. yarı, III. çeyrek
MS. 822: 9. yy., ilk yarı, ilk çeyrek
MS. 1903: 20. yy., ilk yarı, ilk çeyrek
MS. 1699: 17. yy., II. yarı, son çeyrek
MS. 248: 3. yy., ilk yarı, II. çeyrek
4) Toroslardan başlamak üzere Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan ve Basra Körfezine kadar uzanan bölge
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maveraünnehir
B) Mezopotamya
C) Elam
D) Asur
E) Anadolu
5) “Tarih bilgileri, zaman içinde değişme gösterebilir.” diyen bir tarihçi bu görüşünü aşağıdakilerden hangisine
dayandırmaktadır?
A) Tarih yazı ile başlar.
B) Tarihi olaylar kesintisiz akıp gider.
C) Tarihi olaylar genellikle geniş alanlarda meydana gelir.
D) Yeni araştırma ve incelemelerle yeni bilgiler ortaya çıkabilir.
E) Tarih araştırmaları olayın geçtiği yerde yapılır.
6) Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden
biri olarak gösterilemez?
A) Geçtiği yer bilinmeli
B) Yaşandığı zaman bilinmeli
C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı
D) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu olmalı
E) Milattan sonra yaşanmış olmalı
7) Mustafa Kemal “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen
gerçek, insanı şaşırtacak bir nitelik alır.” diyerek tarihçinin hangi özelliği üzerinde durmuştur?
A) Olayların geçtiği yerlerin belirtilmesi
B) Olayları günümüz şartlarına bağlı olarak yazma
C) Olayları tek bir kaynaktan yazma
D) Olaylarda zaman bildirme
E) Olayları yazarken objektif olma

1 5 1